QPTD -Thứ Sáu, 20/12/2019, 06:59 (GMT+7)
Xã luận - Ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta long trọng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019), khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; Đại hội XIII của Đảng đang đến gần với một khí thế mới và niềm tin mạnh mẽ. Được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục, rèn luyện, Quân đội nhân dân Việt Nam đã kế thừa, phát huy truyền thống, kinh nghiệm đánh giặc của dân tộc, vừa chiến đấu vừa xây dựng, ngày càng phát triển và không ngừng trưởng thành, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, cùng toàn dân chiến đấu, chiến thắng các thế lực xâm lược, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và ngày nay đang tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế. Mặc dù có nhiều khó khăn, thử thách trên con đường phát triển, nhưng Quân đội ta luôn một lòng sắt son với Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Chúng ta luôn nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến quốc phòng, an ninh; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách bảo vệ Tổ quốc, đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, trong quan hệ đối nội và đối ngoại, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược. Đồng thời, không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ tốt với các nước láng giềng; bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhanh, bền vững kinh tế - văn hóa - xã hội. Cùng với đó, Quân đội đã thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nông thôn mới; luôn đi đầu trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Càng trong khó khăn, ác liệt, tình quân - dân càng thêm gắn bó, thân thiết, cùng một ý chí. Với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, Quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, được nhân dân tôn vinh và kính trọng.

Phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) ra Chỉ thị 381-CT/TW, quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12) đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Từ đó đến nay, ngày 22-12 đã thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc, ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” - một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Thông qua ngày này, tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, giáo dục lòng yêu nước, cổ vũ, động viên mọi công dân chăm lo tăng cường quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trên từng địa phương, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hùng mạnh trong tình hình mới. Đây cũng là dịp để phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau 30 năm, chúng ta đã có rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ngày hội Quốc phòng toàn dân, như: mít-tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; thăm các đơn vị Quân đội; biểu diễn văn nghệ, dạ hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao quân sự, v.v. Đồng thời, có những biện pháp tổ chức chặt chẽ, phù hợp, hướng trọng tâm vào đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng môi trường văn hóa mới; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tăng cường xây dựng, phát triển tiềm lực quốc phòng, an ninh qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua Ngày hội Quốc phòng toàn dân, lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Quân đội trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch được nâng lên rõ rệt; thanh niên hăng hái tham gia nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ công dân, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa được giữ vững, bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho sự phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được tăng cường, tăng thêm khả năng ngăn chặn và loại trừ nguy cơ chiến tranh; nâng cao khả năng đối phó thắng lợi các tình huống chiến tranh, xâm phạm an ninh quốc gia; hình thành thế chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, chặt chẽ và liên hoàn; “thế trận lòng dân” được củng cố vững chắc. Lực lượng vũ trang mà nòng cốt là Quân đội nhân dân có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, phát huy được vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc cùng những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, đội quân chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đó, mỗi người tự xác định bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, làm cho Ngày hội Quốc phòng toàn dân thực sự là ngày hội của truyền thống bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

Ý kiến bạn đọc (0)

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Tin, bài xem nhiều
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:19 - 31/10/2020

HCMSJC55.95056.450
Hà NộiSJC55.95056.470
Đà NẵngSJC55.95056.470

Thời tiết