QPTD -Thứ Hai, 23/03/2020, 18:57 (GMT+7)
Làm theo lời Bác, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Trường Sĩ quan Lục quân 11 vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh chín lần về thăm và nhiều lần gửi thư động viên. Người luôn căn dặn, nhắc nhở cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường phải đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời dạy của Người, Nhà trường luôn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực sự là hạt nhân lãnh đạo cơ quan, khoa, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức cách mạng. Làm theo lời Bác dạy đối với cán bộ, học viên Nhà trường: “phải đoàn kết, thân ái, tự phê bình”2 (17-4-1946); “các cháu phải ra sức thi đua,… Trau dồi tinh thần cho vững chắc. Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng”3, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; xây dựng Khoa Lý luận Mác – Lê-nin, Khoa Công tác đảng, công tác chính trị vững mạnh, làm nòng cốt cùng với các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng tuyên truyền, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho mọi cán bộ, đảng viên. Các cơ quan, khoa, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị theo chương trình giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục pháp luật, kỷ luật; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác quản lý tư tưởng, nhất là việc nắm, dự báo và kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến tư tưởng của bộ đội. Đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa sư phạm lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện; phát huy vai trò của ban chỉ đạo, lực lượng chuyên trách, sức mạnh tổng hợp của các lực lượng kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả luận điệu sai trái, nhận thức lệch lạc, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Nhà trường tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, đồng thời xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; coi đây là giải pháp quan trọng để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện theo các tiêu chí, chuẩn mực đã xác định. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng4, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; ngăn chặn, xử lý kịp thời biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được kiện toàn, duy trì nghiêm nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo quy định, phù hợp với tổ chức biên chế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của Nhà trường, gắn với thực hiện Đề án “Điều chỉnh tổ chức Quân đội trong tình hình mới”. Cấp ủy các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo; xây dựng, ban hành quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Đổi mới, thống nhất quy trình, mở rộng dân chủ, đề cao trách nhiệm trong ra nghị quyết, tổ chức thực hiện; mọi chủ trương, nhiệm vụ đều được tập thể cấp ủy, chi bộ dân chủ thảo luận, quyết nghị theo đa số; phát huy vai trò, trách nhiệm cấp ủy viên trong phụ trách, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện. Nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hằng tháng thực hiện đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Tổng cục Chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa sinh hoạt thường kỳ với sinh hoạt chuyên đề và các nội dung sinh hoạt khác theo chỉ đạo của trên và yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chi bộ, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu cao. Nghị quyết của các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, hiệu quả, khắc phục kịp thời khâu yếu, mặt yếu; tập trung vào những nội dung thiết thực, cụ thể, như: nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, thực hành, thực tập, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chỉ huy, tham mưu, tư thế tác phong cho người học, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, phòng, chống tham ô, lãng phí và các tệ nạn xã hội, v.v. Đội ngũ bí thư, cấp ủy viên là cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp đề cao trách nhiệm, tích cực học tập, tự nghiên cứu, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn; phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách lãnh đạo, thường xuyên sâu sát cơ sở; giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy.

Thiếu tướng Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà trường chủ trì Hội nghị thông qua các văn kiện tại Đại hội Đảng bộ lần thứ  XVII
(nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Thấm nhuần lời dạy của Bác “cán bộ là gốc của mọi công việc”5, Nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên” làm nòng cốt xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện. Các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối, nguyên tắc của Đảng, quy định của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; kịp thời ban hành và thực hiện nghiêm quy chế công tác cán bộ. Thực hiện chủ trương nâng cao trình độ học vấn sau đại học của giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, Nhà trường đã triển khai đồng bộ các hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhất là trình độ học vấn sau đại học cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với tự đào tạo; chú trọng tuyển chọn cán bộ quân sự có tố chất để đào tạo chuyển loại cán bộ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị theo Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Cấp ủy đảng các cấp thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình công tác quản lý, đánh giá, tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm, điều động cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa giải quyết số lượng và nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; gắn quy hoạch cán bộ chủ trì với xây dựng, kiện toàn cấp ủy, gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, sử dụng; có kế hoạch đưa cán bộ, giảng viên trẻ, có triển vọng phát triển vào quy hoạch, bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển. Thường xuyên quan tâm bảo đảm tốt công tác chính sách cán bộ và chính sách hậu phương Quân đội.

“Có kiểm tra,… mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”6, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp chủ động xây dựng, thực hiện nghiêm nền nếp, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì về chấp hành nghị quyết, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, về giữ gìn đạo đức, lối sống, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng, đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm kỷ luật; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm đảng viên vi phạm kỷ luật7. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên được tiến hành chặt chẽ, cả nơi công tác và nơi cư trú; chú trọng quản lý về chính trị, tư tưởng, các mối quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; việc chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm. Công tác phát triển đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, phát thẻ đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, chất lượng tốt, bổ sung cho tổ chức đảng lực lượng đảng viên trẻ, nhiệt huyết, có trình độ; đồng thời, thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc chất lượng đội ngũ đảng viên theo Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Với cách làm trên, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1 đạt được nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Việc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ có nhiều chuyển biến tiến bộ; chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp trên và của Đảng bộ Nhà trường được thực hiện hiệu quả, bảo đảm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình được nâng lên. Công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên được thực hiện chặt chẽ, có nền nếp. Qua đó, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Từ năm 2015 đến năm 2019, học viên tốt nghiệp ra trường đều đạt trên 85% khá, giỏi; 100% học viên tốt nghiệp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đội ngũ cán bộ được đào tạo ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 đang công tác tại các đơn vị cơ sở trong toàn quân luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, huấn luyện bộ đội khá tốt, được các đơn vị trong toàn quân ghi nhận và đánh giá cao.

Kết quả trên là cơ sở để Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các chủ trương, biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo các cơ quan, khoa, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin, tình cảm Bác Hồ dành cho Nhà trường.

Thiếu tướng, TS. LÊ VĂN DUY, Chính ủy Nhà trường
_____________________

1 - Trường Sĩ quan Lục quân 1, tiền thân là Trường Quân chính kháng Nhật, được thành lập ngày 15-4-1945 theo Nghị quyết của Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ.

2 - Lịch sử Trường Sĩ quan Lục quân 1, Nxb QĐND, H. 1995, tr. 48.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 243.

4 - Kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm của các đối tượng 100% đạt yêu cầu trở lên, tỷ lệ khá, giỏi trên 95%; 100% cán bộ giảng dạy chính trị đạt yêu cầu trở lên, tỷ lệ khá, giỏi trên 96%; Nhà trường đạt nhiều thành tích cao trong Hội thi Olympic các môn khoa học xã hội nhân văn, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên, thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, v.v.

5 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

6 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 327.

7 - Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã kiểm tra: 386 tổ chức đảng, 9.436 đảng viên theo Điểm 2, Điều 30, Điều lệ Đảng; kiểm tra 15 tổ chức đảng, 142 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát,…: 191 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 223 tổ chức đảng, 3.077 đảng viên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết