QPTD -Thứ Sáu, 24/09/2021, 06:49 (GMT+7)
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng đã đẩy mạnh thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần quan trọng để Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong điều kiện công tác quản lý, điều hành gặp nhiều khó khăn khi Nhà trường có 02 cơ sở cách xa nhau; đối tượng đào tạo đa dạng, chất lượng không đồng đều, chế độ quản lý của các đối tượng có sự khác nhau. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên còn thiếu; cơ sở vật chất bảo đảm cho công tác giáo dục, đào tạo thiếu đồng bộ; việc giải quyết đầu ra cho học viên của Nhà trường bị tác động, ảnh hưởng do nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và toàn quân gặp khó khăn, v.v. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”1, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng đã tiến hành đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng hàng đầu, trọng tâm, xuyên suốt.

Trước hết là, xây dựng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, trách nhiệm cao. Nhà trường chú trọng đề cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Để giúp cho việc học tập và làm theo Bác thấm đậm vào suy nghĩ, hành động, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của từng tổ chức và cá nhân, Nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cao đẹp, phong cách và thân thế, sự nghiệp của Người bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: học các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Tổng cục và Nhà trường; tọa đàm, truyền thanh nội bộ, viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đăng trên website của Nhà trường2, v.v.

Hội thi olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị - xã hội (năm 2018)

Hằng năm, Nhà trường chỉ đạo 100% tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, bám sát tiêu chí chung trong toàn Trường, là: “Trung thành, Trách nhiệm, Kỷ cương, Đoàn kết, Sáng tạo, Nêu gương, Quyết thắng” và tiêu chí cụ thể đã xây dựng để đăng ký phấn đấu học tập, làm theo Bác sát với chức trách, nhiệm vụ; gắn với cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, tổ chức quần chúng để kiểm điểm kết quả thực hiện. Quá trình thực hiện, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, phân loại, đánh giá chất lượng đối với các tổ chức và từng cá nhân. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng của Nhà trường có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; luôn đề cao ý thức, trách nhiệm, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám nhận và chịu trách nhiệm với phạm vi công việc của mình phụ trách; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nêu cao tinh thần thực hành dân chủ, chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh và xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Khắc ghi lời Bác dạy: “… phải hết sức chú ý vấn đề dân chủ và kỷ luật. Kỷ luật trong dân chủ, dân chủ phải có kỷ luật”3, Đảng ủy Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, trọng tâm là dân chủ trong lãnh đạo, chỉ huy. Phát huy tốt vai trò của tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm đời sống,… nhất là góp ý kiến cho cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên và giám sát những vấn đề có liên quan theo quy định, hoặc khi tổ chức đảng yêu cầu. Thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đối thoại giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới; ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng đều được cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp thu, nghiên cứu; kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội theo đúng quy định, phù hợp với khả năng của Nhà trường. Những việc làm thiết thực đó đã góp phần xây dựng bầu không khí dân chủ tốt, môi trường thuận lợi để giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập công tác của đơn vị được duy trì, thực hiện nghiêm; cán bộ, giáo viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ luôn tự giác, chấp hành Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; không ngừng rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy. Năm năm qua, Nhà trường không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, không xảy ra mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan, hạn chế thấp nhất việc vi phạm thông thường (dưới 0,3%); nội bộ đoàn kết, thống nhất; mối quan hệ cấp trên, cấp dưới, cá nhân với tổ chức, đồng chí, đồng đội thực sự chuẩn mực. Cùng với đó, Nhà trường thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền nơi đóng quân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương, như: tham gia xóa đói, giảm nghèo, thực hiện công tác y tế, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham gia xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh và giúp địa phương xây dựng một số công trình có ý nghĩa thiết thực4.

Quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo, từ năm học 2017 - 2018, Nhà trường áp dụng đào tạo trình độ cao đẳng gồm 06 chương trình và trình độ trung cấp gồm 22 chương trình. Làm theo lời huấn thị của Bác: “Cốt thiết thực chu đáo hơn tham nhiều”5, Nhà trường đã rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo, tinh giản nội dung, theo hướng: “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, sát mục tiêu, yêu cầu phát triển ngành Công nghiệp quốc phòng, hiện đại hóa Quân đội, nhu cầu của xã hội và sự phát triển của khoa học, công nghệ. Tập trung xây dựng chương trình đào tạo có tỷ lệ các khối kiến thức hợp lý, phù hợp với trình độ học vấn của các cấp học, tăng nội dung thực hành, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, bảo đảm tính kế thừa, liên thông giữa các trình độ đào tạo, không trùng lặp; kết hợp giáo dục chuyên môn với giáo dục chính trị, kinh tế, khoa học và xã hội nhân văn, đảm bảo học viên sau khi tốt nghiệp, vững vàng về chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn, nghiệp vụ và tay nghề giỏi, có khả năng làm việc nhóm, tư duy và làm việc độc lập. Nhà trường chủ động liên kết với một số nhà máy, cơ sở sản xuất trong và ngoài Quân đội để tìm hiểu về nhu cầu nguồn nhân lực; từ đó, xây dựng chương trình đào tạo sát với nhu cầu của nhà tuyển dụng, ưu tiên đào tạo các ngành nghề chuyên môn kỹ thuật đặc thù cho ngành Công nghiệp quốc phòng, như: Công nghệ kỹ thuật hóa nổ, Công nghệ chế tạo vũ khí, Quang học, Điện tử quân sự, Công nghệ kỹ thuật điều khiển, Tự động hóa sản xuất, v.v. Trong quá trình đào tạo, Nhà trường từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy - học, bảo đảm sát thực tế, khoa học, hiệu quả; mạnh dạn áp dụng phương pháp dạy học tích cực, giảng dạy tích hợp, sử dụng phương tiện dạy học tiên tiến. Thực hiện tốt công tác liên hệ đưa học viên đến các đơn vị liên kết để thực hành, thực tập, tạo môi trường làm việc thực tế trong thời gian học tại trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo. Đồng thời, liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn và các nhà máy đào tạo chuyển loại một số nghề đáp ứng nhu cầu sản xuất quốc phòng, v.v. Nhờ vậy, 05 năm qua, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng lên; kết quả thi tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 45% khá, giỏi. Học viên, sinh viên của Nhà trường sau khi ra trường, làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, được các nhà tuyển dụng lao động đánh giá có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tay nghề vững, tác phong công nghiệp.

Hiệu quả từ việc học tập và làm theo Bác đã trực tiếp góp phần để Nhà trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong 05 năm (2016 - 2020), Nhà trường được tặng 02 Cờ Thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (2019, 2020), 01 danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” (2018); 05 năm liền, Đảng bộ Nhà trường đạt trong sạch, vững mạnh, Nhà trường đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, được tặng danh hiệu đơn vị văn hóa, v.v. Đây là tiền đề quan trọng để Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Công nghiệp quốc phòng, góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá, ThS. LÊ TỐ HỮU, Chính ủy Nhà trường
_________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 507.

2 - Trong 05 năm (2016 - 2021), Nhà trường đã tổ chức học tập, quán triệt 66 chuyên đề giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật; trong đó 19 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có 255 tin, bài truyền thanh nội bộ; 98 bài viết trên website của Nhà trường, v.v.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 574.

4 - Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng 05 Nhà Tình nghĩa, Nhà Đoàn kết, trị giá gần 400 triệu đồng; ủng hộ hơn 3.000 ngày công thực hiện nhiều công trình cho địa phương.

5 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 357.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:33 - 18/10/2021

EUR25,696.4927,112.98

GBP30,486.1631,759.89

USD22,630.0022,860.00

Giá vàng

Cập nhật : 09:25 - 18/10/2021

HCMSJC57.10057.800
Hà NộiSJC57.10057.820
Đà NẵngSJC57.10057.820