QPTD -Thứ Tư, 06/11/2019, 15:08 (GMT+7)
Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười (07-11-1917 - 07-11-2019)
Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười thành công, mặc dù sau sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào thoái trào, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, nước ta đạt được “những thành tựu rất quan trọng”. Có được thành tựu đó, là do Đảng và Nhân dân ta luôn vững bước theo con đường Cách mạng Tháng Mười, có vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, để giữ vững thành tựu đó, việc suy tôn và vận dụng đúng đắn kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười đối với Việt Nam càng có ý nghĩa thiết thực.

Ngay trong đêm 7-11-1917, Đại hội các Xô Viết được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô Viết do V.I.Lenin đứng đầu (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Đề cập về vai trò của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế... Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới”1.

Thật vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là nguồn cổ vũ phong trào xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc, phong trào đấu tranh cho các quyền dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa. Đồng thời, cuốn hút hàng tỷ người trên thế giới kiên quyết đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh xâm lược và âm mưu nô dịch của các thế lực đế quốc, thực dân. Nhiều dân tộc ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ - La-tinh đứng lên làm cách mạng và đã thành công, hình thành nên hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới vào những năm 60, 70 của thế kỷ XX. Đó là thực tế, không ai, không thế lực nào có thể phủ nhận được!

Nhưng thật tiếc thay! Thành quả của Cách mạng Tháng Mười lại không được giữ vững, bị sụp đổ ở chính quê hương nó, kéo theo là sự tan rã các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu; phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào khủng hoảng, thoái trào. Tại sao lại như thế? Làm thế nào để vững bước theo con đường Cách mạng Tháng Mười? Đó là những câu hỏi đặt ra cho những người cộng sản chân chính phải lý giải, tìm cách khắc phục để ngọn lửa của cuộc Cách mạng này tiếp tục tỏa sáng.

Trước hết, khi đã giành được độc lập dân tộc thì phải làm cho mọi người dân thấy rõ giá trị của tự do, độc lập trên thực tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ”2. Nói cách khác, phải làm cho sự phát triển kinh tế của chế độ mới hơn hẳn chế độ cũ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Điều đó sẽ giúp cho nhân dân nhận thấy rõ giá trị của tự do, độc lập không phải chỉ qua công tác tuyên truyền, mà chính từ cuộc sống thực tiễn ngày càng tốt đẹp hơn. Đi theo Cách mạng Tháng Mười là noi theo cuộc cách mạng sâu sắc nhất, cách mạng nhất, triệt để nhất, nó khác hoàn toàn về chất với các cuộc cách mạng trước đó. Cách mạng của giai cấp tư sản chỉ là thay đổi đảng phái nắm và điều hành chính quyền, giành được chính quyền là đã hoàn thành, còn Cách mạng Tháng Mười thì việc giành chính quyền mới là bước đầu. Cuộc Cách mạng này đòi hỏi phải thay đổi xã hội cũ từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng. Đây là công việc rất khó khăn, đòi hỏi phải có thời gian, không thể có ngay trong một sớm, một chiều mà phải trải qua nhiều bước trung gian thì mới xây dựng thành công cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội xã hội chủ nghĩa đích thực. Mặc dù lâu dài, nhưng quá trình ấy cũng phải từng bước hoàn thành theo đúng tính chất của một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, mọi quyền lợi thuộc về nhân dân. Không thực hiện được như thế, thì người dân cũng không còn “mặn mà” với xã hội mới, đe dọa đến sự tồn vong của nó.

Nhận thức rõ điều đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm phát triển kinh tế đất nước, chăm lo đời sống của nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ trung tâm của cách mạng. Vì vậy, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, từ một nước thiếu lương thực đã vươn lên thành nước xuất khẩu lương thực có thứ hạng cao trên thế giới. Đồng thời, về đích sớm nhiều mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, nhất là mục tiêu xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, phổ cập giáo dục tiểu học, chăm sóc và bảo hiểm y tế toàn dân,… được thế giới đánh giá là “điểm sáng”, “ấn tượng”, “điều thần kỳ” trong những năm đầu của thế kỷ XXI. Dự báo, đến cuối năm 2019, nước ta “có thể hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tiếp tục duy trì ở mức cao, ước đạt trên 6,8%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; quy mô GDP ước đạt hơn 266 tỷ đô-la Mỹ, bình quân đạt gần 2.800 đô-la/người… Bội chi ngân sách ở mức 3,4% GDP; nợ công giảm mạnh, xuống mức 55% GDP và ngày càng thấp xa hơn mức trần do Quốc hội quy định. Thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt trên 70 tỷ đô-la Mỹ. Xuất khẩu ước tăng khoảng 8% so với năm 2018”3. Kết quả trên là tiền đề để đất nước ta đạt mục tiêu cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 và là bảo đảm quan trọng để Việt Nam vượt qua “bẫy” thu nhập trung bình, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ hai, không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ thực sự vì nhân dân phục vụ. Bởi lẽ, “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”4. Vì vậy, việc cán bộ, đảng viên nhũng nhiễu dân, xa rời dân, lên mặt “làm quan cách mạng” với dân là những cảnh báo của V.I. Lê-nin và Hồ Chí Minh về nguy cơ của một đảng cầm quyền. Cách mạng Tháng Mười là cuộc cách mạng “đến nơi đến chốn” đòi hỏi phải có con người mới, gắn bó với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Có như vậy, cách mạng mới được giữ vững và thành công. Mặc dù có đường lối đúng, nhưng cán bộ, đảng viên do lợi ích cá nhân chi phối dẫn đến thực hiện sai, uy tín thấp thì cũng không có kết quả tốt. Mặc khác, không thể có đường lối đúng nếu cán bộ, đảng viên “sa vào chủ nghĩa cá nhân”, “lợi ích nhóm”, không gắn bó với nhân dân. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên để họ thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết, phải chống những gì “cũ kỹ”, “hư hỏng” đang tồn tại trong mỗi người. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và công tác phòng, chống tham nhũng đang được Đảng ta và Chính phủ quyết liệt thực hiện chính là để từng bước củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, trọn đời đi theo Đảng. Vì thế, Đảng ta rất chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Năm 2018, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 10 Đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng. Thông qua công tác kiểm tra, cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 339 tổ chức đảng, 15.947 đảng viên, có 3.340 đảng viên là cấp ủy viên các cấp5. “Kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và 4 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, 14 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 1 đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, 5 đồng chí Bộ trưởng và nguyên Bộ trưởng, 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 5 đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy và 17 đồng chí là tướng lĩnh; một số cán bộ đã bị xử lý hình sự; Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật 7 tổ chức đảng”6. Việc làm đó, đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào quyết tâm của Đảng trong việc làm trong sạch đội ngũ để Đảng đủ sức lãnh đạo cách mạng Việt Nam vững bước theo con đường Cách mạng Tháng Mười.

Thực tiễn chỉ ra rằng, cùng với xây dựng cương lĩnh, đường lối đúng thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên” để đất nước vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười là vấn đề then chốt của cách mạng. Vì vậy, ngày 19-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và ngày 23-9-2019 Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW, “Về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có uy tín ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ; khắc phục những biểu hiện cục bộ, địa phương, “lợi ích nhóm” trong công tác cán bộ.  

Thứ ba, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang về mọi mặt,  thực sự là công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bởi vì “phải có một đội quân kiên cường vững mạnh”7 và “thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở nước Nga và trên toàn thế giới đều tùy thuộc vào sự tăng cường quân đội”8; đồng thời, xuất phát từ bài học về sự đổ vỡ của Liên Xô cho thấy, cuối những năm 80 của thế kỷ XX, mặc dù Quân đội Liên Xô có số quân đông, được trang bị hiện đại, mà không bảo vệ được thành quả cách mạng là do quân đội đó không thật sự vững mạnh về chính trị. Vì thế, phải thường xuyên quan tâm xây dựng Quân đội vững mạnh, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, để Quân đội luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Cùng với đó, cần nâng cao khả năng tham mưu, chỉ đạo về chiến lược; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào Quân đội ta cũng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Để vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, phải tiến hành tổng thể nhiều nội dung, giải pháp. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn dân; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nòng cốt là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”; quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

NGUYỄN PHÚ HƯNG
__________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 387 - 388.

2 - Sđd, Tập 4, tr. 175.

3 - Tạo khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XII của Ðảng (Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng), Báo Nhân dân, ngày 13-10-2019.

4 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr  672.

5 - Một số kết quả về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2018, Thông tin Báo cáo viên, số 02-2019, tr. 7, 9.

6 - Tạo khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XII của Ðảng (Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng). Báo Nhân dân, ngày 13-10-2019.

7 - V.I.Lênin - Toàn tập, Tập 36, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tr. 423.

8 - Sđd, Tập 37, tr. 114.

Ý kiến bạn đọc (0)

Sài Gòn - Chợ Lớn trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến
Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ngày 23/9/1945, thực dân Pháp nổ súng tiến công Sài Gòn, thực hiện dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:30 - 28/09/2020

HCMSJC54.65055.300
Hà NộiSJC54.65055.320
Đà NẵngSJC54.65055.320

Thời tiết