Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Năm, 12/12/2019, 09:54 (GMT+7)
Xây dựng Binh chủng Pháo binh vững mạnh về chính trị, xứng đáng với truyền thống “chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”

Ra đời ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp1, hơn 70 năm qua, Binh chủng Pháo binh từng bước phát triển cả về quy mô lực lượng và nghệ thuật tác chiến; luôn khẳng định vị trí, vai trò là hỏa lực chủ yếu của lục quân và của Quân đội ta. Bộ đội Pháo binh đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng với 8 chữ vàng được Bác Hồ khen tặng: “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”. Ghi nhận thành tích đó, Binh chủng Pháo binh và các đơn vị Pháo binh toàn quân đã được Nhà nước, Bộ Quốc phòng tặng nhiều phần thưởng cao quý, có 15 cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và 78 lượt đơn vị được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó 06 đơn vị được tuyên dương lần 2).

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Pháo binh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với thành tích và truyền thống vẻ vang, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh xác định lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện theo hướng: “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; trong đó, tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị là quan trọng hàng đầu.

Trước hết, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là một nội dung có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với xây dựng Binh chủng về chính trị. Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị; trọng tâm là thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện, gắn giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm đúng đắn, nhận thức sâu sắc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của công cuộc đổi mới. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ mới, khó và khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Tăng cường các biện pháp nắm, quản lý tốt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ; chủ động dự báo các tình huống, kịp thời giải quyết những vướng mắc; khắc phục biểu hiện mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Chủ động và thường xuyên định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề mới, nhạy cảm; tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội; xây dựng cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, nội bộ luôn dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, bộ đội luôn tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân viên có quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thuận cao cả về nhận thức, tư tưởng và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là giải pháp then chốt, quyết định xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Binh chủng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận 111-KL/QUTW, ngày 12-02-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội giai đoạn mới. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là ở cấp ủy, chi bộ; coi trọng chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, năng lực xây dựng, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh; đề cao tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Quá trình thực hiện, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương, theo phương châm: “tự soi, tự sửa”, “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Chú trọng giáo dục toàn diện cả phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ chủ trì các cấp phải thật sự tiêu biểu về mọi mặt để quần chúng noi theo. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với sự điều chỉnh tổ chức, lực lượng trong Binh chủng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; rà soát, sàng lọc, đưa ngay những người không đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng; kiên quyết đấu tranh với quan điểm, nhận thức sai trái. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Không ngừng đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm kỷ luật, không có ngoại lệ. Trước mắt, Đảng ủy Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ Binh chủng thực sự tiêu biểu, mẫu mực, lãnh đạo Binh chủng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ; có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ; trực tiếp là Nghị quyết 390-NQ/ĐU, ngày 25-6-2019 của Đảng ủy Binh chủng về “Xây dựng đội ngũ cán bộ pháo binh, nhất là cấp chiến dịch, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường bồi dưỡng tại chức ở cơ sở, thực hiện phương châm: “Yếu gì, cần gì bồi dưỡng đó, lấy bồi dưỡng qua thực tiễn công tác là chủ yếu”. Tiếp tục rà soát tổ chức biên chế và số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ pháo binh toàn quân để tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch giải quyết số lượng, gắn với cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ cơ sở và cơ quan Binh chủng, bảo đảm đủ theo biên chế, trước hết là cấp trung đội, đại đội, nhà trường, có lượng dự trữ hợp lý; bố trí, sắp xếp phù hợp, kết hợp với việc luân chuyển cán bộ, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt đưa vào nguồn quy hoạch; xen kẽ lớp cán bộ có kinh nghiệm với việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc, khắc phục tình trạng ùn tắc hoặc hẫng hụt cán bộ các cấp. Thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, bảo đảm dân chủ, khách quan trong nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm, đề bạt quân hàm, nâng lương cán bộ. Thường xuyên chăm lo tốt chính sách cán bộ và hậu phương cán bộ, tạo động lực để cán bộ yên tâm, gắn bó xây dựng Binh chủng. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có kiến thức, năng lực toàn diện; có sức khỏe, độ tuổi phù hợp; số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc. Phấn đấu không có cán bộ chỉ huy, quản lý và cấp ủy viên các cấp vi phạm kỷ luật; đánh giá cán bộ hằng năm, có 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng bộ với các giải pháp trên, Binh chủng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng các tổ chức quần chúng trong Binh chủng vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” trên các địa bàn đóng quân vững chắc. Thường xuyên quan tâm đến đời sống của bộ đội, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Tiến hành tốt công tác bảo vệ an ninh, có biện pháp phòng ngừa, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh. Chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững sự trong sạch nội bộ cơ quan, đơn vị; bảo đảm 100% đầu mối trong Binh chủng an toàn tuyệt đối về chính trị.

Thiếu tướng HOÀNG QUANG THUẬN, Chính ủy Binh chủng
______________

1 - Ngày 29-6-1946, tại Trại Vệ quốc Đoàn Trung ương, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô, đánh dấu sự ra đời của Binh chủng Pháo binh.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

Ý kiến bạn đọc (0)

Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:58 - 26/02/2020

HCMSJC46.15046.950
Hà NộiSJC46.15046.970
Đà NẵngSJC46.15046.970

Thời tiết