QPTD -Thứ Sáu, 27/01/2023, 05:45 (GMT+7)
Lữ đoàn Hóa học 87 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhờ nhận thức đúng, tổ chức thực hiện tốt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn Hóa học 87 đã đạt được kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tạo động lực, sức mạnh tổng hợp để Đơn vị vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Là đơn vị Phòng hóa cấp chiến lược, trực thuộc Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Lữ đoàn 87 được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm hóa học trong chiến đấu binh chủng hợp thành khi có chiến tranh. Đồng thời, tham gia phòng, chống hoạt động khủng bố, thực hiện các biện pháp chủ động của phòng thủ dân sự; làm nòng cốt khắc phục sự cố hóa chất độc, xạ, ô nhiễm môi trường, xử lý chất độc tồn lưu do chiến tranh để lại trên địa bàn các tỉnh miền Nam; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác trong thời bình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của trên, yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Đơn vị, địa bàn,... tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó xác định, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, vừa có tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài nhằm tạo động lực, quyết tâm cao để mọi tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên cơ sở nhận thức giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, những việc khó, khâu yếu, việc mới để tập trung lãnh đạo và giải quyết dứt điểm, tạo chuyển biến vững chắc trên các mặt công tác của từng đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, tổ chức quần chúng ở từng cấp thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời các tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn, bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, sát chức trách, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức của Người, đa dạng, phong phú các hình thức, như: tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề, thi kể chuyện, tìm hiểu về Bác Hồ; hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tham quan truyền thống; tuyên truyền trên hệ thống bảng tin, pa nô, áp phích, truyền thanh nội bộ và các phương tiện thông tin đại chúng. Duy trì thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ cơ sở; mọi ý kiến thắc mắc của cán bộ, chiến sĩ đều được xem xét, kết luận và giải quyết thấu đáo. Thông qua đó, đã tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả, tiêu biểu như: “Chi bộ mẫu mực, đảng viên 5 tốt”, “Kíp xe trinh sát thanh niên, phân đội tiêu tẩy kiểu mẫu”; “Chi đoàn 3 tiêu biểu”; “Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy, mỗi tuần một điều luật”; “Mỗi chi đoàn có một tiểu cảnh”, “10 từ mới ngoại ngữ cho một ngày mới”; “Bữa cơm thanh niên”,... được cán bộ, đảng viên, quần chúng tích cực hưởng ứng thực hiện. Hiệu quả từ việc học tập và làm theo Bác đã trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, phát triển vững chắc, có chất lượng tổng hợp, khả năng cơ động, sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao1.

Hiện nay, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh và sự cố môi trường đặt ra yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có lòng dũng cảm, bản lĩnh vững vàng, có trình độ chuyên môn sâu, trách nhiệm cao mới có thể hoàn thành. Trong khi đó, các đơn vị của Lữ đoàn đứng chân, hoạt động phân tán, độc lập; cán bộ, chiến sĩ thường xuyên hoạt động trong môi trường độc hại, nguy hiểm; phương tiện, trang bị kỹ thuật, khí tài tuy đã được trang bị mới, song đa dạng, chủng loại phức tạp; đời sống hậu phương, gia đình của cán bộ, chiến sĩ còn gặp nhiều khó khăn, v.v. Vì thế, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, thiết thực là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ của Lữ đoàn.

Giải pháp trọng tâm, mang tính nền tảng được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời thông tin, thông báo tình hình, định hướng nhận thức, tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho bộ đội. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần hơn nữa tư tưởng, tấm gương của Bác, tự hào về truyền thống của Quân đội, truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi” của Bộ đội Hóa học. Qua đó, tiếp tục khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề; thông qua diễn đàn, tọa đàm và sinh hoạt của các tổ chức; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống truyền thanh nội bộ và các thiết chế văn hóa ở cơ sở, v.v. Từ đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực sự đi vào đời sống, trở thành việc làm tự giác của các tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đơn vị.

Hai làphát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp trong đẩy mạnh học tập và làm theo Bác. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng”3, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn hết sức coi trọng nội dung quan trọng này, luôn xem đó là vấn đề mấu chốt, chìa khóa để tạo sự lan tỏa trong toàn Đơn vị. Mục tiêu là từng cán bộ, trong phạm vi chức trách của mình, quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét để lôi cuốn mọi cán bộ, chiến sĩ noi theo. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu theo phương châm: “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, việc nêu gương phải thể hiện ở phẩm chất luôn kiên định vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết; quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát, thật sự là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chống cục bộ địa phương, bè phái; nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, v.v. Trong thực hiện, Lữ đoàn chỉ đạo duy trì nghiêm nền nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; gợi ý kiểm điểm và nâng cao chất lượng kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề về tư tưởng nảy sinh trong cấp ủy, chi bộ và cơ quan, đơn vị.

Ba là, kết hợp chặt chẽ việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để tiếp tục phát huy hiệu quả giải pháp này, thời gian tới, cùng với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, ngành,... Đảng ủy Lữ đoàn rà soát, cụ thể hóa và bổ sung nội dung, biện pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đơn vị, gắn với thực hiện nghiêm các kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trọng tâm là: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, xác định yêu cầu, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu sát chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thực hiện nghiêm kế hoạch; tuân thủ nguyên tắc, quy trình trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra, giám sát phải bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kịp thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm và xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh, đấu tranh kiên quyết với những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. Từ đó, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, việc làm tự giác, thường xuyên của mọi tổ chức và cá nhân trong Đơn vị.

Thượng tá NGUYỄN ANH TẤN, Chính ủy Lữ đoàn
________________

1 - Lữ đoàn được nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ (năm 2020, 2021); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng, Bằng khen của Bộ Công an và tỉnh Đồng Nai (năm 2022). Sơ kết 5 năm (2016 - 2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Lữ đoàn là tập thể điển hình tiên tiến của toàn quân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, v.v.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 323.

Ý kiến bạn đọc (0)

Xây dựng người Phụ nữ Quân đội "trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái", xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới
Người phụ nữ Quân đội “trí tuệ” cần có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.