QPTD -Thứ Hai, 20/03/2017, 08:42 (GMT+7)
Những trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân khu 2

Để lực lượng vũ trang Quân khu 2 hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng lòng yêu mến, tin cậy, ủy thác của Đảng, Nhà nước và nhân dân, một giải pháp quan trọng được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định là phải quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ.

Quân khu 2 tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 27-12-2016. (Ảnh: sonlatv.vn)

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nêu cao trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, đề ra được nhiều biện pháp hiệu quả, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong Quân khu đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, được áp dụng trong thực tế, mang lại hiệu quả cao; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và tiến hành công tác dân vận1, v.v. Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã làm chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ các mặt công tác của các cơ quan, đơn vị, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc2.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đạt mục đích, yêu cầu đề ra. So với Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 có nội hàm rộng, yêu cầu cao hơn, nên cần có nhận thức đúng, cách làm mới, khoa học, đồng bộ, phù hợp và tổ chức chặt chẽ hơn. Để Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả thiết thực, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cần tập trung thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Đồng thời, là nội dung, giải pháp xây dựng phong cách người quân nhân cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của Đảng ủy Quân khu xác định: Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu phải đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kế hoạch 70-KH/ĐU về “Thực hiện Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân khu giai đoạn 2016 - 2021” của Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng. Cùng với đó, Đảng ủy Quân khu đã chỉ đạo các cấp ủy rà soát, kiện toàn bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị, đảm bảo về số lượng, chất lượng; xây dựng Quy chế hoạt động; bổ sung các tiêu chí phấn đấu cho tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, v.v.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu. Thông qua đó, để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức rõ sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay; đề cao trách nhiệm trong học tập và phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định. Đồng thời, đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, giáo dục vị trí, tầm quan trọng, nội dung, nhất là những điểm mới, phát triển của Chỉ thị 05; cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 06 chuyên đề quy định từ cấp Quân khu đến cơ sở. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp phải thực sự gương mẫu, đi đầu làm trước để quần chúng noi theo. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng trong đơn vị. Quân khu và 100% cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo quy định; 100% cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; là nội dung sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng trong đơn vị.

Để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, trở thành nền nếp thường xuyên, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức đăng ký phấn đấu cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng, gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các chuẩn mực phong cách người quân nhân cách mạng - “Bộ đội Cụ Hồ”; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, loại trừ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kết hợp chặt chẽ với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, đơn vị, trước hết là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Một nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 được Thường vụ Đảng ủy Quân khu tập trung lãnh đạo thực hiện là xây dựng phong cách quân nhân theo tấm gương của Bác. Quân khu 2 đóng quân trên địa bàn miền núi, có 34 dân tộc anh em cùng sinh sống; trình độ dân trí không đồng đều, phong tục, tập quán khác nhau, còn lạc hậu. Đời sống kinh tế - xã hội của một bộ phận nhân dân và cán bộ, chiến sĩ còn gặp khó khăn, chịu sự tác động không nhỏ của mặt trái kinh tế thị trường, sự phân hóa giàu - nghèo, phân tầng xã hội gia tăng. Lợi dụng những khó khăn trong đời sống xã hội, các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Thêm vào đó, sự phát triển của in-tơ-nét, mạng xã hội,… đã và đang tác động không nhỏ đến tư tưởng, đạo đức, phong cách, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của người quân nhân. Việc xử lý những vấn đề nảy sinh của một số cán bộ chỉ huy trong hoạt động thực tiễn còn lúng túng; tác phong, phương pháp xử lý, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công tác, sinh hoạt và đời sống hằng ngày còn hạn chế. Đặc biệt, vẫn còn quân nhân vi phạm Điều lệnh Quân đội, pháp luật Nhà nước; vẫn còn hiện tượng mất dân chủ, cục bộ, lối sống xa rời quần chúng, quan liêu, gia trưởng, mất đoàn kết nội bộ ở một số đơn vị, cá nhân chưa được khắc phục triệt để, v.v. Vì vậy, xây dựng phong cách người quân nhân cách mạng là nhiệm vụ trọng tâm và là giải pháp cơ bản trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của lực lượng vũ trang Quân khu. Với nhận thức đó, Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã xác định 05 nội dung, tiêu chí xây dựng phong cách người quân nhân của lực lượng vũ trang Quân khu: (1). Tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn; (2). Làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, tới nơi, tới chốn; nói đi đôi với làm; tự mình nêu gương; (3). Diễn đạt, nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; (4). Phong cách sinh hoạt quần chúng, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, phong cách ứng xử vừa khiêm tốn, nhã nhặn, chân tình, vừa yêu dân, trọng dân, vì dân; (5). Sống cần kiệm, liêm chính. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của mình; làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ về tư duy, tình cảm, lề lối, cách thức, biện pháp, thái độ ứng xử, giao tiếp,… trong công tác cũng như sinh hoạt đời thường; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, rèn luyện, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt khâu đột phá làm chuyển biến mạnh mẽ phong cách dân chủ, thẳng thắn, đoàn kết trong các cấp ủy và của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chỉ đạo phải thường xuyên quán triệt, học tập, làm theo phong cách dân chủ, phong cách tư duy, phép ứng xử với việc, với người, với mình của Bác Hồ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phát huy vai trò cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Thực hành dân chủ trong cấp ủy, dân chủ trong chỉ huy được Thường vụ Đảng ủy coi là điểm đột phá, tiêu chí hàng đầu để tăng cường đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên, đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đối với đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong Quân khu, Thường vụ Đảng ủy yêu cầu phải luôn bám sát mọi hoạt động của đơn vị, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, thực sự yêu thương bộ đội, có trách nhiệm cao với đơn vị; luôn nêu gương, tự giác đi đầu trong công việc, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều,… để cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo. Ngay trong đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung 4 (khóa XII) lần này, từng cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phải gắn với kiểm điểm thực hiện Chỉ thị 05, thực sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, nêu cao tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và những chủ trương, giải pháp khắc phục. Sau kiểm điểm, nội bộ đoàn kết, thống nhất, tạo động lực mới thực hiện tốt ba khâu đột phá: huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy; tổ chức biên chế và cải cách hành chính. Qua đó, làm chuyển biến về chất các mặt công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn, thực sự là “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của dân, do dân, vì dân.

Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
_______________     

1 - Tiêu biểu như: “Tăng khá, xóa yếu”, “Ba tiếng nổ rền vang” của Sư đoàn 316; “Trận địa kiểu mẫu”, “Kíp chiến đấu sở chỉ huy” của Lữ đoàn 297; “Bài giảng kiểu mẫu”, “Ca năng suất” của Lữ đoàn 543; “Đơn vị không có khói thuốc lá, không uống rượu bia trong giờ làm việc” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; “Chung tay, giúp sức vì cuộc sống đồng bào”, “Tuyên truyền xung kích” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái; “Điểm sáng dân vận” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, v.v.

2 - Từ năm 2011 đến nay, hằng năm, Quân khu đảm bảo quân số khỏe cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đạt 90% trở lên; tổ chức diễn tập phòng thủ tỉnh, thành phố đạt 100% kế hoạch và 100% đơn vị tham gia đạt loại giỏi (các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang). Tham gia 20 lần hội thao, hội thi toàn quân, lực lượng vũ trang Quân khu đạt 09 giải nhất, 05 giải nhì, 07 giải ba, 01 giải xuất sắc và 04 huy chương bạc, v.v. Kết quả bình xét hằng năm, có trên 92% tổ chức đảng liên tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, trên 94% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh và vững mạnh toàn diện.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.