QPTD -Thứ Hai, 05/08/2019, 07:52 (GMT+7)
Làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng vững mạnh để Tổ quốc trường tồn

I. Tư tưởng đoàn kết trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

II. Để Đảng ta mãi “là đạo đức, là văn minh”

III. Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

IV: Chăm lo xây dựng đoàn viên, thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tiếp theo và hết*

V. Quân đội thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện những nguyện ước trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là mệnh lệnh tự giác, không lời từ con tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. 50 năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, sinh động, cán bộ, chiến sĩ Quân đội cùng với toàn Đảng, toàn dân từng bước hiện thực hóa di nguyện thiêng liêng của Người; kiên cường đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Quân đội vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là lực lượng nòng cốt cùng toàn Ðảng, toàn dân hoàn thành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện; trong đó, lực lượng vũ trang, trước hết là Quân đội nhân dân đóng vai trò nòng cốt. Ðược Ðảng, Bác Hồ tổ chức và giáo dục, mang trong mình dòng máu anh hùng của dân tộc, Quân đội ta luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”1, Quân đội ta cùng với nhân dân cả nước đã chiến đấu ngoan cường và giành chiến thắng oanh liệt, làm thay đổi cục diện ở chiến trường miền Nam; đồng thời, lập kỳ tích “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972 ở miền Bắc, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri về lập lại hòa bình ở Việt Nam, rút hết quân Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền Nam Việt Nam. Với ý chí “đánh cho đến thắng lợi hoàn toàn, đánh cho đến độc lập và thống nhất thực sự”, đồng bào, chiến sĩ ta vượt qua muôn vàn khó khăn, không quản hy sinh, gian khổ, đã “thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa” trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để giành thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, thu giang sơn về một mối, thực hiện trọn vẹn di nguyện của Bác: “Ðế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất”2 - mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới

Đất nước thống nhất, cả nước bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, Quân đội ta vừa tham gia phát triển kinh tế, xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và chủ quyền biển, đảo. Những năm tháng hào hùng ấy, Quân đội ta đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, chịu nhiều hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế, giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, quán triệt sâu sắc “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, nghị quyết của Ðảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX, XI) “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 51/NQ-BCT, ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Ðảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”, Quân đội được Ðảng, Nhà nước chăm lo xây dựng về mọi mặt, trước hết là xây dựng vững mạnh về chính trị nên chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Nổi bật là: làm tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, Quân đội đã làm tốt việc tham mưu cho Ðảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở địa bàn trọng điểm, chiến lược, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chức năng đội quân lao động sản xuất, Quân đội đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, gắn phát triển kinh tế với xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới. Với chức năng đội quân công tác, các đơn vị trong toàn quân đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặc dù phải thường xuyên đối mặt với khó khăn, gian khổ, hiểm nguy và cả những cám dỗ vật chất đời thường, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược, nhưng cán bộ, chiến sĩ Quân đội vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức quân nhân cách mạng; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Đồng thời, luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội quên mình giúp dân trong thiên tai, khó khăn, vừa làm bác sĩ, vừa làm thầy giáo nơi biên giới, vùng cao,… đã làm Ðảng thêm tin, dân thêm mến phục “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, công tác đối ngoại quốc phòng được đẩy mạnh, đạt hiệu quả; hiện nay, ta đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng ở các cấp độ khác nhau với hơn 80 nước, trong đó có các nước lớn. Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của các diễn đàn khu vực và quốc tế, như: Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF); Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), v.v. Chúng ta cũng đã tổ chức đưa Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 sang Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, tạo bước đột phá trong hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước nói chung, đối ngoại và hợp tác quốc tế về quốc phòng nói riêng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo thế và lực để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

“Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng trước những yêu cầu mới, ngày càng nặng nề, phức tạp hơn. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Quân đội càng cần phải nêu cao cảnh giác, xây dựng ý chí quyết tâm, cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tiên phong, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tập trung làm tốt những nội dung trọng tâm sau:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Ðảng trong Quân đội. Ðây là nội dung quan trọng hàng đầu trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện; thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Ðảng, Nhà nước và nhân dân. Trong thực hiện, cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Ðảng; đẩy mạnh giáo dục truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng”; nâng cao bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong Quân đội, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, có ý chí quyết chiến, quyết thắng, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Ðể đạt hiệu quả, cần thường xuyên coi trọng việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng theo sát tình hình, nhiệm vụ và từng đối tượng; chống mọi biểu hiện chủ quan, mơ hồ, dao động. Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt; giữ vững nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị, cả trong lời nói và việc làm; gắn kết chặt chẽ thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đấu tranh kiên quyết với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, luôn là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực hiện trọng trách này, cần quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được xác định trong các nghị quyết của Đảng. Nắm chắc các nội dung, nguyên tắc, giải pháp của Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược biển, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia,... bám sát tình hình thực tiễn, tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chiến lược, sách lược, bảo đảm xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống về quân sự, quốc phòng. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, năng lực hiệp đồng tác chiến, nhất là đối với các đơn vị được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện các phương án phòng thủ địa phương, khu vực, củng cố thế trận quân sự, quốc phòng trong cả nước, phát huy được sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân cả trong thời bình và thời chiến, bảo đảm đánh thắng ngay từ ngày đầu, trận đầu. Đồng thời, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an, bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; chủ động thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, quân - dân y kết hợp,… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trên bình diện cả đa phương và song phương, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, tạo chuyển biến mạnh về tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; huấn luyện và đào tạo, trình độ chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội, cải cách hành chính và làm chủ công nghệ cao.

Tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý do nhân dân tin tưởng, thừa nhận và vinh danh, được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Do đó, việc tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình hiện nay sẽ trực tiếp góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Vì vậy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nhận thức đúng, tập trung lãnh đạo tốt công tác giáo dục, quán triệt, rèn luyện, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, giá trị nhân văn của “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sĩ, tạo môi trường thuận lợi để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn phát huy và tỏa sáng. Đồng thời, quán triệt di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm “phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”, tăng cường công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ lợi ích của nhân dân; lấy phụng sự nhân dân làm mục tiêu, lý tưởng, coi đó là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Coi trọng việc hướng dẫn, động viên, tạo điều kiện để bộ đội tích cực, tự giác học tậplàm theo, gắn với khắc phục khâu yếu, mặt yếu của từng người, từng đơn vị, từng chi bộ. Đồng thời, động viên bộ đội ra sức thi đua, thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo động lực và sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, cán bộ, chiến sĩ Quân đội có thêm cơ sở, động lực tinh thần để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Ðảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng; đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng “nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”3 như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
__________

* - Xem Tạp chí Quốc phòng toàn dân, từ số 4-2019.

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 623.

2, 3 - Sđd, Tập 15, tr. 623, 624.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:29 - 18/01/2021

EUR27,153.0028,537.96

GBP30,508.0631,782.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 14:39 - 18/01/2021

HCMSJC55.90056.450
Hà NộiSJC55.90056.470
Đà NẵngSJC55.90056.470