QPTD -Thứ Ba, 10/10/2017, 08:08 (GMT+7)
Ba trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 của lực lượng vũ trang Bình Phước

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch với ba trọng tâm công tác. Qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều nội dung, biện pháp thiết thực. Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang Tỉnh đón nhận bằng tình cảm đặc biệt; coi đó là việc làm thường xuyên, trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi người. Trong “làm theo”, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt: “Nói và làm theo nghị quyết”; “Nói ít làm nhiều”; “Nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì đã có chuyển biến tốt; phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong công tác có tiến bộ; nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Đáng chú ý là, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào nhận thức, hành động, trở thành động lực to lớn thúc đẩy mỗi người vượt qua khó khăn để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 do Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tổ chức
 tháng 02-2017. (Ảnh: baobinhphuoc.com.vn)

Qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh nhận thấy kết quả đó chỉ là bước đầu, cần có những giải pháp đột phá, nhằm làm tăng tính hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị; trong đó, tập trung vào ba trọng tâm:

Một làtiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, có phong cách công tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đơn vị. Cùng với việc giáo dục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương của Bác, tình hình, nhiệm vụ cách mạng, Quân đội và đơn vị, Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp chú trọng tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định, những câu chuyện về Bác Hồ, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề cao tinh thần tự giác phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, lời nói đi đôi với việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, theo tinh thần: trên làm gương tích cực, dưới mẫu mực làm theo. Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể, từng cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung giáo dục phù hợp với từng đối tượng; đa dạng hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức để việc học tập và làm theo Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên trong các hoạt động của mọi tổ chức và cá nhân. Sau mỗi đợt học tập, cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức quần chúng viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch phấn đấu, bổ sung, đăng ký “làm theo” sát với nhiệm vụ, chức trách được giao. Trên cơ sở đó, mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu theo các tiêu chí đề ra; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hoặc làm hình thức, không thực chất, v.v.

Hai làbổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức ở từng cơ quan, đơn vị theo nội dung Chỉ thị 05. Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 7 về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, quần chúng từng cơ quan, đơn vị, từng ngành sát với chức năng, nhiệm vụ, theo hướng ngắn, gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với yêu cầu đặt ra trong từng giai đoạn. Trước mắt, bổ sung các tiêu chí phấn đấu vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Quân sự Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoach phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi người nghiên cứu nắm vững 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để liên hệ bản thân, đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị động viên, khuyến khích, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ, thiết thực.

Hằng tháng, từng cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả học tập, rèn luyện và đề ra kế hoạch phấn đấu tháng tiếp theo trước chi bộ; hằng quý, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; gắn việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên với hiệu quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong từng công việc cụ thể. Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); thực hiện nghiêm túc Quy định về những điều đảng viên không được làm, tạo sức mạnh tổng hợp làm chuyển biến tình hình mọi mặt trong Đảng bộ. Quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy Quân sự Tỉnh hết sức chú ý làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đề cao tinh thần tự giác, tự lực tự cường, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên phát hiện, biểu dương và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cá nhân chủ nghĩa, vi phạm chuẩn mực đạo đức, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo mà không có kiểm tra, giám sát thì coi như chưa có lãnh đạo. Thực tiễn tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho thấy, cơ quan, đơn vị nào phát huy tốt vai trò của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và tổ chức quần chúng tham gia vào việc kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, thì ở đó vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì được tăng cường; những biểu hiện vi phạm kỷ luật của cán bộ, đảng viên được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với người chỉ huy được củng cố, uy tín của cán bộ được nâng cao. Nhằm bảo đảm cho việc giám sát của quần chúng đạt chất lượng tốt, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng quy chế, xác định nội dung, hình thức thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức và quần chúng tham gia. Trong kiểm tra, giám sát, phải gắn trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, chỉ huy nếu nơi đó không kịp thời phát hiện hoặc chậm xử lý đối với những tập thể, cá nhân vi phạm, thực hiện Chỉ thị 05 chưa đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Đảng, ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng đi sâu vào kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị, khả năng tập hợp quần chúng, sự đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy và đơn vị; sự gương mẫu, tiêu biểu về đạo đức, lối sống; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; phương pháp, tác phong công tác, v.v. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc lấy ý kiến đóng góp của quần chúng tại đơn vị, địa phương cho tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc thông báo kết quả kiểm tra, giám sát đến từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, các chi bộ, cán bộ, đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời rút ra những mặt mạnh, yếu; bổ sung chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu mới. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên có cơ hội phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, đổi mới phương pháp, tác phong công tác; giải quyết tốt các mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, xây dựng môi trường thuận lợi để mọi người phấn đấu.

Thực hiện tốt 3 trọng tâm trên là bảo đảm quan trọng để lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

Đại tá VŨ TIẾN ĐIỀN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.