QPTD -Thứ Ba, 24/03/2020, 09:57 (GMT+7)
Làm theo lời Bác, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh

Thấm nhuần lời Bác dạy: “Phải dựa vào nhân dân, ra sức đoàn kết và giúp đỡ nhân dân”1, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Tỉnh Quảng Trị) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 15,85 km bờ biển; phụ trách địa bàn xã Gio Hải, Trung Giang và thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh. Những năm gần đây, tình hình kinh tế, xã hội của địa phương có bước phát triển; nhân dân trên địa bàn sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt, chế biến thủy, hải sản và dịch vụ, đời sống từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Tuy nhiên, ở trên biển tàu thuyền nước ngoài thường xuyên xâm phạm chủ quyền, thăm dò tài nguyên khoáng sản, khai thác trái phép thủy hải sản, xâm phạm ngư trường trên vùng biển Việt Nam; hoạt động của các đối tượng trộm cắp ngư lưới cụ, đánh bắt hải sản bằng thuốc nổ, xung điện, giã cào,… chưa được ngăn chặn triệt để; tình trạng tàu cá xa bờ khai thác thủy, hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra. Tình hình kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhất là sau sự cố môi trường biển năm 2016; tình hình trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn có những diễn biến tương đối phức tạp, như: tranh chấp đất đai; khiếu kiện liên quan đến đền bù, hỗ trợ sau sự cố môi trường biển, giải phóng mặt bằng, khai thác, vận chuyển khoáng sản; môi giới đưa người đi lao động nước ngoài trái phép, gây mất trật tự công cộng, v.v. Nhận thức rõ đặc điểm địa bàn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn chú trọng xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh bằng nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác dạy được xác định là giải pháp quan trọng, phương châm hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ.

Tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn

Trước hết, Đồn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể  địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Luật Biên giới quốc gia 2003, Luật Biển Việt Nam 2012, Luật Thủy sản 2017, Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch, phản động,... cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, hành động của mọi tổ chức, cá nhân, nhất là các chủ tàu, thuyền, ngư dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển, đảo và không đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài. Để đạt hiệu quả cao, Đồn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, đề cương tuyên truyền; sử dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, như: phát tờ rơi, tờ gấp tại các thôn, khu phố, nhà trường, hội nghị, lớp tập huấn; thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình, chủ tàu, thuyền; thông qua hệ thống loa truyền thanh nội bộ của các xã, thị trấn và kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát với tuyên truyền trực tiếp đến từng chủ tàu cá và ngư dân tại các trạm kiểm soát.

Bên cạnh đó, Đồn còn phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai “Giờ pháp luật cho học sinh vùng biển”. Ngoài việc trang bị, cung cấp kiến thức cơ bản về biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo, học sinh còn được tuyên truyền về pháp luật, như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự; tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh; thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội xuyên tạc, chống phá chế độ; phòng, chống tội phạm mua bán người, xâm hại tình dục, v.v. Thông qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết, có ý thức, trách nhiệm trong chấp hành quy định của pháp luật, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trước tác động lớn của sự cố môi trường biển ở miền Trung (năm 2016) đến đời sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác, đánh bắt thủy hải sản của nhân dân, Đồn đã báo cáo, xin ý kiến cấp trên và tích cực tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nắm, tuyên truyền, vận động, ổn định tình hình; thành lập các tổ, nhóm công tác phối hợp với các lực lượng khác đến từng khu phố, thôn, gia đình, chủ tàu, thuyền để tuyên truyền, động viên. Đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng kích động, xúi giục nhân dân tụ tập đông người, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nhờ đó, nhân dân nêu cao cảnh giác, không mắc mưu các phần tử xấu, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh nông thôn, yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác, đánh bắt thủy, hải sản, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Đồn tuyên truyền, vận động ngư dân đăng ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thành lập mô hình tổ tàu thuyền an toàn, tổ tự quản an ninh trật tự và sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo, trở thành những “cột mốc sống” trên biển. Thông qua đó, các thành viên nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong làm ăn; tích cực phối hợp với các lực lượng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai; tham gia đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển; hành vi đánh bắt hải sản trái phép, v.v. Đến nay, Đồn đã vận động thành lập được 13 tổ tự quản tàu thuyền an toàn với 351 tàu, 761 thuyền viên; 16 tổ tự quản an ninh trật tự với trên 80 thành viên; các tổ đã cung cấp 165 tin phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đấu tranh với các loại tội phạm và phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Làm theo lời dạy của Bác: “Giúp cho cán bộ ở địa phương, giúp cho nhân dân địa phương hoàn thành nhiệm vụ,…”2, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã phát động, triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; trong đó, tập trung tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Theo đó, Đồn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Đồng thời, tổ chức ký kết quy chế phối hợp với các xã, thị trấn thực hiện công tác Biên phòng và hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đồn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị trấn Cửa Việt, xã Gio Hải, Trung Giang tiến hành rà soát, phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình, theo Chỉ thị 681-CT/ĐU của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; chú trọng vào hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có mối quan hệ chính trị, xã hội phức tạp, v.v. Từ năm 2019 đến nay, Đồn đã phân công 30 đảng viên phụ trách 125 hộ gia đình trên địa bàn, việc làm này đã góp phần tô thắm thêm truyền thống “quân dân – cá nước”, gắn bó máu thịt với nhân dân, trở thành “cầu nối” đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Để giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Đồn đẩy mạnh triển khai thực hiện các phong trào, mô hình, như: “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thôn, khu phố không có tội phạm ma túy”; “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Nâng bước em đến trường”; “Hãy làm sạch biển”; “Ngày vì người nghèo”; “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân”,… bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Những năm qua, Đồn đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ Thôn 8 (xã Gio Hải), 05 gia đình chính sách, phụng dưỡng 01 mẹ Việt Nam anh hùng, 04 học sinh nghèo học giỏi, 02 “con nuôi đồn Biên phòng”; xây dựng 01 khu vui chơi tặng Trường Mầm non Trung Giang. Đồng thời, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn Gio Linh và các cơ quan, doanh nghiệp xây tặng 01 nhà “Mái ấm biên cương”, trao tặng hơn 200 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn,… với tổng số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ.

Với đặc điểm đơn vị đóng quân ở gần biển, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mưa, bão diễn biến thất thường. Do đó, để phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong giúp dân phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, Đồn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn phù hợp và thường xuyên tổ chức luyện tập sát với tình hình thực tế. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo thông tin liên lạc 24/24 giờ với các tàu, thuyền của ngư dân hoạt động trên các vùng biển, kịp thời thông báo, hướng dẫn ngư dân phòng, tránh trú bão và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng cơ động, ứng cứu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Từ năm 2015 đến nay, Đồn đã tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được 12 tàu, thuyền với 51 thuyền viên bị nạn trên biển, giúp giảm thiệt hại về người, tài sản, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Học tập và làm theo Bác đã tạo động lực thúc đẩy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tạo nguồn sức mạnh tổng hợp, giữ vững bình yên nơi cửa biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại úy TRẦN MINH CƯỜNG, Chính trị viên Đồn
________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H.2011, tr. 155.

2 - Sđd, Tập 13, tr. 350.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 4/03/2021

EUR26,920.8828,327.31

GBP31,278.8532,585.38

USD22,900.0023,110.00

Giá vàng

Cập nhật : 15:53 - 04/03/2021

HCMSJC55.60056.000
Hà NộiSJC55.60056.020
Đà NẵngSJC55.60056.020