QPTD -Thứ Hai, 22/08/2016, 08:11 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Bắc Giang học tập và làm theo Bác

Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là động lực tinh thần to lớn để xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Để Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo thiết thực, đồng bộ và được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, kế hoạch theo từng giai đoạn, hằng năm và các nhiệm vụ, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gắn chặt thực hiện Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, các phong trào của các tổ chức, lực lượng nhằm tạo hiệu quả cao, sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị. Trong thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp lấy việc “làm theo” Bác là trọng tâm, với phong trào “ba xây và ba chống”1, nói đi đôi với làm, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng, v.v. Nhờ đó, thực hiện Chỉ thị 03 đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của đơn vị; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng không ngừng được nâng lên, tạo sức mạnh tổng hợp để lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Thực hành bảo quản, bảo dưỡng vũ khí ở Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Giang.   (Ảnh: baobacgiang.com.vn) 

Nét nổi bật là, 5 năm qua, lực lượng vũ trang Tỉnh hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, lực lượng vũ trang Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”2, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia phong trào hoạt động giúp nhân dân “xóa đói, giảm nghèo”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, v.v. Qua đó, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thêm ngời sáng trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin cậy, yêu quý. Hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; 02 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc 10 năm đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn (2003 - 2013) và trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (giai đoạn 2010 - 2015).

Từ thực tiễn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang rút ra một số bài học là: (1). Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào Thi đua Quyết thắng. (2). Hằng tháng, quý xác định nội dung trọng điểm làm theo, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, cán bộ chủ trì gương mẫu, nói đi đôi với làm; tích cực tuyên truyền, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. (3). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quá trình thực hiện theo các chuẩn mực đạo đức đã được xác định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khâu yếu, mặt yếu, làm không đến nơi, đến chốn, v.v.

Hiện nay, lực lượng vũ trang Tỉnh đang quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Để Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05. Thông qua đó, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 là góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và hệ thống các giá trị đạo đức xã hội. Đồng thời, còn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Trong đó, quán triệt kỹ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trọng tâm của thực hiện Chỉ thị 05 là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy việc tự giác “làm theo” là chính. Thực hiện tốt các nội dung này sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, quần chúng ở từng cơ quan, đơn vị. Trong tiến hành, các đơn vị phải gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nội dung hướng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác phải thường xuyên, liên tục và có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn, gắn với liên hệ tình hình thực tiễn ở từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Hai là, phải xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Theo đó, các đơn vị phải đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị. Trong xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nêu rõ những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị; kiên quyết chống hiện tượng sao chép, dập khuôn, hình thức.

Ba là, thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện các tiêu chí về tư tưởng, đạo đức, phong cách theo tinh thần Chỉ thị 05. Trên cơ sở nắm vững mục đích, ý nghĩa và các chuẩn mực, tiêu chí chung, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chỉ đạo các tập thể, cá nhân xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Hằng quý, năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn; trong đó, coi trọng các tiêu chí “làm theo”. Theo kế hoạch đã xác định, tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm những nội dung làm được, chưa làm được, đề ra các giải pháp thực hiện tiếp theo; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể.

Bốn là, thực hiện tốt phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Để đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quy định 646-QĐ/TW, ngày 06-11-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có nhiều giải pháp phát huy vai trò nêu gương trong mọi lúc, mọi nơi của cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị, kể cả trong công việc cũng như cuộc sống. Trong thực hiện, các đơn vị cần kết hợp giữa “xây” với “chống”; lấy xây là cơ bản, song phải đấu tranh kiên quyết với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong quan liêu, xa rời quần chúng, tham nhũng, lãng phí, v.v. Đồng thời, coi trọng làm tốt công tác biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng trọng tâm vào thực hiện kế hoạch phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Bên cạnh việc thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, cần tăng cường kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ, đảng viên, quần chúng có dấu hiệu vi phạm, những đơn vị yếu kém kéo dài; chủ động phát hiện, kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc và những việc làm lệch chuẩn so với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của các tổ chức quần chúng đối với cán bộ, đảng viên; động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện và hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí,… góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các cơ quan, đơn vị.

Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp trên, nhằm đưa Chỉ thị 05 vào đời sống và mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên và quần chúng, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm cao đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đại tá DƯƠNG QUANG HÙNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

___________________

1 - Ba xây: 1. Bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; 2. Đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị và đoàn kết quân dân dân tốt; 3. Tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Ba chống: 1. Tham ô, lãng phí, cửa quyền, hách dịch; 2. Bệnh thành tích, bao che giấu giếm khuyết điểm; 3. Cục bộ, bè phái, phát ngôn tùy tiện làm mất đoàn kết nội bộ.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr 234.

Ý kiến bạn đọc (0)

 Học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam có bài viết quan trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản. Tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân xin được trích giới thiệu phần nội dung của bài viết nói về thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 04:40 - 23/05/2018

EUR26721.1127040.53

GBP30319.0930805.11

USD2273522805

Giá vàng

Cập nhật : 15:08 - 22/05/2018

HCMSJC36.50036.700
Hà NộiSJC36.50036.720
Đà NẵngSJC36.50036.720

Thời tiết