QPTD -Thứ Sáu, 10/08/2018, 09:16 (GMT+7)
“Rèn đức, luyện tài” theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn Pháo phản lực 204

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Pháo phản lực 204 xác định, “rèn đức, luyện tài” theo phong cách làm việc sâu sát, cụ thể, thiết thực của Hồ Chí Minh là một giải pháp quan trọng để Lữ đoàn phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

40 năm qua (09-8-1978 - 09-8-2018), lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phản lực 204 đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực “rèn đức, luyện tài”, xây đắp nên truyền thống: “Trưởng thành nhanh, xây dựng mạnh, tiến bộ toàn diện, từng bước vững chắc”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Pháo binh tặng nhiều phần thưởng cao quý1. Một trong những nguyên nhân quan trọng góp phần xây dựng nên thành tích trên là do Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã có những chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác Hồ: “cách làm việc, cách tổ chức,… của chúng ta đều phải lấy câu này làm khuôn phép: Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng2 và “Việc gì cũng phải điều tra rõ ràng và phải làm đến nơi đến chốn3. Đây là phong cách làm việc sâu sát, cụ thể, thiết thực của Bác, được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã và đang tích cực học tập và làm theo; đồng thời, là phương châm hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đơn vị.

Hiện nay, nhiệm vụ chính trị trung tâm của Lữ đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trên giao. Trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi là chủ yếu, Lữ đoàn cũng có những khó khăn thách thức không nhỏ, như: quản lý, bảo dưỡng, sử dụng khối lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật nhiều thế hệ, chủng loại; cường độ huấn luyện cao, đời sống bộ đội gặp nhiều khó khăn, chịu sự tác động phức tạp từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, v.v. Trong khi đó, trình độ, năng lực mọi mặt của đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở còn hạn chế; phong cách làm việc còn thiếu sâu sát, tỉ mỉ, mang nặng mệnh lệnh hành chính, v.v. Điều đó đã tác động đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2018, thực hiện chủ đề: “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng” và chủ trương “Bốn đột phá”, “ba dứt điểm”4, Đảng ủy Lữ đoàn xác định: tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là làm cho bộ đội thấm nhuần, thực hành tốt phong cách làm việc sâu sát, cụ thể, thiết thực của Bác.

Khẩu đội pháo BM-21 thực hành huấn luyện

Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của trên, bám sát thực tiễn, Đảng ủy Lữ đoàn đã ban hành Kế hoạch 93A-KH/ĐU về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ giai đoạn 2016 - 2021”, với nội dung, chỉ tiêu, phương pháp, hình thức, mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung này vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm, kế hoạch công tác của chính trị viên, người chỉ huy, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua Quyết thắng. Cùng với đó, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ làm bản cam kết đăng ký “làm theo” phong cách làm việc Hồ Chí Minh, với nội dung ngắn gọn, cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá, sát chức trách, nhiệm vụ. Trong thực hiện, các đơn vị phát huy tốt vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên giữ cương vị chủ trì, chủ chốt và vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, loại trừ những hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn phân công bí thư, cấp ủy trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra; qua đó, kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến và nghiêm khắc chấn chỉnh những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt, hình thức, chiếu lệ, không mang lại hiệu quả thiết thực. Cách làm đó đã tạo động lực thúc đẩy phong trào “rèn đức, luyện tài”, làm chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của Lữ đoàn.

Cùng với thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở đơn vị”, Lữ đoàn còn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của bộ đội về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Bác Hồ. Các đơn vị tập trung giáo dục cho bộ đội nắm và hiểu được những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là phong cách làm việc sâu sát, cụ thể, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chức trách của cá nhân. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề, đối tượng; giữa tuyên truyền trực quan với tuyên truyền miệng; đẩy mạnh “sân khấu hóa”, tổ chức các buổi tọa đàm, thi tìm hiểu, mời chuyên gia nói chuyện với bộ đội những mẩu chuyện sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa ở đơn vị (thư viện, Phòng Hồ Chí Minh, hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, bảng tin), cơ quan báo đài của Quân đội và địa phương,… để tuyên truyền, phổ biến những mô hình, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, như: “Câu lạc bộ Chiến sĩ”, “Câu lạc bộ Sĩ quan trẻ”, “Ngôi Nhà 100 đồng”, “Phòng cắt tóc Thanh niên”, “Tiết kiệm phụ cấp”, “Làm giá đỗ sạch”, “Nuôi lợn tiết kiệm”, v.v. Để tạo môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp cho bộ đội tích cực “rèn đức, luyện tài”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Quy chế Dân chủ ở cơ sở và các chế độ ngày, tuần, tháng, nhất là Ngày Đảng, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, v.v. Đẩy mạnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng và đoàn thể chính trị - xã hội địa phương để xây dựng cơ chế nắm bắt thông tin, xử lý tình huống; thực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường đoàn kết quân dân, tạo môi trường thuận lợi để nắm chắc tình hình, có biện pháp phòng gian, bảo mật, ngăn ngừa tệ nạn xã hội lọt vào đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tham gia
Chương trình Chúng tôi là chiến sĩ năm 2018

Để việc “rèn đức, luyện tài” trở thành “công việc tự nhiên, hằng ngày” của bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lấy xây dựng phong cách sâu sát cơ sở, cụ thể, tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, quản lý, rèn luyện bộ đội làm khâu đột phá. Đặc điểm công tác huấn luyện của Lữ đoàn là: lượng vật chất, mô hình học cụ lớn, nhiều chủng loại; yêu cầu huấn luyện cao, theo tính chất chuyên ngành; trình độ của bộ đội có mặt chưa đồng đều, nhất là chiến sĩ mới. Từng chuyên ngành lại có yêu cầu, đặc điểm riêng. Chuyên ngành đo đạc, tính toán phần tử, đòi hỏi phải có kiến thức về toán học, tư duy lô-gíc. Chuyên ngành trinh sát, bắn pháo, lại cần sự khôn khéo, nhanh nhẹn, ý thức chiến thuật cao. Chuyên ngành thao tác pháo, nạp đạn, cần có sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, cơ động nhanh, chính xác, v.v. Nắm chắc đặc điểm, yêu cầu trên, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện (xây dựng kế hoạch, chuẩn bị vật chất, mô hình, học cụ,…), bảo đảm chu đáo, tỉ mỉ, sát thực tiễn huấn luyện. Trong thực hành huấn luyện, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu các đơn vị phải nắm vững phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát tình huống và phương án tác chiến, phù hợp với tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật, chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động; tuân thủ nghiêm quy trình nhận thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Nội dung huấn luyện phải toàn diện, cả về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, rèn luyện thể lực, bản lĩnh, tư thế, tác phong chấp hành kỷ luật cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu hoạt động dã ngoại dài ngày trong điều kiện khó khăn, ác liệt và chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Hình thức phải cụ thể cho từng pháo thủ, từng khẩu đội; khẩu lệnh phải to, rõ; động tác dứt khoát, sát đối tượng và yêu cầu tác chiến; huấn luyện thuần thục động tác cá nhân mới hợp luyện phân đội.

Để đạt hiệu quả, Lữ đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp thực hiện phong cách “Làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, tích cực “Tự soi, tự sửa”, rèn luyện tác phong làm việc sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, thiết thực; trọng tâm là thực hiện: “Bốn nắm chắc; Ba hiểu rõ; Ba thường xuyên”5. Khi làm bất cứ việc gì, cán bộ phải nắm vững nguyên tắc, chức trách, cân nhắc, quyết định cụ thể, rõ ràng, luôn đầu tàu, gương mẫu, nói ít làm nhiều, thực hành chuẩn xác, hướng dẫn tỉ mỉ, làm đến đâu hiệu quả đến đó,… để bộ đội làm theo. Ngoài ra, Lữ đoàn còn luôn coi trọng việc cử cán bộ đi dự các lớp tập huấn do trên tổ chức, đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng tại đơn vị theo phương châm cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, người có nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng người còn ít kinh nghiệm, tạo điều kiện, khuyến khích tự học, tự rèn, nâng cao năng lực huấn luyện, nhất là những vấn đề, khoa mục mới, v.v.

Với cách làm trên, đến nay, phong cách làm việc sâu sát, cụ thể, thiết thực của Bác Hồ đã thể hiện rõ trong đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt của Lữ đoàn Pháo phản lực 204. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được các đơn vị tổ chức nghiêm, đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối, đạt chất lượng tốt6, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá TRƯƠNG VĂN TÂM, Chính ủy Lữ đoàn
__________________

1 - Lữ đoàn đã được Nhà nước tặng thưởng 05 Huân chương Chiến công (01 hạng Nhất, 02 hạng Nhì, 02 hạng Ba); Cờ Thi đua của Chính phủ, v.v.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 248.

3 - Sđd, tr. 266.

4 - Bốn đột phá: 1. Nâng cao chất lượng quản lý và giải quyết tình hình tư tưởng, mối quan hệ của quân nhân. Không để bị động bất ngờ và vụ việc nghiêm trọng; 2.Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; 3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ và kiểm tra dấu hiệu vi phạm; 4. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Ba dứt điểm: 1. Vụ việc vi phạm nghiêm trọng; 2. Tai nạn giao thông chết người; 3. Đào bỏ ngũ, lô đề, cá độ, vay nặng lãi không có khả năng thanh toán.

5 - Bốn nắm chắc: 1. Vũ khí, trang bị; 2. Phương châm, đối tượng; 3. Đặc điểm, điều kiện đơn vị; 4. Chức năng, nhiệm vụ của từng vị trí, kíp, phân đội. Ba hiểu rõ: 1. Yêu cầu từng khoa mục, chuyên ngành; 2. Tư tưởng, năng lực, đạo đức cán bộ thuộc quyền 3. Bộ đội. Ba thường xuyên: 1. Sâu sát đơn vị; 2. Chu đáo, tỉ mỉ; 3. Biểu dương, khích lệ, uốn nắn kịp thời.

6 - Năn 2017, Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập DT-17 được Bộ Quốc Phòng tặng Bằng khen.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:22 - 26/10/2020

HCMSJC55.85056.350
Hà NộiSJC55.85056.370
Đà NẵngSJC55.85056.370

Thời tiết