QPTD -Thứ Sáu, 21/08/2020, 07:20 (GMT+7)
Đảng bộ Binh chủng Hóa học đẩy mạnh công tác xây dựng đảng theo lời Bác dạy

Hiện nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Binh chủng Hóa học đang đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng động viên bộ đội huấn luyện sử dụng khí tài

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Theo tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta nhất định thắng lợi”1. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng ủy Binh chủng Hóa học luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Xác định đây là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Để lời dạy của Bác đi vào thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Binh chủng luôn chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, phong cách lãnh đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nâng cao chất lượng công tác phòng hóa và sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng; xử lý có hiệu quả sự cố hóa chất độc hại, ô nhiễm môi trường2. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, lãnh đạo Binh chủng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Bộ đội Hóa học và Quân đội.

Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Binh chủng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chủ động thông tin, tuyên truyền, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh. Chỉ đạo các lực lượng trong Binh chủng, nòng cốt là Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng 47, triển khai nhiều hoạt động, nhạy bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch và quan điểm, tư tưởng sai trái, tiêu cực, lạc hậu, cơ hội, thực dụng, trung bình chủ nghĩa, giảm sút ý chí chiến đấu, v.v. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Binh chủng luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; luôn thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu, đề cao trách nhiệm chính trị, có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, nhất là nhiệm vụ nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc, nhạy cảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Binh chủng tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức. Thực hiện lời dạy của Bác: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”3, Đảng ủy Binh chủng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết của trên vào nghị quyết, chương trình hành động của cấp mình; quán triệt, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kiện toàn cấp ủy các cấp, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cao và cơ cấu hợp lý. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở các cấp; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách; đề cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ. Các cấp ủy luôn làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; luôn tự giác, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Chú trọng lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy chế, thông tư, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, sát với thực tiễn Đảng bộ Binh chủng, nhằm kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ về số lượng, chất lượng và cơ cấu; làm tốt việc thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị trong đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình trong công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận cao trong Binh chủng. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy trong quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ; gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, luân chuyển với công tác đề bạt, điều động, bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ, nhất là chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm; tuân thủ nguyên tắc, quy trình trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Trong đó, tập trung kiểm tra những đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, nơi dễ phát sinh tiêu cực, có dấu hiệu vi phạm, kịp thời khắc phục những yếu kém, khuyết điểm và xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở. Qua đó, góp phần giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các dấu hiệu vi phạm kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên; Đảng bộ Binh chủng không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tỷ lệ vi phạm kỷ luật hằng năm giảm rõ rệt4.

Coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo là một trong những nội dung quan trọng trong làm theo Bác của Đảng bộ. Đảng ủy Binh chủng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã tích cực đổi mới, xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; thực hiện có hiệu quả việc tự phê bình và phê bình, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất, kiên quyết đấu tranh với biểu hiện độc đoán, gia trưởng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Cán bộ chủ trì các cấp thường xuyên bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh theo lĩnh vực phân công phụ trách; chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Việc xây dựng, ban hành nghị quyết, kết luận theo hướng ngắn, gọn, bảo đảm lãnh đạo toàn diện, song tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, Ban Thường vụ, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy Binh chủng thường xuyên chú trọng xây dựng Đảng bộ về đạo đức. Thực hiện lời dạy của Bác: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”5, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều chủ trương, biện pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên thực hiện nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chấp hành nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xâm nhập vào đơn vị. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, thống nhất cao; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, Binh chủng vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu,  hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng HOÀNG XUÂN DŨNG, Chính ủy Binh chủng
_________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 616.

2 - Xử lý sự cố môi trường tại Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam/Nghĩa Hưng, Nam Định; xử lý ô nhiễm môi trường sau vụ cháy tại khu vực nhà Kho của Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông; Quan trắc môi trường tại Công ty TNHH Lợi Tín/Lập Thạch, FORMOSA Hà Tĩnh và Hồ Tây, Hà Nội. Tiêu độc khử trùng khu phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai, v.v.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 113.

4 - Từ năm 2015 đến năm 2019, Đảng bộ Binh chủng đã bổ sung, kiện toàn 125 ủy viên cấp ủy các cấp; kết nạp được 601 quần chúng ưu tú vào đảng. Riêng kết quả đánh giá, xếp loại, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2019: Về tổ chức đảng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 19,1%, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 75,9%, hoàn thành nhiệm vụ là 05%. Về đảng viên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 9,8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ là 85,4%, hoàn thành nhiệm vụ là 4,8%.

5 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 622.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:28 - 25/01/2021

EUR27,218.7628,640.71

GBP30,771.1532,056.41

USD22,955.0023,165.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:33 - 25/01/2021

HCMSJC56.00056.550
Hà NộiSJC56.00056.570
Đà NẵngSJC56.00056.570