QPTD -Thứ Năm, 10/06/2021, 07:45 (GMT+7)
Huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận ở Trường Sĩ quan Lục quân 2

Thấu triệt lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”1, Trường Sĩ quan Lục quân 2 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận bằng những biện pháp sáng tạo. Đặc biệt, Nhà trường luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong huấn luyện dã ngoại, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, rèn luyện phong cách người quân nhân cách mạng.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân

Quán triệt, thực hiện Hướng dẫn số 303/HD-CT, ngày 28/02/2018 của Tổng cục Chính trị về “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ”, Thường vụ Đảng ủy Nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận trong huấn luyện dã ngoại”. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp ra nghị quyết lãnh đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch công tác dân vận sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại. Việc làm đó được gắn với đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc quán triệt phương châm “dân vận khéo” theo lời dạy của Người. Nhà trường đứng chân trên địa bàn 02 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, quá trình huấn luyện dã ngoại, nhiều nội dung tiến hành trong không gian rộng, thời gian dài, qua nhiều địa hình có đất đai, hoa màu của nhân dân, nhất là khi huấn luyện diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đặc biệt chú trọng việc giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu công tác dân vận; phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), cơ quan chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan quân sự địa phương xác định địa bàn, khảo sát, xây dựng và ký kết chương trình phối hợp hoạt động dân vận, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện, thu hút được nhiều lực lượng tham gia.

Các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị trong toàn Trường luôn tập trung làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tiến hành công tác dân vận cho mọi đối tượng. Theo đó, những yêu cầu chính trong tiêu chí về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đặt ra đối với cán bộ, học viên, chiến sĩ là: tư tưởng yên tâm, gắn bó với địa bàn, đơn vị; ý chí tự lực tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, chấp hành nghiêm kỷ luật, đồng cam, cộng khổ, gắn bó mật thiết với nhân dân, v.v. Đây cũng là tiền đề tạo ra sự thống nhất về nhận thức để mọi người tự giác phấn đấu, tu dưỡng theo cương vị, chức trách được giao. Trước các đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận, Nhà trường yêu cầu cán bộ, học viên nghiên cứu, quán triệt và nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; bản chất cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Đơn vị về công tác dân vận trong tình hình mới; quy định về chấp hành kỷ luật trong huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, v.v. Việc giáo dục, quán triệt không dừng ở lên lớp tập trung mà còn chú trọng gắn kết với các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nhất là trong sinh hoạt, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể quần chúng. Trong quá trình thực hành huấn luyện, cán bộ, giảng viên, học viên cùng ở, sinh hoạt với nhân dân nên phải quán triệt và thực hiện nghiêm 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân và các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, từng nhóm, tổ học viên được phân công ở cùng gia đình phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó quân - dân, lương - giáo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân bằng những lời nói và việc làm cụ thể; phát huy cao độ hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thận trọng, chan hòa, lịch sự trong sinh hoạt ứng xử, giao tiếp. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, học viên, chiến sĩ về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên, ý thức trách nhiệm, năng lực tiến hành công tác dân vận được tăng cường, công tác dân vận trong huấn luyện dã ngoại mang lại kết quả thiết thực.

Với tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, cán bộ, học viên, chiến sĩ của Nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thời gian qua, trên địa bàn nảy sinh một số vụ việc phức tạp liên quan đến tranh chấp đất đai, đền bù giải tỏa; đời sống của một bộ phận nhân dân còn thấp, trình độ dân trí không đồng đều, sự phân hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng, v.v. Lợi dụng tình hình đó, các thế lực thù địch ra sức chống phá, nhằm gây mâu thuẫn giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường yêu cầu các lực lượng tiến hành huấn luyện dã ngoại phải thường xuyên bám, nắm địa bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các phần tử cơ hội, phản động. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng xã, ấp văn hoá; giúp nhân dân phát triển kinh tế; đấu tranh ngăn chặn truyền đạo trái pháp luật, khắc phục các tệ nạn xã hội, v.v. Các cơ quan, đơn vị chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết cho các tầng lớp nhân dân cách phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, với nội dung, hình thức thiết thực. Phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ các địa phương kết nghĩa, các trường học, đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, về đất nước, Quân đội, địa phương. Tổ chức thông báo thời sự cho cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh thuộc các xã trên địa bàn đóng quân, làm nhiệm vụ; chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân ở các địa bàn huấn luyện dã ngoại, diễn tập, v.v. Nhân các dịp lễ quan trọng, như: Đức Chúa giáng sinh, Đại lễ Phật đản, Tết Nguyên đán, Nhà trường tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các chức sắc, chức việc, gia đình tín đồ tôn giáo có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước; động viên đồng bào có đạo đoàn kết hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của đạo pháp và pháp luật, với phương châm: “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”. Năm học 2020 - 2021, Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, học viên hành quân huấn luyện dã ngoại, diễn tập làm công tác dân vận và tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” do tỉnh Đoàn Đồng Nai phát động ở 08 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn 02 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể địa phương tổ chức 75 buổi tuyên truyền, nói chuyện thời sự cho hơn 9.730 lượt nhân dân, giáo viên, học sinh. Phối hợp với Báo Đồng Nai làm 07 phóng sự, điều động 84 chuyến xe tuyên truyền lưu động trên địa bàn về công tác bầu cử và phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cấp phát miễn phí 15.000 khẩu trang y tế cho các cháu học sinh và nhân dân trên địa bàn; tổ chức 82 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao với địa phương, đơn vị kết nghĩa. Qua đó, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tham gia xây dựng nông thôn mới

Quá trình huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, cán bộ, học viên, chiến sĩ của Nhà trường tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nắm vững đặc điểm, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn thực phẩm, v.v. Gắn hoạt động huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận với việc thực hiện các phong trào: “Quân đội chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động khác trên địa bàn đóng quân. Nhà trường đã hỗ trợ các địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo giao thông, đào đắp, nạo vét kênh mương nội đồng, củng cố trường học, trạm y tế, tham gia hiến máu nhân đạo; tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ kinh phí, lực lượng xây dựng Nhà đại đoàn kết, Nhà đồng đội, tu sửa cơ sở thờ tự; giúp đỡ gia đình chính sách, neo đơn, xóa nhà tranh tre, dột nát; khám, chữa bệnh cho nhân dân2, góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân địa phương ngày một khởi sắc.

Bằng những việc làm thiết thực trên, cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 2 không chỉ làm sâu sắc thêm phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền các cấp. Thông qua huấn luyện dã ngoại làm công tác dân vận, bộ đội có điều kiện tiếp xúc với nhân dân, học hỏi ở dân, hiểu về đời sống và sinh hoạt của nhân dân, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, ý thức chấp hành kỷ luật, quy định khi quan hệ, tiếp xúc với nhân dân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, cũng là dịp để nhân dân hiểu thêm về bộ đội, gần gũi, động viên, chia sẻ với bộ đội và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân. Qua đó, góp phần thiết thực củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền vững, khắc sâu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Thiếu tướng, ThS. NGUYỄN XUÂN SƠN, Chính ủy Nhà trường
______________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

2 - Từ đầu năm 2020 đến nay, Nhà trường tổ chức cho 530 cán bộ, học viên, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Thăm, tặng 267 phần quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn Nhà trường huấn luyện dã ngoại, trị giá 143,5 triệu đồng. Tặng 95 phần quà trị giá trên 80 triệu đồng cho thương binh, gia đình chính sách. Giúp địa phương 4.055 ngày công lao động; đổ bê tông 05 tuyến đường với chiều dài 1.558 m, rộng 04 m; san lấp 350 m3 đất, đá; nạo vét 21,5 km kênh mương; tu sửa, sơn mới 31 phòng học; trồng 850 cây xanh, 200 m2 thảm cỏ; làm mới 02 sân bóng chuyền, 01 sân cầu lông; giúp 06 trường học trên địa bàn vệ sinh lớp học trong phòng, chống dịch Covid-19. Hỗ trợ xây dựng, bàn giao 07 căn “Nhà tình nghĩa”, 01 “Nhà đại đoàn kết”, 01 “Nhà đồng đội” cho hộ nghèo, gia đình chính sách và quân nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 560 triệu đồng; tặng 925 phần quà trị giá trên 70 triệu đồng cho các cháu học sinh học giỏi là con cán bộ, nhân viên Nhà trường. Phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Học kỳ quân đội” năm 2020 cho 82 học sinh.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:34 - 27/09/2021

EUR25,993.7727,346.60

GBP30,324.2231,591.18

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:32 - 27/09/2021

HCMSJC56.35057.000
Hà NộiSJC56.35057.020
Đà NẵngSJC56.35057.020