QPTD -Thứ Năm, 23/11/2017, 07:58 (GMT+7)
Kết quả bước đầu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Binh chủng Tăng thiết giáp

Hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Binh chủng Tăng thiết giáp đã được đẩy mạnh, trở thành việc làm thường xuyên, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch 1585/KH-TC của Tổng cục Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp coi đây là cơ hội tốt để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo để Chỉ thị đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Binh chủng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, đạo đức, phong cách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Mạnh Trí phát biểu khai mạc Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 do Binh chủng tổ chức.
(Ảnh: qdnd.vn)

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể tiêu chí học tập và làm theo cho các đối tượng. Đảng ủy Binh chủng xác định: thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị phải luôn gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Binh chủng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Việc học tập và làm theo Bác được thực hiện theo phương châm: trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều bằng những hành động và việc làm cụ thể. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Do Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có nhiều điểm mới so với Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI), nên Đảng ủy Binh chủng đã thành lập Bộ phận giúp việc để thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các cơ quan, đơn vị; khắc phục bệnh thành tích, phô trương, chung chung, kém hiệu quả, ảnh hưởng đến việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với đó, các đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Với nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, phong phú, như: tổ chức học tập, thi tìm hiểu, kể chuyện, sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương; trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin, bảng ảnh ở các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, làm tốt việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chuyên đề về Bác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII), các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập huấn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để thực hiện thống nhất trong toàn Binh chủng. Tổ chức tốt Hội nghị gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng, sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”1; tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”; tổ chức Hội thi tuyên truyền học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh ở Binh chủng2, v.v. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức, tư tưởng và việc làm của cán bộ, đảng viên và quần chúng; cổ vũ, động viên, khích lệ mọi người tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, công tác, xây dựng đơn vị. Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng có chuyển biến rõ nét cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật; thực sự gương mẫu, trách nhiệm, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở Đảng bộ Binh chủng có sự chuyển biến tích cực. Trong năm qua, Đảng ủy Binh chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, đã coi trọng công tác quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác gắn với “tự phê bình và phê bình”, “tự soi”, “tự sửa”, “nêu gương”, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng đội ngũ đảng viên; nội bộ đoàn kết, thống nhất; Quy chế dân chủ trong cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị được phát huy; công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình được chú trọng, v.v. Vì vậy, đã góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không ngừng được nâng cao.

Hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Binh chủng Tăng thiết giáp là đã xây dựng được ý chí, quyết tâm, tinh thần vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Trong nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; kịp thời bổ sung kế hoạch, lực lượng, phương tiện theo các phương án tác chiến, tổ chức luyện tập sát với thực tế chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương và các lực lượng trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, thiên tai; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống, v.v. Trong huấn luyện, Binh chủng đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; tích cực chuẩn bị mô hình, học cụ, vũ khí, trang bị, phương tiện, thao trường, bãi tập; bám sát phương châm huấn luyện: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tiễn chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp; huấn luyện thực hiện nhiệm vụ cơ động lực lượng theo các phương án tác chiến; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, đặc biệt là vũ khí, trang bị cải tiến mới, hiện đại. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp mới về đơn vị, mới tuyển dụng vào đội ngũ và các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị. Bằng tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, noi theo tư tưởng, tấm gương của Bác, đến nay, chất lượng huấn luyện, trình độ quản lý, khả năng khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật của bộ đội được nâng lên. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi; bắn đạn thật các loại súng, pháo đều đạt giỏi. Trong xây dựng nền nếp chính quy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp quản lý, rèn luyện kỷ luật bộ đội; chủ động điều chỉnh biên chế tổ chức, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến tốt, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường năm 2016 chỉ còn 0,14%.

Một trong những điểm sáng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Binh chủng Tăng thiết giáp là đã phát huy cao nội lực, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Bộ Tư lệnh Binh chủng luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, quản lý chặt chẽ, phát huy có hiệu quả năng lực hoạt động của các trạm chế biến tập trung, dịch vụ hậu cần. Công tác tăng gia, chăn nuôi phát triển tốt, với nhiều mô hình “Vườn, ao, chuồng” mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội được coi trọng theo tiêu chuẩn “Đơn vị Quân y 5 tốt”, bảo đảm quân số khỏe đạt 98%. Việc thực hành tiết kiệm có nhiều chuyển biến tốt; ý thức tiết kiệm điện, nước, xăng dầu, cơ sở vật chất của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên. Với công tác bảo đảm kỹ thuật, thường xuyên bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ xe pháo, vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật theo nền nếp hằng ngày, tuần, tháng, quý; triển khai thực hiện tốt việc niêm cất, tăng hạn, sửa chữa, nâng cấp xe pháo, vũ khí, trang bị, không để hư hỏng, thất thoát, xuống cấp. Tập trung đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là kỹ sư, thợ kỹ thuật trong việc quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đồng thời, duy trì có nền nếp, chất lượng “Ngày Kỹ thuật” ở các cấp, gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” có hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Qua thực tiễn, Binh chủng đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Nổi bật là, mô hình “Mỗi tuần 5 điều biết”, “Tổ tư vấn tâm lý, sức khỏe và pháp luật” của Lữ đoàn 201 và 215; “Kíp xe Thanh niên Quyết thắng” của Lữ đoàn 215; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm pháp luật, kỷ luật”, “Lớp học tự quản”, “Tuần Thanh niên tự quản” của Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp và Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1; “Phân xưởng kiểu mẫu, nhà xe kiểu mẫu” của Kho Y và Xưởng 32; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp; “Tôn vinh những người thợ giỏi” của Xưởng 32; “Cẩm nang 5N”, “Làn sóng yêu thương”, v.v. Đặc biệt là mô hình “Tiếng nói chính trị viên” ở Lữ đoàn xe tăng 201, mặc dù mới thực hiện từ tháng 3-2017, nhưng đã thực sự phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho cán bộ chính trị hoàn thiện bản thân, kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, diễn đạt; làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, hiểu biết và đề cao tinh thần rèn luyện của bộ đội, góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng nhân cách, lý tưởng, trách nhiệm cho mỗi quân nhân.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng VŨ MẠNH TRÍ, Chính ủy Binh chủng
____
___________

1 - Sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Binh chủng Tăng thiết giáp có 89 cá nhân được tặng Giấy khen cấp cơ sở, 20 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Binh chủng và 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

2 - Binh chủng có 18 cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị tham gia Hội thi, kết quả: 01 đồng chí đạt xuất sắc, 17 đồng chí đạt giỏi (trong đó, có 02 đồng chí tham gia thi cấp toàn quân thì 01 đồng chí đạt giải Nhì và 01 đồng chí đạt giải Ba).

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.