QPTD -Thứ Năm, 16/11/2017, 13:48 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là tình cảm đặc biệt đối với Bác Hồ và là niềm vinh dự, trách nhiệm lớn lao trước việc gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của Cao Bằng - nơi sau hơn 30 năm bôn ba xa Tổ quốc, Bác đã chọn làm căn cứ địa để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam những năm 1941 - 1945.

Với ý nghĩa sâu sắc đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều nội dung, biện pháp, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đồn, trạm biên phòng, đặc điểm tuyến biên giới của Tỉnh.

Từ kinh nghiệm rút ra qua lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác có sức lan tỏa sâu rộng, đạt mục đích, hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chú trọng đề cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; chủ động cụ thể hóa, bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, tiêu chí “học tập, làm theo” sát với từng đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch, đăng ký phấn đấu học tập, làm theo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, rút kinh nghiệm kịp thời, v.v. Theo đó, ngay sau khi có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã ban hành Kế hoạch 560- KH/ĐU về “Tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05, các chỉ tiêu, biện pháp trong Kế hoạch 235-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Đội Biên phòng Tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề theo quy định và chỉ đạo viết thu hoạch, đánh giá kết quả đến từng tập thể, cá nhân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 351/KH-BCH, chỉ đạo 19/19 đơn vị biên phòng cơ sở tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, thu hút trên 1.300 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các đơn vị kết nghĩa tham gia, đem lại hiệu quả tích cực. Qua đó, tiếp tục làm lan tỏa giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho cán bộ, chiến sĩ thực sự thấm nhuần, nhận thức sâu sắc về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Người, từ đó đề cao ý thức, trách nhiệm, tự giác rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng kiểm tra
cột mốc biên giới. (Ảnh: baocaobang.vn)

Thực tế trong những năm trước, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở Bộ đội Biên phòng Tỉnh, nội dung, biện pháp tiến hành còn đơn giản, thiếu chiều sâu, chủ yếu mới dừng lại ở việc học tập, việc làm theo chưa cụ thể, hiệu quả chưa rõ nét; có đơn vị còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch làm theo, việc đăng ký còn có biểu hiện hình thức; tuyên truyền điển hình tiên tiến còn ít, v.v. Nhằm khắc phục những hạn chế trên, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung trước hết xây dựng chủ trương, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 với các tiêu chí, biện pháp đảm bảo tính khả thi, gắn với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, chủ động cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, làm cơ sở cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”. Theo đó, cùng với bổ sung một số nội dung về chuẩn mực đạo đức, lối sống, tác phong công tác, sinh hoạt và quy định trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05, Biên phòng Tỉnh bổ sung vào nội dung học tập và làm theo các tiêu chí: “sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu” đối với cán bộ là cấp ủy viên trở lên; “sâu sát cơ sở” đối với cán bộ, đảng viên khối cơ quan; “gần dân, sát dân, giúp đỡ dân” đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị cơ sở, v.v. Từ định hướng của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã tích cực hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng tự xây dựng bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, thiết thực, sát với nhiệm vụ, chức trách được giao. Cùng với đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chỉ đạo các đơn vị gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đưa vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng của các đảng bộ, chi bộ, cụ thể hóa trong kế hoạch công tác của người chỉ huy, kế hoạch hoạt động của tổ chức quần chúng, để triển khai thực hiện, v.v.

Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”1; “Cán bộ lãnh đạo phải luôn luôn gương mẫu về mọi mặt, phải nêu gương sáng về đạo đức cách mạng”2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đặc biệt coi trọng phát huy tính tiền phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong thực hiện Chỉ thị 05, xác định đây là mấu chốt quyết định hiệu quả, tính thiết thực, bền vững của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh yêu cầu: cán bộ chủ trì phải làm gương trước đơn vị; cấp trên phải làm gương cho cấp dưới; đảng viên làm gương cho quần chúng; thực hiện “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều, làm có hiệu quả”; chú trọng gắn “học tập” với “làm theo”, lấy “làm theo” là trọng tâm và bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực để lôi cuốn quần chúng cùng học tập, noi theo. Mặt khác, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, bổ sung việc thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch hành động, nghị quyết lãnh đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của các đơn vị thuộc quyền, thực hiện nội dung đăng ký của cán bộ, đảng viên, nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khắc phục triệt để tình trạng hình thức. Cùng với đó, để việc thực hiện Chỉ thị 05 trong các cơ quan, đơn vị ngày một đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; chỉ đạo làm tốt việc sơ kết, hằng năm tổ chức cho các điển hình tiên tiến báo công tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ trong Khu di tích lịch sử Pác Bó. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã ban hành Kế hoạch 768/KH-BCH, ngày 25-5-2017 phát động cuộc thi viết với chủ đề “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng Cao Bằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần phản ánh, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Bộ đội Biên phòng Tỉnh, bước đầu đem lại kết quả tích cực, v.v.

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, biện pháp phù hợp, hiệu quả, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác trong các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng Cao Bằng; tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Biên phòng Tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua học tập và làm theo Bác, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Bộ đội Biên phòng Tỉnh, nhất là cấp cơ sở được chăm lo kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phòng, chống, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Đồng thời, triển khai đồng bộ các mặt công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới của Tỉnh. Bộ đội Biên phòng Tỉnh cũng phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại biên phòng. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Trung Quốc tổ chức tốt các hoạt động hội đàm, giao lưu, tuần tra song phương, chương trình kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”,… góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Bộ đội Biên phòng Tỉnh luôn chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, v.v. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã không quản khó khăn, vất vả, vượt núi, xuyên rừng đến các xóm, bản biên giới, thực hiện “3 cùng” với đồng bào để làm công tác vận động quần chúng; đưa văn hóa, y tế về thôn, bản; giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, v.v. Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã cử hàng chục lượt cán bộ tăng cường cho các xã, thị trấn biên giới, tham gia giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch xã; hàng trăm lượt đảng viên các đồn biên phòng về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, bản biên giới, đóng góp tích cực vào củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở3. Làm theo Bác còn được Bộ đội Biên phòng Tỉnh thể hiện qua việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, cuộc vận động, như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; “Nâng bước các em đến trường”; “Bộ Đội Biên phòng Cao Bằng với công tác đền ơn đáp nghĩa nơi biên giới”, v.v. Đáng chú ý là, trong thực hiện phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, tháng 01-2016, Biên phòng Tỉnh đã đề xuất mô hình mới, giao chỉ tiêu cho các đồn biên phòng, mỗi đơn vị vận động, giúp đỡ 01 xóm di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; giúp đỡ, hỗ trợ 01 - 02 hộ dân thoát nghèo bền vững. Đến nay, các đơn vị đã vận động, giúp đỡ 82 hộ dân của 16 xóm, bản di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, giúp 18 hộ thoát nghèo bền vững, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, truyền thống, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả hơn nữa, tạo động lực, xây dựng Bộ đội Biên phòng Tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN ANH TUẤN, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Tỉnh*
_________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, Tập 14, tr. 223.

3 - Năm 2017, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã giúp các địa phương củng cố 113 tổ chức chính trị, xã hội; kiện toàn 46 chức danh cán bộ cơ sở; tạo nguồn phát triển đảng 05 đồng chí; kết nạp 17 đảng viên mới, v.v.

* - Nay là Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.