QPTD -Thứ Hai, 20/01/2020, 08:00 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 855-CT/QUTW

Thấm nhuần lời căn dặn của Bác: “Hãy nhận rõ vị trí quan trọng của Quảng Bình mà mài sắc cảnh giác, tăng cường đoàn kết, ra sức học tập quân sự, chính trị, rèn luyện đạo đức, phẩm chất của người chiến sĩ cách mạng... để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó”1, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tiến hành nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực.

Để học tập và làm theo Bác mang lại hiệu quả cao, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu phải đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, coi đây là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động mọi tổ chức, lực lượng hưởng ứng, trở thành động lực to lớn, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần làm cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh không ngừng được nâng cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động, lực lượng vũ trang Tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai (năm 2015), tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì (năm 2016), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2017) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sơ kết 5 năm thực hiện
Cuộc vận động(2014-2019)

Đạt được thành tích trên, trước hết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động. Bám sát nội dung trọng tâm của Cuộc vận động, Đảng ủy Quân sự Tỉnh quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Để dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, Đảng ủy Quân sự Tỉnh cụ thể hóa mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động theo phương châm: “3 gắn, 3 phát triển”2. Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng: lãnh đạo có quyết tâm cao, phát huy dân chủ; chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện phải đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; kiểm tra phải sâu sát, cụ thể; khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công bằng; xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng việc. Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; tổ chức đăng ký cam kết thực hiện; cụ thể hóa và ban hành bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ, làm cơ sở để từng cá nhân đối chiếu tự nhận mức xếp loại; phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bằng nhiều biện pháp sáng tạo, phù hợp. Nhờ đó, Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy cao nhất khả năng, khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để Cuộc vận động trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của từng tập thể, cá nhân, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn coi trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, quần chúng. Thực hiện chủ trương trên, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên; ý nghĩa, vai trò của Cuộc vận động trong việc phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, địa phương, Quân đội và đơn vị. Hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, sinh động, như: đưa nội dung Cuộc vận động và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề; phát huy các thiết chế văn hóa để tuyên truyền; thông qua sinh hoạt của các tổ chức, giờ đọc báo, nghỉ giải lao trên thao trường; tổ chức cho bộ đội đọc “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa” đăng tải trên báo Quân khu 4, Báo Quân đội nhân dân, v.v. Đồng thời, sử dụng sáng tạo các hình thức, như: sân khấu hóa, tham quan truyền thống, diễn đàn, tọa đàm sĩ quan trẻ; giao lưu với nhân chứng lịch sử; tổ chức hội thi báo cáo viên, truyên truyền viên; xây dựng mới hệ thống pa-nô, áp phích, khẩu hiệu, v.v. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang Tỉnh có nhận thức đúng, đề cao trách nhiệm trong thực hiện Cuộc vận động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; tích cực, tự giác học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở theo hướng: cấp trên tích cực chỉ đạo, kiểm tra; cấp dưới tích cực, chủ động, sáng tạo để thực hiện, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức; chủ động xây dựng, nhân rộng các phong trào, mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Trên cơ sở cụ thể hóa tiêu chí, chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, hằng năm, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo 100% tổ chức đảng, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện nội dung, chỉ tiêu Cuộc vận động, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung, chỉ tiêu phù hợp chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Từ mô hình “3 nhất, 3 không”3 của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng nhiều cách làm hay, sáng tạo với những phong trào, mô hình có hiệu quả, như: “3 nhất, 3 không”, “Tự soi, tự sửa” của các đảng bộ khối cơ quan; Phong trào “3 nhất”, Mô hình “Bữa cơm cho em” của Đảng bộ Quân sự huyện Lệ Thủy; Phong trào “2 nâng, 1 chống” của Đảng bộ Quân sự huyện Quảng Ninh; Phong trào “3 nhất, 3 tốt”, “3 tự giác”, “Mỗi cán bộ, nhân viên là một tấm gương tự học tập, sáng tạo” của Đảng bộ Trường Quân sự Tỉnh. Cùng với đó là các phong trào: “Ngắm trúng, bắn giỏi” của Đại đội nữ dân quân thường trực thành phố Đồng Hới; Mô hình “Nâng bước em đến trường” của Đảng bộ Quân sự huyện Tuyên Hóa; “Tiết kiệm phụ cấp, giúp đỡ gia đình”, “Hũ gạo tình thương” của Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996, v.v. Nội dung các phong trào, mô hình tập trung vào xây dựng phẩm chất, đạo đức, lối sống, ý chí quyết tâm, trách nhiệm; tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện và làm chủ vũ khí, trang bị của bộ đội; cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp với các lực lượng tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; đồng thời, nhân lên tình đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân dân, góp phần gìn giữ, bồi đắp, phát huy và tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12-8-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về tầm quan trọng, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động. Hai là, phát huy vai trò của cấp ủy, cơ quan chính trị và các tổ chức quần chúng, nhất là tính chủ động, sáng tạo của cơ sở trong tổ chức thực hiện. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, để Cuộc vận động phát triển liên tục, vững chắc. Ba là, coi trọng lựa chọn đúng và thực hiện có hiệu quả khâu đột phá, nhất là việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nhân cách người quân nhân cách mạng, làm chuyển biến mạnh mẽ và giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu. Bốn là, gắn kết chặt chẽ thực hiện Cuộc vận động với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ được giao. Năm là, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thực hiện; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào, mô hình; phát triển các nhân tố mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

Đại tá HOÀNG XUÂN VĨNH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_____________

1 - Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình, tháng 4-2017, tr. 15.

2 - Nội dung “3 gắn”: 1. Gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và mọi hoạt động, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; 2. Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3. Gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào Thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động trong và ngoài Quân đội.

- Nội dung “3 phát triển”: 1. Phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có tính đột phá. 2. Phát triển nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. 3. Phát triển nhiều nhân tố mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

3 - 3 nhất: 1. Chất lượng công tác cao nhất; 2. Rèn luyện kỷ luật nghiêm nhất. 3. Thực hành tiết kiệm tốt nhất.

- 3 không: 1. Không vi phạm đạo đức, lối sống; 2. Không để xảy ra mất an toàn; 3. Không che giấu khuyết điểm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:22 - 26/10/2020

HCMSJC55.85056.350
Hà NộiSJC55.85056.370
Đà NẵngSJC55.85056.370

Thời tiết