QPTD -Thứ Ba, 17/04/2018, 10:30 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; rèn luyện phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tham quan Hội thi mô hình học cụ

Nhận thức rõ ý nghĩa, giá trị to lớn của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ. Đáng chú ý là, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, nên tạo động lực to lớn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, phong cách lãnh đạo, chỉ huy,… của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Trên cơ sở chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị. Đây là một trong những khâu quan trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động cho mọi tập thể và cá nhân; đồng thời, là vấn đề xuyên suốt, quyết định sự thành công trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chấp hành sự chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, cấp ủy các cấp đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn, kế hoạch của Tổng cục Chính trị, Tỉnh ủy Trà Vinh và Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và các chuyên đề do trên quy định, đảm bảo chặt chẽ, sát từng đối tượng, đúng kế hoạch, thời gian, bảo đảm quân số. Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu cấp ủy các cấp phải căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp, có liên hệ, vận dụng sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng đơn vị; chú ý đa dạng các hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các hoạt động sinh hoạt của các tổ chức, như: Ngày Đảng, Đoàn, chào cờ, hội nghị giao ban cơ quan, đơn vị, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; huấn luyện dã ngoại, các đợt tập trung tập huấn, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, v.v. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ; đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ để “tự soi”, “tự sửa”, tự điều chỉnh hành vi, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt là vấn đề được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, từng cán bộ phải xây dựng kế hoạch, bổ sung các tiêu chí phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 một cách nghiêm túc, cụ thể và được thông qua trước tập thể cấp ủy, chi bộ nơi sinh hoạt. Thực hiện phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Ngoài việc thực hiện nghiêm 06 chuẩn mực đạo đức chung, 06 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội và 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Đảng ủy yêu cầu đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì chú trọng thực hiện các tiêu chí, như: vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy, đơn vị; gương mẫu, tiêu biểu về đạo đức, lối sống, sâu sát quần chúng, cấp dưới; tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thực hành tiết kiệm, v.v. Định kỳ, cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ chủ trì) có chuyển biến tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng cùng phấn đấu làm theo, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”1, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nêu cao tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Theo đó, cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cơ quan quân sự các xã (phường, thị trấn) tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực hiện có nền nếp các nguyên tắc sinh hoạt, chế độ học tập, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tự phê bình và phê bình; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức ra nghị quyết, vừa bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; hướng vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu của từng cơ quan, đơn vị. Mọi hoạt động của các cấp ủy được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo chức trách, quyền hạn. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về quản lý con người, tư tưởng, các mối quan hệ xã hội; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục. Hằng tháng, thông qua sinh hoạt, từng cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả học tập, rèn luyện và triển khai kế hoạch tháng tiếp theo trước chi bộ. Các tổ chức đảng thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng tại đơn vị, địa phương cho tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát của cấp ủy, các tổ chức quần chúng đến từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các chi bộ và từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời rút ra những mặt mạnh, mặt yếu; bổ sung những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Cùng với những việc làm trên, Đảng ủy Quân sự Tỉnh thường xuyên chỉ đạo nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng việc. Mặt khác, phải xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí cụ thể của tập thể, cá nhân điển hình, làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, quy hoạch, đề bạt cán bộ. Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu trong thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần coi trọng thực hiện tốt việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, những việc làm tốt, những mô hình sáng tạo, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, khắc phục tình trạng hình thức, làm qua loa, chiếu lệ, “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Thực hiện kế hoạch 55-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lựa chọn mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để nhân rộng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hành động, tạo sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả tích cực trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ. Các đơn vị đã mang đến Hội thi 30 mô hình tiêu biểu, trong đó có nhiều mô hình hiệu quả, như: “tự phê bình, phê bình và sửa chữa” của Đảng bộ Phòng Tham mưu, “Gửi tiền giúp Mẹ” của Chi bộ Đại đội Thông tin, “Hũ gạo quân - dân” của Chi bộ Phòng Kỹ thuật, “Hỗ trợ con của dân quân và lực lượng dự bị động viên nghèo hiếu học” của Đảng bộ Trường Quân sự Tỉnh, v.v. Những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực đó đã được nhân rộng, từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một đảm bảo quan trọng để Đảng bộ Quân sự Tỉnh 15 năm liền đạt danh hiệu vững mạnh của Tỉnh ủy. Đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng của Đảng bộ năm 2017, có 60% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh; 88,77% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 9,83% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Tỉnh có 87% cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; lực lượng vũ trang Tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”. Kết quả đó là nguồn cổ vũ, động viên để cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, nhằm góp phần xây dựng con người và tổ chức vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá VÕ DUY THANH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
___________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 279.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.