QPTD -Thứ Năm, 25/03/2021, 06:57 (GMT+7)
Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Văn phòng Bộ Quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới

Trước yêu cầu sự nghiệp cách mạng, ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 34/SL quy định tổ chức của Bộ Quốc phòng, gồm có Văn phòng và các Cục chuyên môn. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên xác định biên chế, tổ chức của Bộ Quốc phòng và ngày 25/3 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Văn phòng). Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Văn phòng Bộ Quốc phòng luôn phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc trọng trách của cơ quan tham mưu chiến lược, giúp việc đắc lực, tin cậy của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xây dựng nên truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết thống nhất, tận tụy, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc”, góp phần cùng với toàn quân, toàn dân lập nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mặc dù thường xuyên phải cơ động, di chuyển địa điểm đóng quân, lực lượng phân tán, song Văn phòng đã bám sát thực tiễn chiến trường, nhất là các chiến dịch lớn, như: Việt Bắc - Thu Đông (1947), Biên Giới (1950), Hòa Bình (1951), Tây Bắc (1952), Thượng Lào (1953), Chiến cục Đông - Xuân (1953 - 1954),... nắm chắc tình hình, tham mưu, phục vụ kịp thời cho Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng lãnh đạo chỉ huy, điều hành quân và dân ta đẩy mạnh chiến tranh du kích; kết hợp tiến hành nhiều hình thức, biện pháp đánh địch, xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang 3 thứ quân, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Đặc biệt, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, một bộ phận của Văn phòng do đồng chí Chánh Văn phòng phụ trách đã trực tiếp ra mặt trận, ngày đêm phục vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch và đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch; bộ phận ở căn cứ địa Việt Bắc làm tròn nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tổng Quân ủy chỉ đạo công việc thường xuyên và cần kíp ở hậu phương để phục vụ, đáp ứng yêu cầu của mặt trận; góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, bám sát thực tiễn chiến trường, thường xuyên nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình và sự phát triển của cuộc kháng chiến, phục vụ kịp thời Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tham gia tác chiến, đánh địch trên các mặt trận. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; soạn thảo, ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về lãnh đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất đối với các mặt trận, các chiến trường, các chiến dịch về công tác tổ chức lực lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, đánh địch; góp phần tạo nên thế và lực để quân và dân ta thừa thắng “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác văn thư (Ảnh: qdnd.vn)

Bước vào thời kỳ mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Văn phòng đã từng bước phát triển, trưởng thành về mọi mặt; thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, tham mưu, đề xuất, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân kịp thời chuyển hướng chiến lược quân sự, quốc phòng theo tinh thần đổi mới. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham mưu, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước quyết định nhiều vấn đề quan trọng về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và các mặt công tác: Đối ngoại quốc phòng, tổ chức lực lượng, hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học và công nghệ quân sự; xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội và phát triển các khu kinh tế quốc phòng, doanh nghiệp Quân đội, v.v. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức thành công 11 kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội, Hội nghị quân chính toàn quân hằng năm; hoàn thành tốt công tác phục vụ hành chính và nhiều nhiệm vụ đột xuất, quan trọng khác. Đặc biệt, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị và phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng; phục vụ chu đáo Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tham dự và có nhiều đóng góp tích cực vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Trong những năm gần đây, quán triệt, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác văn phòng trong Bộ Quốc phòng, Văn phòng đã thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ kịp thời Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; tích cực xây dựng, ban hành hệ thống các chiến lược, đề án, văn bản pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; lãnh đạo, chỉ huy Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đóng góp xứng đáng vào thành tựu xây dựng và phát triển đất nước.

Với chức năng là cơ quan đầu ngành toàn quân, Văn phòng đã tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của hệ thống văn phòng toàn quân; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tích cực nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, duy trì, thực hiện nghiêm chế độ tổng hợp, báo cáo, giải quyết, xử lý văn bản theo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc. Triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ Điện tử theo yêu cầu của Chính phủ và sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được duy trì thường xuyên, nền nếp; thực sự là trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, nhất là với các Văn phòng: Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ; thường xuyên trao đổi, thống nhất chương trình, kế hoạch công tác với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm về sự phối hợp, thực hiện nhiệm vụ, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tích cực kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; kịp thời báo cáo chính xác ý định, mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy, nhất là kết luận trong các hội nghị, cuộc họp quan trọng của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Cùng với các hoạt động trên, Văn phòng đã chỉ đạo vận hành và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng; đảm bảo đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; phối hợp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và các tổ chức vững mạnh toàn diện. Cán bộ, nhân viên Văn phòng nêu cao tinh thần “Trung thành, tận tụy, kỷ luật, đoàn kết”, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của đất nước và Quân đội.

Ghi nhận những thành tích trong 75 năm qua, Văn phòng đã vinh dự được Nhà nước, Quân đội trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2010), Huân chương Hồ Chí Minh (2006), Huân chương Quân công hạng Nhất (1984, 2001), Huân chương Chiến công hạng Nhì (1983) và hạng Ba (1954), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2015) và hạng Nhì (2020), Huân chương Chiến công hạng Ba về công tác Pháp chế (2003), Huân chương Lao động hạng Ba về công tác bảo mật - lưu trữ (1992, 1994) cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác; vinh dự được Nhà nước Lào trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (2004) và Huân chương Lao động hạng Nhì (2018).

Năm 2021 và những tiếp theo, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước, Quân đội còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, thảm họa, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Quân đội tiếp tục được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại. Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng và điều chỉnh tổ chức lực lượng; làm nòng cốt cho toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tình hình trên đã đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn, trực tiếp tác động đến mọi mặt hoạt động của toàn quân nói chung và công tác văn phòng trong Bộ Quốc phòng nói riêng. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Văn phòng phải tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác văn phòng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng; chỉ đạo, hướng dẫn văn phòng các cấp trong toàn quân thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2008/QĐ-BQP, ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức văn phòng các cấp trong Quân đội và Chỉ thị số 105-CT/ĐU ngày 17/3/2010 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Thường vụ Quân ủy Trung ương) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác văn phòng trong Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

Hai là, tích cực đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, với Văn phòng cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương tham mưu, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nắm vững tình hình, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Trước mắt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ Quân đội. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ba là, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế Văn phòng theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, chính quy. Thực hiện tốt việc quản lý, tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, bảo đảm sự kế thừa và phát triển vững chắc; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì cả về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp.

Bn là, thực hiện tốt chức năng chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao hiệu quả hoạt động công tác văn phòng và văn phòng các cấp trong Bộ Quốc phòng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ Điện tử trong Bộ Quốc phòng, chấp hành nghiêm các quy chế, quy trình giải quyết công việc; triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015. Thực hiện tốt việc nghiên cứu, rà soát, thẩm định các văn bản trước khi trình ký ban hành, bảo đảm “nghiên cứu sâu, tổng hợp nhanh, đề xuất đúng, triển khai kịp thời, phục vụ đắc lực, hiệu quả cao”. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, tạo bước đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng.

Năm là, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định, quy trình làm việc của Văn phòng; tập trung rà soát ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Bộ Quốc phòng, Quy chế làm việc của Văn phòng; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị và văn phòng các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ công văn, tài liệu, giữ bí mật nhà nước, bí mật Quân đội, không để lộ, lọt thông tin; tích cực thu thập, chỉnh lý số hóa, bảo quản, khai thác tài liệu, đảm bảo chất lượng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ của Quân đội.

Sáu là, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức gắn với xây dựng Văn phòng vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương của Đảng và kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào Thi đua Quyết thắng. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác chính sách và hậu phương Quân đội; thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng... cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”1; tự hào là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng nguyện tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc; xứng đáng với niềm tin yêu của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng
______
__________

1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng tại Chiến khu Việt Bắc vào dịp Tết Nguyên đán năm 1950.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 90 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Suốt 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp thanh niên phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470