Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 14/02/2019, 07:56 (GMT+7)
Quân đoàn 3 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)

Nhằm tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống của “Bộ đội Binh đoàn Tây Nguyên - Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Quân đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 xác định: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung, giải pháp cơ bản, thường xuyên; tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Để triển khai thống nhất, Đảng ủy Quân đoàn đã xây dựng, ban hành Kế hoạch 304-KH/ĐU, ngày 04-6-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Trên cơ sở đó, các cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện, với những nội dung, biện pháp sát đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu; đồng thời, quy định thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm cụ thể. Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu, việc triển khai Chỉ thị 05 phải chặt chẽ, thống nhất; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, bằng hành động cụ thể, hướng vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi, sức lan tỏa mạnh mẽ ở các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn.

Thiếu tướng Bùi Huy Biết kiểm tra công tác chuẩn bị
Diễn tập Hậu cần năm 2018

Đảng ủy Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về Chỉ thị 05 và tổ chức thực hiện chặt chẽ, sát đối tượng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ việc thực hiện tốt Chỉ thị 05 sẽ góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để Quân đoàn nâng cao sức mạnh chiến đấu, chất lượng huấn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để xây dựng nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, tuyên truyền phù hợp, làm cho việc “học tập”, nhất là “làm theo” Bác trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của từng tổ chức, cá nhân. Cùng với duy trì nền nếp công tác giáo dục, tuyên truyền theo quy định của trên, các đơn vị đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện và hệ thống thiết chế văn hóa. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức giáo dục, tuyên truyền, như: sân khấu hóa, thi kể chuyện và bình chuyện, trao đổi, thảo luận, tọa đàm,… về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của Đảng, Quân đội, Quân đoàn và đơn vị. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân đoàn có nhận thức sâu sắc về Chỉ thị 05, tự giác “làm theo” phong cách công tác của Người, luôn “tự soi”, “tự sửa”, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách người quân nhân cách mạng, nâng cao chất lượng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 có hiệu quả, Đảng ủy Quân đoàn đã xây dựng tiêu chí phẩm chất đạo đức chung1, giúp mọi tổ chức, cá nhân phấn đấu thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện tốt phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động đẹp, thường xuyên, hằng ngày; kết hợp giữa “xây” với “chống”. Trên cơ sở tiêu chí chung đã xác định, các cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề thiết thực, bổ sung vào nội dung học tập và làm theo bằng những tiêu chí cụ thể, ngắn, gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng. Đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác “học tập”, “làm theo”, thực sự là người anh, người chị để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Trong đó, tập trung vào việc chấp hành nghiêm kỷ luật, bám sát đơn vị, tổ chức thực hiện “Một tập trung, ba khâu đột phá”, trọng tâm là “Ba thực chất” và “ba mẫu mực”2. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực công tác tốt, nói đi đôi với làm, làm đến đâu hiệu quả đến đó, sâu sát, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của bộ đội.

Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ và điển hình tiên tiến ở Sư đoàn 320

Hằng năm, mọi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, chi bộ cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện (riêng cán bộ chủ trì xây dựng chương trình hành động). Cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả thực hiện làm tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm, tinh thần “tự soi”, “tự sửa” trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có chuyển biến tốt; những hạn chế, khuyết điểm được khắc phục, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng cùng phấn đấu làm theo.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đặc biệt coi trọng gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện nghiêm nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt đảng; tích cực đổi mới quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết theo đúng phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của đơn vị được đưa vào nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; trong đó, chỉ rõ biện pháp đột phá vào nâng cao chất lượng các mặt công tác đảng, công tác chính trị. Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo chức trách, quyền hạn; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, dân chủ và trí tuệ tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự tu dưỡng, rèn luyện của từng đảng viên; kiên quyết đấu tranh đẩy lùi mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hằng tháng, các cấp ủy thực hiện nền nếp, hiệu quả việc kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của cán bộ, đảng viên, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Khi kiểm tra, các cấp ủy chỉ rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, biện pháp khắc phục và nội dung cần tập trung học tập và làm theo của tháng tiếp theo, v.v. Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, kịp thời, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đoàn đã được nâng lên một bước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Cùng với đó, Đảng ủy Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào Thi đua Quyết thắng “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” và các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức, lực lượng, đưa việc thực hiện “Năm yêu cầu”, “Ba dứt điểm”3 trong giáo dục chính trị đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thi đua “04 nhất” (tư tưởng vững, tổ chức mạnh, dân chủ, dân vận tốt), v.v.

Đến nay, ở Quân đoàn đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, như: “05 chủ động” trong tiến hành công tác tư tưởng; “03 mẫu mực” của cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì theo phương châm “Cấp trên nắm chắc cấp dưới, cơ quan nắm chắc đơn vị, cán bộ nắm chắc chiến sĩ”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, nếp sống đẹp”; “Tuổi trẻ xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”, cùng các phong trào: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của ngành Kỹ thuật; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, hiệu quả, tiết kiệm”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của ngành Hậu cần, v.v. Để tạo sức lan tỏa rộng, Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên làm tốt việc biểu dương, khen thưởng gương “người tốt, việc tốt”, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát hiện những mô hình sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng hình thức, làm qua loa, không mang lại hiệu quả thiết thực. Nhờ thực hiện tốt Chỉ thị 05, Quân đoàn đã tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, yên tâm gắn bó với đơn vị; phát huy trách nhiệm, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định4.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân đoàn 3 đã trở thành ý thức, hành động tự giác của các tổ chức, cá nhân, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng tinh thần vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thiếu tướng BÙI HUY BIẾT, Chính ủy Quân đoàn
____________

1 - “Kiên định - Trách nhiệm; Đoàn kết - Nêu gương; Cần kiệm - Tự lực”.

2 - Một tập trung: tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; Ba khâu đột phá: 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; 2. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng; 3. Làm chuyển biến chất lượng xây dựng chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Ba thực chất: 1. Dạy thực chất; 2. Học thực chất; 3. Kiểm tra, đánh giá thực chất. Ba mẫu mực: 1. Mẫu mực về bản lĩnh chính trị; 2. Mẫu mực về phẩm chất đạo đức, lối sống, lời nói, việc làm; 3. Mẫu mực về tác phong sinh hoạt, làm việc.

3 - Năm yêu cầu: Chủ động - Toàn diện - Thường xuyên - Kiên trì - Thiết thực, hiệu quả. Ba dứt điểm: 1. Đơn thư khiếu nại, tố cáo giấu tên, mạo tên; 2. Cờ bạc, cá độ, số đề; 3. Vay nợ quá khả năng trả.

4 - Năm 2018, Quân đoàn có 16 tập thể, 19 cá nhân được Bộ Quốc phòng khen thưởng; 1.523 tập thể, 4.992 cá nhân được các cấp trong Quân đoàn khen thưởng (tăng 0,88% so với năm 2017).

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết