QPTD -Thứ Năm, 09/02/2017, 07:52 (GMT+7)
Lữ đoàn 950 triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm có được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 950 tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích của việc thực hiện là nhằm làm chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện.

Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) là đơn vị mới thành lập, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong phạm vi đảm nhiệm của Quân khu. Ngay sau khi thành lập, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Lữ đoàn nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, vừa xây dựng Đơn vị, vừa thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó xác định, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, vừa có tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài nhằm tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị nghiêm túc, chặt chẽ; đồng thời lựa chọn các khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định trong hoạt động lãnh đạo”. Phương châm chỉ đạo thực hiện là gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Từ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đến cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định rõ những nội dung học tập và làm theo Bác, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động của cấp mình; xây dựng quy chế thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Từ kinh nghiệm thực tiễn qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định, để thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương cần phải triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí, quyết tâm và hành động của mọi tổ chức và mỗi quân nhân trong toàn Lữ đoàn; đồng thời, coi trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung sau:

Một là, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị 05. Đây là giải pháp quan trọng, cần thực hiện trước tiên, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm, động lực thúc đẩy mọi tổ chức và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự tiếp nối Chỉ thị 03 với những nội dung, yêu cầu mới và mang tính toàn diện hơn. Thông qua đó, làm cho bộ đội thấy rõ, đây là chủ trương lớn của Đảng, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là của Đảng ủy Quân khu và là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời là nội dung quan trọng để xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch. Đó cũng là biện pháp để xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp; tập trung quán triệt, giáo dục cho bộ đội về hệ thống quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, hằng ngày, cán bộ, đảng viên, quần chúng đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ để học tập và làm theo sát, đúng, hiệu quả cao.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của trên, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 - 2020), nhất là cấp mình, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, trong đó tập trung giải quyết việc khó, khắc phục những hạn chế, tồn tại. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có hiệu quả, các cấp thực hiện tốt phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây là chính. Đồng thời, bổ sung chuẩn mực, tiêu chí của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện Chỉ thị 05 sát với từng tổ chức, đối tượng của Lữ đoàn. Các chi bộ động viên, hướng dẫn, tổ chức, cá nhân tự giác đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 theo chức trách, nhiệm vụ. Hằng năm, cá nhân phải xây dựng kế hoạch thực hiện và được chi bộ xác nhận. Quá trình thực hiện, cá nhân phải đối chiếu với kế hoạch; chi bộ phải cho ý kiến để cá nhân bổ sung, hoàn thiện. Lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chuẩn để bình xét, thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân. Thực tế cho thấy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì là mệnh lệnh không lời đối với cấp dưới và chiến sĩ. Vì thế, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ các cấp.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt giải pháp này sẽ thiết thực góp phần làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu, rộng trong toàn Lữ đoàn. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng việc; trong đó coi trọng những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở nơi khó khăn, gian khổ đạt thành tích thực sự tiêu biểu, sức thuyết phục cao. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp khi giao nhiệm vụ chú trọng đến sở trường, thế mạnh và tạo điều kiện để tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn giao cho cơ quan tham mưu thực hiện Phong trào “Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, giải quyết công việc nhanh, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cán bộ, nhân viên cơ quan”; Tiểu đoàn 860 thực hiện Phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm giành điểm giỏi”; tổ chức quần chúng thực hiện các phong trào: “Thanh niên Quân đội làm theo lời Bác”, Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”, v.v. Thông qua đó để nhân rộng các điển hình tiên tiến của Lữ đoàn trong thực hiện Chỉ thị 05.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả việc cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của cấp ủy. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chuẩn mực, tiêu chí của đơn vị; kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là trong nhận thức, hành động của bộ đội. Trong kiểm tra, giám sát phải gắn trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, chỉ huy nếu không kịp thời phát hiện hoặc chậm xử lý đối với những tập thể cá nhân vi phạm và những đơn vị, cá nhân có kết quả học tập và làm theo yếu, kém.

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Lữ đoàn 950 tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống vẻ vang của Quân đội, Đơn vị, nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho việc thực hiện đảm bảo thực chất, sức lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

Đại tá LÊ HOÀNG VŨ, Chính ủy Lữ đoàn

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.