QPTD -Thứ Hai, 13/07/2020, 10:15 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình đẩy mạnh “tự soi, tự sửa”

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đã triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, xem đây là một trọng tâm, cụ thể hóa việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) chặt chẽ, nghiêm túc, với nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực, thu được kết quả tích cực. Tuy nhiên, việc triển khai học tập và làm theo Bác ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa thật hiệu quả; nội dung, biện pháp tiến hành còn chung chung, thiếu chiều sâu, chủ yếu mới dừng lại ở việc học tập, làm theo, còn có biểu hiện hình thức, chưa cụ thể. Bên cạnh đó, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,… đã và đang tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh.

Hội nghị sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Trước thực tế đó, thực hiện Hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 3 và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 190 KH/ĐU, ngày 20/4/2016 cụ thể hóa lãnh đạo thực hiện trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào Thi đua Quyết thắng. Mục tiêu của đợt sinh hoạt chính trị này được Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo hướng mạnh vào ngăn chặn, phát hiện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị.

Với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh khuyết điểm, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp trên, cán bộ chủ trì các cấp, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cơ quan Chính trị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Trong quá trình triển khai, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tập trung nhận diện và xác định chính xác 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 và nội dung đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và của cấp ủy, chi bộ. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành từ trên xuống dưới. Cấp trên, người chủ trì tự giác, gương mẫu kiểm điểm trước để cấp dưới học tập, làm theo. Ở từng cấp, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Quá trình “Tự soi, tự sửa”, từng đảng viên, tổ chức đảng phải chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân cấp ủy viên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tránh biểu hiện hình thức, chiếu lệ, nói không đi đôi với làm, nể nang, né tránh, ngại va chạm. Trên cơ sở đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp nghiêm túc tiếp thu, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch phấn đấu, xác định phương hướng, nội dung, biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với cách làm đó, đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” đã thổi làn gió mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, thu được kết quả tích cực. Cấp ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, đổi mới phương pháp, tác phong công tác; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách được tăng cường và giữ vững. Việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói và việc làm, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trên các mặt công tác. Trong xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật có các phong trào: “Trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”; “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Rèn đức, rèn sức, luyện tài; hội thi, hội thao giành thứ hạng cao”; “Một tập trung, ba nắm vững, một đúng, ba dứt điểm”1. Trong xây dựng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp có các phong trào: “Bám sát cơ sở, nắm vững tình hình, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”; “Cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”; “Học tập Bác mỗi ngày”, v.v.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, hiệu quả, sau đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ, xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở được nâng lên rõ rệt, tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 đến nay, chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh không ngừng được nâng lên; trong đó, tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện (thành phố), sở ngành; diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 286/286 xã, phường (thị trấn), hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nhất là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Tỉnh, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, huyện Tiền Hải và thành phố Thái Bình năm 2019, được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu đánh giá cao. Cơ quan Quân sự các cấp phát huy tốt vai trò làm nòng cốt trong tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đến nay, 100% các huyện (thành phố) đã hoàn thành việc xây dựng Sở Chỉ huy cơ bản trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo; trong đó, xác định rõ lộ trình thời gian, bố trí kinh phí xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được nâng lên.

Trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cùng với thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo các Quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên bộ 28, Thông tư 202 của Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh đã quyên góp, ủng hộ thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, cán bộ cơ quan mắc bệnh hiểm nghèo; xây dựng 46 Nhà đồng đội, Nhà tình nghĩa tặng cho cán bộ, nhân viên và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá trên 3,6 tỷ đồng. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh đã ủng hộ số tiền trị giá trên 658 triệu đồng hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn và hỗ trợ hơn 100 triệu đồng xây dựng 02 nhà văn hóa thôn Tây Sơn và thôn Hoàng Hải, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Lực lượng vũ trang Tỉnh đã huy động trên 7.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống bão, khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng năm 2016, Lực lượng vũ trang Tỉnh huy động trên 2.600 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân phòng, chống cơn bão số 02, số 07 đổ bộ vào địa bàn; chủ động tham gia giúp dân gần 1.000 ngày công, thu hoạch được gần 100 ha lúa và hoa màu. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, Đảng bộ có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh; 90% tổ chức đoàn, hội phụ nữ đạt vững mạnh xuất sắc, 90% đoàn viên đạt khá và xuất sắc, 90% hội viên phụ nữ đạt tiên tiến.

Kết quả và kinh nghiệm “Tự soi, tự sửa” trong những năm qua là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh tiếp tục duy trì, phát huy và cũng là bài học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ. Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự Tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mở rộng quy mô sinh hoạt “Tự soi, tự sửa”, không chỉ bó hẹp trong tổ chức đảng mà còn được tiến hành ở tất cả các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân; không chỉ trong sinh hoạt Đảng mà cả trong giao ban, hội ý đều tiến hành “Tự soi, tự sửa”, tạo sự chuyển biến rõ rệt, sắc nét trong thực hiện nhiệm vụ cũng như khắc phục hạn chế, yếu kém của từng tập thể, cá nhân; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, cơ quan, đơn vị vững mạnh “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá PHẠM ĐỨC KIÊN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
________________  

1 - Một tập trung: Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; Ba nắm vững: 1. Nắm vững quan điểm, chủ trương, định hư­ớng của cấp trên và tình hình đơn vị; 2. Nắm vững chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng người; 3. Nắm vững nguyên tắc, quy trình quy định. Một đúng: Tham m­ưu đúng, trúng, kịp thời, chất lư­ợng, hiệu quả cao; Ba dứt điểm: 1. Dứt điểm việc sai sót trong soạn thảo, ban hành văn bản; 2. Không vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong tham gia giao thông; 3. Giải quyết dứt điểm từng nội dung công việc.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:06 - 16/04/2021

EUR26,818.2928,219.32

GBP31,009.5232,304.73

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:07 - 15/04/2021

HCMSJC54.93055.300
Hà NộiSJC54.93055.320
Đà NẵngSJC54.93055.320