QPTD -Thứ Hai, 08/05/2017, 15:23 (GMT+7)
Đảng bộ Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Cùng với các đơn vị trong Quân chủng Hải quân, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ xác định đây là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đơn vị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo chiến lược của Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 87-CT/QUTW của thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Lữ đoàn 167 đón nhận Quân kỳ Quyết thắng

Trên cơ sở kết quả đạt được và những kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 với tinh thần tích cực, chủ động, theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn trong các đơn vị. Điểm nổi bật là, trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng coi trọng gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”. Nhờ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng và động lực, khí thế thi đua ở các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Thường vụ Đảng ủy Vùng xác định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ sở quan trọng để xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; là điều kiện tốt nhất để mọi cán bộ đảng viên, quần chúng tự học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực trình độ và thể hiện trách nhiệm với đơn vị; là bản chất của Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc làm này đã và đang khơi dậy trong mỗi cán bộ, chiến sĩ tình cảm với Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, yêu tàu, yêu biển, tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, đề cao trách nhiệm trong học tập, phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các cấp phải tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, hướng dẫn, kế hoạch của Tổng cục Chính trị trong thực hiện Chỉ thị này. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện phải chặt chẽ, sát với từng đối tượng, nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng thấy rõ việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự tiếp nối Chỉ thị 03 với những nội dung, yêu cầu mới và mang tính toàn diện hơn. Cấp ủy các cấp phải căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để xây dựng nội dung giáo dục phù hợp; chú ý đa dạng các hình thức, phương pháp tiến hành để việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành ý thức tự giác, hành động thường xuyên của mọi tổ chức và cá nhân. Theo kế hoạch đã xác định, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”. Qua đó, làm cho bộ đội nhận thức sâu sắc về tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ và truyền thống anh hùng của người chiến sĩ Hải quân, làm cơ sở để họ làm theo, “tự soi”, “tự sửa”, tự điều chỉnh hành vi, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Với đặc điểm, nhiệm vụ của Vùng là quản lý nhiều tàu, nhà giàn, đài, trạm xa đất liền, bộ đội hoạt động độc lập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, khó lường, đòi hỏi tính tự giác cao, nên Đảng ủy Vùng tập trung chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong thực hiện, Vùng đã quán triệt tốt phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”; đưa Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung, Đảng ủy Vùng xây dựng 5 chuẩn mực đạo đức phù hợp với từng đối tượng. Đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, chú trọng thực hiện tốt các tiêu chí, như: vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thực hiện “4 xây, 6 chống”1. Hằng năm, cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu, chi bộ cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện. Hằng tháng, cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký; kết quả thực hiện sẽ là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân. Nhờ có những biện pháp đồng bộ đó, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên (nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị) theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ có nhiều chuyển biến tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng cùng phấn đấu làm theo.

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê binh

Kết hợp tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là vấn đề được Thường vụ Đảng ủy Vùng đặc biệt chú trọng. Cùng với việc đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Thường vụ Đảng ủy Vùng chỉ đạo các cấp tập trung xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nghiêm túc, có nền nếp các nguyên tắc sinh hoạt; đổi mới quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết; tiếp tục đẩy mạnh đột phá “2 chất lượng, 2 nêu cao” và xây dựng tổ chức đảng theo tiêu chí “4 tốt”2. Trong sinh hoạt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường phục tùng sự lãnh đạo của cấp trên, đề cao kỷ luật. Mọi hoạt động của các cấp ủy được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được đấu tranh khắc phục. Đồng thời, xác định rõ phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy viên, cán bộ các ngành, các cấp, tạo thuận lợi cho thực hiện tốt chức năng của tổ chức đảng, chức trách, nhiệm vụ của người chỉ huy. Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Vùng thường xuyên tham dự sinh hoạt ở các cấp ủy, chi bộ, trực tiếp chỉ đạo rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém. Nhờ vậy, mọi chủ trương lãnh đạo của cấp ủy được tổ chức thực hiện triệt để, kịp thời, có hiệu quả; khắc phục được tình trạng lãnh đạo chung chung hoặc sa vào công việc của chính quyền và chống được biểu hiện độc đoán, chuyên quyền trong điều hành, tổ chức thực hiện.

Giáo dục truyền thống

Cùng với những việc làm trên, Đảng ủy Vùng thường xuyên chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức, lực lượng, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ. Từ thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, hiệu quả, như: Xây dựng “Tàu, kho, trạm chính quy, mẫu mực”; “3 mạnh, 2 gương mẫu” của cơ quan chính trị; “Con tàu thanh niên” ở Lữ đoàn 171; phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” của ngành Kỹ thuật; phong trào “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, hiệu quả, tiết kiệm” của ngành Hậu cần, v.v. Đảng ủy Vùng yêu cầu trong thực hiện Chỉ thị 05, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần coi trọng thực hiện tốt việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, những việc làm tốt, những mô hình sáng tạo, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị; kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu; khắc phục tình trạng hình thức, làm qua loa, chiếu lệ, “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương.

Với sự nỗ lực cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp và tính tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để Vùng 2 Hải quân khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Chuẩn đô đốc NGUYỄN PHONG CẢNH, Chính ủy Vùng

___________

1 - 4 xây: Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; xây dựng ý chí quyết tâm cao; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao; tác phong làm việc khoa học. 6 chống: Chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; chống trung bình chủ nghĩa; chống quan liêu; chống thói quen ỷ lại, trông chờ trên; chống nói nhiều, làm ít; chống nói nhưng không làm.

2 - 2 chất lượng: Chất lượng nghị quyết lãnh đạo; chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. 2 nêu cao: Nêu cao tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm làm gương. 4 tốt: Nhận thức, trách nhiệm tốt; nền nếp, chất lượng sinh hoạt tốt; dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; tự phê bình và phê bình tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:24 - 17/09/2021

EUR26,118.3927,477.69

GBP30,621.6331,901.01

USD22,640.0022,870.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/09/2021

HCMSJC56.00056.650
Hà NộiSJC56.00056.670
Đà NẵngSJC56.00056.670