Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Năm, 21/07/2022, 06:38 (GMT+7)
Phát huy vai trò cơ quan đầu ngành toàn quân trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác chính sách

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Chính sách đã, đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Chính sách Quân đội nói chung, Cục Chính sách nói riêng được ra đời, phát triển xuất phát từ yêu cầu thực tiễn cuộc chiến tranh cách mạng của dân tộc; sự trưởng thành, lớn mạnh, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 75 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Cục Chính sách đã có nhiều đóng góp quan trọng vào kiến tạo, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, tạo nguồn lực tinh thần to lớn trong quá trình xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”1, những năm qua, Cục Chính sách đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước phát triển, hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội,... góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng thụ hưởng, tạo động lực quan trọng để xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Những năm gần đây, trước sự phát triển mới cả về đối tượng, lĩnh vực, phạm vi hoạt động và nhiệm vụ của Ngành, Cục Chính sách đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan của các bộ, ngành Trung ương, địa phương nghiên cứu, đề xuất Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhiều văn bản quy phạm pháp luật về chính sách và quản lý nhà nước về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội2, bảo đảm ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội đối với quân nhân tại ngũ, lực lượng mới thành lập, lực lượng hoạt động đặc thù; chính sách đối với quân nhân thôi phục vụ tại ngũ, xuất ngũ; chế độ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp khó khăn lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn trọng điểm, chiến lược về quốc phòng, biên giới, hải đảo, đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo; chăm sóc cán bộ Quân đội nghỉ hưu3,… góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân yên tâm công tác, cống hiến cho Quân đội, đất nước và ổn định hậu phương, gia đình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; tăng cường hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tham gia có hiệu quả hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng; tổ chức xây dựng ngành Chính sách Quân đội vững mạnh, đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian tới, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Cục Chính sách chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều  giải pháp đồng bộ, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội; trong đó, tập trung vào một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cục trong tình hình mới. Vì thế, Cục chủ trương: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chính sách theo hướng: sâu, đủ về chế độ, chính sách, chắc về chuyên môn nghiệp vụ, trúng đối tượng, đúng quan điểm, đường lối, pháp luật và kịp thời trong các nhiệm vụ. Do đối tượng, phạm vi, lĩnh vực, nhiệm vụ làm công tác chính sách có sự phát triển, đòi hỏi việc nghiên cứu, tham mưu phải nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng dự báo, phát hiện, đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; ưu tiên nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện, bổ sung, phát triển các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án chuyên sâu về chế độ, chính sách; chú trọng nghiên cứu và triển khai thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội đối với các đối tượng theo Nghị quyết số 27/NQ-TW, ngày 21/5/2018 và Nghị quyết số 28/NQ-TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Trước mắt, Cục tập trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách phục vụ chủ trương xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, quốc tế; chính sách thu hút, trưng dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong Quân đội, v.v. Đồng thời, nghiên cứu các giải pháp giải quyết cơ bản chế độ, chính sách tồn đọng về thương binh, liệt sĩ sau chiến tranh; nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, trọng tâm địa bàn trong nước; kiên quyết không để xảy ra tiêu cực trong công tác chính sách. Cùng với đó, Cục đột phá nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội; cải cách thủ tục hành chính công tác chính sách; ứng dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ trong hoạt động chính sách. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các chính sách đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu, thân nhân, hậu phương gia đình cán bộ Quân đội, tạo sự lan tỏa về bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Hai là, phát huy vai trò cơ quan đầu ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác chính sách. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị về công tác chính sách, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Chính sách tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với các đối tượng tại ngũ, chính sách hậu phương Quân đội theo phương châm “thiết thực, toàn diện”, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách và hậu phương, gia đình. Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống cơ quan chính sách toàn quân chủ động xây dựng kế hoạch công tác chính sách và kế hoạch hoạt động chính sách nhân các ngày lễ, Tết, nhất là dịp 27/7 hằng năm, tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực. Chú trọng chỉ đạo xác minh, kết luận, xem xét, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh,… bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chính sách các cấp toàn quân nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến về chế độ, chính sách; làm tốt công tác tiếp đón công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Ba là, phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngành Chính sách Quân đội nói chung, Cục Chính sách nói riêng, cần tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị cả trong và ngoài Quân đội; trong đó, đặc biệt coi trọng phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương (các cơ quan chuyên trách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các tổ chức, đoàn thể liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp). Nội dung phối hợp toàn diện, tập trung vào phối hợp tạo cơ chế pháp lý, sự đồng thuận trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng đang phục vụ tại ngũ, cán bộ cao cấp, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người có nhiều công lao cống hiến cho Quân đội và hậu phương, gia đình quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp rà soát, xác minh thông tin, cung cấp hồ sơ, dữ liệu, các vấn đề tồn đọng về thương binh, liệt sĩ; công tác thanh tra, phúc tra, đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí trong hoạt động chính sách,… tạo sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này và các lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

Bốn là, xây dựng ngành Chính sách Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ hiện đại hóa Quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, ngành Chính sách Quân đội cần được xây dựng tinh, gọn, mạnh, không ngừng đoàn kết, tâm huyết, tận tụy với đối tượng chính sách; có đủ trình độ, năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hiệu quả công tác chính sách. Theo đó, hệ thống cơ quan chính sách toàn quân cần được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa kiện toàn tổ chức, biên chế với xây dựng nguồn nhân lực chính sách chất lượng cao, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Hằng năm, Cục Chính sách chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ chính sách toàn quân; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, tư duy nghiên cứu, phát triển lý luận về công tác chính sách, kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động chính sách; khả năng quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chính sách vào hoạt động thực tiễn của Quân đội; chủ động dự báo, tham mưu, đề xuất chủ trương, hướng giải quyết chế độ, chính sách các đối tượng, tình huống phát sinh, v.v. Không ngừng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Cục Chính sách vững mạnh về chính trị, tư tưởng; phẩm chất đạo đức; năng lực chuyên môn, “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thành tốt chức năng là cơ quan đầu ngành toàn quân trong thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá ĐOÀN QUANG HÒA, Phó Cục trưởng Cục Chính sách
________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 483.

2 - Giai đoạn 2016 - 2021, nghiên cứu, đề xuất ban hành 40 văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội (05 nghị định, 09 quyết đinh, 22 thông tư,…).

3 - Tính trong 05 năm qua, ngành Chính sách Quân đội đã thăm hỏi, tặng quà các đối tượng trên 500 tỉ đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất 149.144 lượt cán bộ, chiến sĩ trị giá hơn 100 tỉ đổng; giải quyết chính sách cho 2.324 đối tượng bệnh hiểm nghèo với hơn 200 tỉ đồng; chăm sóc cán bộ Quân đội nghỉ hưu hơn 500 tỉ đồng, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đẩy mạnh quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam - Lào có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của cách mạng hai nước. Trong đó, quan hệ, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước là lĩnh vực then chốt, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng lên tầm cao mới, góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc trong tình hình mới.