QPTD -Thứ Hai, 16/10/2017, 08:48 (GMT+7)
Đoàn Bình Long đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn Bình Long (Trung đoàn bộ binh 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4) luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng những biện pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn Bình Long là đơn vị đủ quân, làm nhiệm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác được giao. Đoàn thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cán bộ các cấp thường xuyên biến động, nhận thức của hạ sĩ quan, chiến sĩ không đồng đều, hậu phương, gia đình của cán bộ, chiến sĩ có khó khăn. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng nhằm tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực tế đã khẳng định chủ trương đó của Đoàn là đúng đắn. Kết quả là, Đảng bộ Đoàn nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu được nâng cao; Đoàn luôn là đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn, Quân khu và Bộ Quốc phòng.

Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch, sinh hoạt chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đơn vị đã xác định: đây là cơ hội tốt để mỗi người phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện bản thân; đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao của Đơn vị đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu nên phải phấn đấu thực hiện tốt. Bởi vậy, ngay sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của Sư đoàn, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn đã căn cứ vào tình hình thực tiễn triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ và toàn Đoàn (giai đoạn 2016 - 2021); gắn thực hiện Chỉ thị với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đồng bộ, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện ở cấp mình; trong đó, thể hiện rõ nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện, sát đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, xác định thời gian hoàn thành, phân công trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng ở các cấp trong toàn Đơn vị1; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp bằng hành động cụ thể. Vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị 05 luôn bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, tạo động lực thi đua ở các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Giao lưu tọa đàm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh

Để tạo ý thức tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng nhiều hình thức, phương pháp phù hợp. Đảng ủy, chỉ huy Đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87 cho các đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục học tập, quán triệt các nội dung Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương và Tổng cục Chính trị biên soạn. Đồng thời, quán triệt, học tập những chuyên đề do Sư đoàn biên soạn, như: “Nâng cao chất lượng công tác nắm, quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn của bộ đội ở đơn vị cơ sở”, “Một số giải pháp nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng”. Trên cơ sở đó, Đoàn đã cụ thể hóa thành chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” để làm tài liệu giáo dục thống nhất trong Đảng bộ và toàn Đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Những điều đảng viên không được làm”; Quy định 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”; Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”,... để bổ sung vào nội dung học tập và làm theo bằng những tiêu chí cụ thể, phù hợp, có tính khả thi cao, tạo chuyển biến rõ nét trong từng cơ quan, đơn vị. Đoàn vinh dự được Quân khu chọn làm trước Tọa đàm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, với chủ đề “Tình Bác sáng mãi đời ta”, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các ban, ngành của địa phương. Qua đó, khẳng định vị trí, ý nghĩa quan trọng, những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những phẩm chất, giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” đối việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác và phong cách lãnh đạo cho cán bộ, đảng viên, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong toàn Đảng bộ và Đơn vị.

Việc xây dựng, thực hiện các chuẩn mực, quy định, mô hình, cách làm hay, sáng tạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì nền nếp đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo Bác được lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, phù hợp. Căn cứ vào những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, 06 chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên và 06 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, các chỉ thị, quy định của cấp trên và đặc điểm, tình hình Đơn vị, Đảng ủy Đoàn đã xây dựng và yêu cầu tự giác thực hiện trong Đảng bộ và toàn Đoàn 05 chuẩn mực: (1). Đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân: tuyệt đối trung thành, luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tận trung với nước, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. (2). Đối với Quân đội và Đơn vị: yêu mến, gắn bó, đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. (3). Đối với công việc: tận tâm, tận lực, chủ động, sáng tạo, độc lập, tự chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thiết thực, hiệu quả. (4). Đối với đồng chí, đồng đội: đoàn kết, gắn bó, tình nghĩa, thủy chung, cộng đồng trách nhiệm. (5). Đối với bản thân: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tích cực tự học, tự rèn, gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm sát thực tiễn, phù hợp từng cương vị, chức trách được giao. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung vào nghị quyết, quy chế lãnh đạo về việc thực hiện Chỉ thị 05; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đăng ký; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ hằng năm.

Múa hát tập thể chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
thanh niên Quân đội

Để Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Đoàn luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp; “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đoàn lựa chọn khâu đột phá phù hợp, tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; rèn luyện phong cách làm việc sâu sát, gần gũi cấp dưới, nói ít, làm nhiều; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện trên gương mẫu trước, cán bộ có chức vụ càng cao thì việc gương mẫu càng phải tốt hơn; tăng cường quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, không để vi phạm các tệ nạn xã hội. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng cùng phấn đấu làm theo, không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 đã được Đoàn lựa chọn, xây dựng điểm, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn Đơn vị, như: “Mỗi tuần kể một câu chuyện về Bác Hồ” ở Tiểu đoàn 2; “Xây dựng kỹ năng sống” ở Đại đội 18; “Quỹ tấm lòng vàng” ở Đại đội 14; “Viên gạch hồng” ở Đại đội 15, v.v.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, quần chúng Đoàn Bình Long nhận thức ngày càng đầy đủ và sâu sắc; từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức, của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là cơ sở để Đoàn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, nhằm góp phần xây dựng con người và tổ chức vững mạnh, tô thắm truyền thống “Trung thành vô hạn, dũng cảm kiên cường, liên tục tiến công, đoàn kết hiệp đồng, tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong tình hình mới.

Thượng tá ĐẬU NGỌC MAI, Trung đoàn trưởng
______
____________

1 - Năm 2016, Trung đoàn tổ chức 27 hội nghị chi bộ, 27 hội nghị quân chính cấp đại đội và tương đương; 24 hội nghị chi đoàn; 04 hội nghị đảng ủy bộ phận, 01 hội nghị Đảng ủy Đoàn; 03 hội nghị quân chính tiểu đoàn; 04 hội nghị liên chi đoàn, 01 hội nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở; 12 hội nghị các ngành: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, tài chính; 01 hội nghị quân chính của Đoàn.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.