QPTD -Thứ Năm, 17/03/2022, 08:02 (GMT+7)
Khắc ghi lời Bác, Bộ đội Đặc công quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Thấm nhuần lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt”1, Bộ đội Đặc công tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn xứng đáng là lực lượng đặc biệt “tinh nhuệ”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ yêu cầu bức thiết của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 19/3/1967, Binh chủng Đặc công được thành lập. Trải qua 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Đặc công luôn nêu cao nhiệt huyết cách mạng, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, chủ động, sáng tạo trong công tác, lập nên những chiến công oanh liệt, xây đắp nên truyền thống: “Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng quan điểm, tư tưởng quân sự của Đảng; vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự độc đáo “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”, Bộ đội Đặc công đã trực tiếp tham gia hàng nghìn trận đánh, nhiều chiến dịch quan trọng, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, kho tàng của chúng. Tiêu biểu là các cuộc tổng tiến công và nổi dậy: Mậu Thân năm 1968, mùa Xuân năm 1975, v.v. Qua đó, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Binh chủng tập trung điều chỉnh lực lượng và thế trận, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; trước hết là nâng cao chất lượng về chính trị, về huấn luyện, giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án: “Hiện đại hóa lực lượng chống khủng bố toàn quân”,… góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Bộ đội Đặc công có 105 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Binh chủng hai lần được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 01 Huân chương Sao Vàng, 01 Huân chương Hồ Chí Minh, 03 Huân chương Itxala hạng Nhất, Nhì, Ba của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 01 Huân chương Ăng-co của Nhà nước Campuchia cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra cho toàn quân nói chung, Bộ đội Đặc công nói riêng yêu cầu mới, cao hơn, nặng nề hơn. Điều đó đòi hỏi Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng phải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy là nội dung, giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có “lập trường chính trị đặc biệt vững chắc”2 theo lời dạy của Bác Hồ. Đây là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Binh chủng. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, Bộ đội Đặc công luôn phải sẵn sàng thực hiện nhiều nhiệm vụ, như: tác chiến chống xâm lược, chống bạo loạn lật đổ, chống khủng bố, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo,... thì nội dung này càng có ý nghĩa quan trọng. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề chính trị, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là quán triệt sâu sắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, v.v. Qua đó, làm cho bộ đội kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; nắm chắc tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng và đơn vị; nhận thức đúng về đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đồng thời, tiến hành tốt công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào là những người tiếp nối truyền thống anh hùng, tạo động lực tinh thần, khắc phục mọi khó khăn trong học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác, chiến đấu. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao quyết tâm, trách nhiệm xây dựng Binh chủng thực sự “tinh nhuệ” về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, luôn xứng đáng là lực lượng “đặc biệt tinh nhuệ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Huấn luyện chiến thuật trên biển đảo

Thấm nhuần tư tưởng của Bác: “... kỹ thuật phải đặc biệt huấn luyện thuần thục”3, toàn Binh chủng tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và của Binh chủng về công tác huấn luyện. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh đổi mới nội dung, tổ chức phương pháp huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Trước hết, cần tập trung đổi mới công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ các cấp; thực hiện tốt phân cấp huấn luyện; tập trung huấn luyện theo nhiệm vụ và huấn luyện nâng cao cho lực lượng làm nhiệm vụ A2, chống khủng bố, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại dài ngày trong điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt và điều kiện chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao. Coi trọng huấn luyện nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị mới; tăng cường rèn luyện thể lực, bảo đảm cho bộ đội có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng yêu cầu cao của nhiệm vụ tác chiến. Trong công tác giáo dục, đào tạo, cùng với quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực này, cần hướng vào thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bám sát phương châm: “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, thực hiện tốt nguyên lý: “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn với thực tiễn”, “giảng đường gắn với thao trường”. Tích cực đổi mới quy trình, nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo, phù hợp với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ở đơn vị. Vận dụng hiệu quả phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng trong giảng dạy. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành xây dựng Binh chủng “tinh, gọn, mạnh”; đến năm 2030, xây dựng lực lượng Đặc công chống khủng bố, Đặc công nước đạt trình độ hiện đại; từ năm 2030 xây dựng Binh chủng hiện đại.

Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trước sự biến chuyển nhanh, phức tạp, khó dự báo của tình hình thế giới, khu vực, đòi hỏi công tác sẵn sàng chiến đấu trong toàn lực lượng phải được chuẩn bị chu đáo, toàn diện. Đây là nội dung được Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan, việc thực hiện công tác này ở một số đơn vị có mặt còn bất cập, chưa toàn diện. Vì thế, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình đối tượng, địa bàn, mục tiêu được giao trên các hướng, nhất là địa bàn trọng điểm; kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sát thực tế chiến đấu; kiện toàn lực lượng, vũ khí trang bị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý thắng lợi các tình huống, nhất là các tình huống A2, chống khủng bố, bảo vệ biển, đảo; tham gia bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Nâng cao chất lượng luyện tập, diễn tập theo các phương án đã xác định, nhất là khi phối hợp với các lực lượng diễn tập phòng, chống khủng bố theo chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu. Đồng thời, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, phương án tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của trên.

Tác chiến của Bộ đội Đặc công là hoạt động đặc thù, đặc biệt, thường diễn ra đột xuất, bất ngờ trong điều kiện khó khăn, phức tạp; có thể phải phối hợp với nhiều lực lượng nhưng nhiều khi cũng phải tác chiến độc lập,... đòi hỏi công tác bảo đảm phải được tiến hành chu đáo, toàn diện. Vì vậy, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị thuộc Binh chủng tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 86-KL/QUTW, ngày 25/01/2018 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo công tác hậu cần đến năm 2020 và những năm tiếp theo” gắn với Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Chú trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời vật chất, trang bị hậu cần đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, ưu tiên cho nhiệm vụ chống khủng bố, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới; coi đây là khâu quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của Bộ đội Đặc công thời kỳ mới. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉ lệnh của Bộ Quốc phòng, Binh chủng về công tác kỹ thuật, đẩy mạnh Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, có chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, kiểm tra, kiểm định chất lượng vũ khí, trang bị. Đồng thời, coi trọng công tác huấn luyện kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới, trang bị khí tài cho lực lượng chống khủng bố. Chủ động nghiên cứu, cải tiến, đổi mới vũ khí trang bị, kỹ thuật, chú trọng hiện đại hóa vũ khí trang bị, kỹ thuật đặc chủng cho lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu A2, A3, chống khủng bố và tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Phát huy truyền thống Đơn vị hai lần Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công thi đua làm theo lời huấn thị của Bác Hồ với các giải pháp đồng bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.  

Thiếu tướng VŨ HỒNG QUANG, Chính ủy Binh chủng
__________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 319.

2 - Sđd.

3 - Sđd.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.