QPTD -Thứ Hai, 03/04/2017, 08:01 (GMT+7)
Đảng bộ Vùng 4 Hải quân đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Nhận thức đúng ý nghĩa, vai trò của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ và yêu cầu rèn luyện cán bộ, đảng viên của Vùng.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, Vùng 4 Hải quân đã thu được nhiều kết quả tích cực; tạo chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; cơ bản khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trong công tác và rèn luyện đạo đức, lối sống; tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở từng cơ quan, đơn vị được phát huy. Bởi vậy, đã góp phần đưa Chỉ thị 03 vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện. Năm 2016, Lữ đoàn 146, 957, 162, 101 của Vùng được Quân chủng Hải quân tặng cờ; Vùng được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng”.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Vùng vẫn còn những hạn chế, như: một số chi bộ, đảng bộ, đơn vị, chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện còn thấp, chưa sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và chức trách của từng cá nhân. Nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền chậm đổi mới. Tính nêu gương của một số cán bộ chủ trì chưa rõ nét, sức lan tỏa chưa mạnh. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời; khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn chậm, chuyển biến tiến bộ chưa vững chắc, v.v.

Kết quả và những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03 là cơ sở, kinh nghiệm để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và phong cách làm việc thiếu khoa học, xa rời thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, phong cách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị. Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, mỗi người và mỗi cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy các cấp đề cao tính chủ động, thường xuyên đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm hình thức, không thực chất, v.v.

Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05. Theo đó, các cấp ủy đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vùng (nhiệm kỳ 2015-2020); gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết khâu yếu, mặt yếu ở từng cơ quan, đơn vị. Đưa các nội dung này vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đảng, tổ chức quần chúng, trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân. Trong quá trình thực hiện, quán triệt tốt phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trên các mặt công tác; xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng. Việc nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ nói suông, vận động suông mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để mọi cơ quan, đơn vị và từng người tự giác thực hiện. Đảng ủy Vùng yêu cầu, thông qua thực hiện Chỉ thị 05, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Vùng phải luôn gương mẫu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; có trí tuệ, năng lực lãnh đạo, phong cách quản lý, chỉ huy; kiên định, vững vàng, dũng cảm, mưu trí xử lý các tình huống trong chiến đấu, nhất là trong giải quyết các vấn đề nhạy cảm, các điểm nóng, kiểm soát nguy cơ xung đột trên vùng biển, đảo được giao, giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình trong khu vực.

Ba là, bổ sung, hoàn chỉnh các tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng. Việc xác định các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ là bước đầu, thực tiễn luôn vận động, phát triển, đặt ra yêu cầu cao đối với phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, Đảng ủy Vùng chỉ đạo các cấp ủy phải bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch phấn đấu của tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phù hợp với yêu cầu đặt ra trong từng giai đoạn. Trước mắt, cần bổ sung các tiêu chí phấn đấu vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các tiêu chí học tập và làm theo do Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi cán bộ, chiến sĩ tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thường ngày, gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao. Để làm được điều đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05; bám sát đặc điểm, tình hình đơn vị, vị trí, chức năng của các tổ chức và chức trách, nhiệm vụ của từng đối tượng để chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí cho phù hợp, chống dập khuôn, sao chép. Khi xây dựng, các tập thể và cá nhân phải bám sát nội dung: “3 xây, 3 chống”1 và “3 dứt điểm”2 trong Chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng.

Bốn là, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Đây là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Do vậy, Đảng ủy Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần coi trọng, thực hiện tốt việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, những việc làm tốt, những mô hình “làm theo” sáng tạo, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Mặt khác, phải xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí cụ thể của tập thể, cá nhân điển hình làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu và bình xét thi đua, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Năm là, duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu, tổ chức đảng ở các đơn vị, cơ quan, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những nơi có dấu hiệu vi phạm, tổ chức thực hiện Chỉ thị không đến nơi, đến chốn,… nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt hơn. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, thẳng thắn đánh giá đúng tình hình, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các yêu cầu, giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo cho việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước mọi khó khăn, thách thức, chấp nhận hy sinh, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh kịp thời những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong đơn vị, v.v.

Bằng thái độ, trách nhiệm chính trị cao, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ của Vùng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, khắc phục mọi khó khăn, đề cao trách nhiệm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đây là tiền đề để Vùng 4 Hải quân phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Chuẩn Đô đốc NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG, Chính ủy Vùng 4 Hải quân

________________

1 - Ba xây: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây dựng tinh thần trách nhiệm tốt. Ba chống: chống tự diễn biến; chống trung bình chủ nghĩa; chống đơn thư khiếu kiện sai quy định.

2 - Ba dứt điểm: 1. Đánh cờ, bài ăn tiền, lô đề, cá độ, vay mượn tài sản không có khả năng chi trả. 2. Mua bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy. 3. Uống rượu, bia sai quy định (nghiện rượu, bia; uống rượu, bia say; uống rượu, bia buổi trưa ngày làm việc; nghiêm cấm hạ sĩ quan, chiến sĩ uống rượu, bia và không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông).

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...