QPTD -Thứ Ba, 23/03/2021, 07:01 (GMT+7)
Nâng cao kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn trong Quân đội

Đoàn viên, thanh niên là đội hậu bị của Đảng; việc đào tạo đoàn viên, thanh niên nói chung, cán bộ đoàn nói riêng có vai trò rất quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Vì thế, nâng cao kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn trong Quân đội là vấn đề vừa cơ bản, lâu dài, vừa có tính cấp thiết.

Những năm qua, trên cơ sở nhận thức đúng vai trò của đội ngũ cán bộ đoàn, cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, ban chấp hành đoàn các cấp trong toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ này phát triển vững mạnh về mọi mặt, nhất là bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên. Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn từng bước được nâng lên; có sự chuyển biến tích cực, toàn diện về nhận thức và kỹ năng hoạt động thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Ban tổ chức trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho học viên. Ảnh: nhandan.com.v

Các cấp bộ đoàn đã có nhiều chương trình hành động, phong trào cách mạng thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; công tác giáo dục chính trị, mục tiêu, lý tưởng phấn đấu, đảm bảo cho đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có ý chí chiến đấu cao; thành thạo kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ; đạo đức trong sáng, mẫu mực về kỷ luật, tác phong chính quy luôn được chú trọng. Phong trào thanh niên có nhiều chuyển biến tiến bộ; nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn luôn được đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tâm lý thanh niên; vận hành đồng bộ cơ chế tiến hành công tác thanh niên trong Quân đội, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thanh niên. Hoạt động phối hợp, kết nghĩa với tổ chức đoàn địa phương và công tác quốc tế thanh niên được tăng cường mở rộng. Qua đó, xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, tuổi trẻ Quân đội đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Quân đội xung kích chung tay đánh bay dịch Covid-19”, với hàng chục nghìn đoàn viên, thanh niên trực tiếp làm nhiệm vụ cách ly công dân phòng, chống dịch; tổ chức hàng trăm chốt canh phòng trên tuyến biên giới để kiểm soát, ngăn chặn các đối tượng xâm nhập trái phép vào lãnh thổ Việt Nam1, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, làm sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuy vậy, kiến thức, kỹ năng công tác của một số ít cán bộ đoàn; khả năng đại diện quyền lợi và tác động ảnh hưởng của tổ chức đoàn đối với thanh niên ở một số đơn vị còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên cho cán bộ đoàn, nhất là về nội dung, hình thức còn chậm đổi mới và chưa có những giải pháp đồng bộ, chuyên sâu, v.v.

Bước vào năm 2021, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), tuổi trẻ Quân đội đang triển khai nhiều chương trình, hoạt động đẩy mạnh Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo, quyết thắng”, v.v. Mục tiêu đặt ra là, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy; sáng tạo trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn trong Quân đội là nội dung quan trọng; coi đó là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và ban chấp hành đoàn các cấp; trong đó, cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị và ban chấp hành đoàn các cấp. Các chủ thể của quá trình bồi dưỡng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên, nhất là Chương trình hành động số 231-Ctr/QU, ngày 26/5/2009, của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 7 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”,… nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong Quân đội. Trên cơ sở đó, đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng phù hợp; nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ  đạo, hướng dẫn, tổ chức phong trào. Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, báo cáo, dự sinh hoạt, rút kinh nghiệm chỉ đạo công tác thanh niên; quan tâm định hướng nội dung tư tưởng, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Đồng thời, phát huy dân chủ, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tham gia, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về nội dung, biện pháp bồi dưỡng; thường xuyên nắm, giải quyết tốt chính sách và nguyện vọng chính đáng, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Hai là, xác định đúng nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nội dung bồi dưỡng cán bộ đoàn phải đảm bảo tính thống nhất, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bao gồm hệ thống các tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng chủ yếu thúc đẩy sự phát triển phẩm chất, nhân cách, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ đoàn. Trong đó, tập trung bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đoàn hệ thống kiến thức cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, về nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội, như: tổ chức sinh hoạt; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên; tổ chức các hoạt động xung kích của Đoàn; kiến thức tổ chức hội thi, hội thao; xây dựng mô hình, câu lạc bộ thanh niên; tổ chức các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học; các hoạt động kết nghĩa. Cùng với đó là các nhóm kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác thanh niên; kỹ năng xã hội và kỹ năng cá nhân, v.v.

Ba là, linh hoạt, sáng tạo trong vận dụng các hình thức, biện pháp bồi dưỡng. Bên cạnh việc xác định đúng nội dung, các chủ thể của quá trình bồi dưỡng cần lựa chọn và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp bồi dưỡng phù hợp với đối tượng và đặc điểm đơn vị, như:

Thông qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác đoàn theo định kỳ hằng năm. Đây là hình thức bồi dưỡng chủ đạo, có tính tập trung thống nhất cao, quy mô tổ chức chặt chẽ, với những nội dung được xác định cụ thể trong một thời gian dài. Để nâng cao hiệu quả của hình thức này, cần làm tốt việc lựa chọn đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, xây dựng chương trình lớp tập huấn chặt chẽ, kế hoạch tổ chức các hoạt động bổ trợ phong phú. Vì vậy, cơ quan chủ trì và các đơn vị phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng phải có kế hoạch khoa học, bảo đảm chu đáo về cơ sở vật chất, tài liệu và những phương tiện kỹ thuật cần thiết cho lớp tập huấn.

Thông qua thực tiễn hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cơ quan bồi dưỡng cho đơn vị. Cấp ủy, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng, ban chấp hành đoàn các cấp phải sâu sát nắm tình hình, hướng dẫn, truyền thụ kinh nghiệm cho cấp dưới và thường xuyên theo dõi, phát hiện, uốn nắn kịp thời những lệch lạc trong nhận thức và hành động. Việc bồi dưỡng có thể tiến hành thông qua hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức hoặc gặp gỡ, trao đổi, kiểm tra, nhận xét, đánh giá, v.v.

Thông qua tự học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ đoàn. Đây là hình thức đòi hỏi cao về tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tích cực, chủ động của đội ngũ cán bộ đoàn trong quá trình bồi dưỡng. Để vận dụng có hiệu quả hình thức này, đòi hỏi cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng và ban chấp hành đoàn các cấp phải đánh giá đúng khả năng, trình độ của từng cán bộ đoàn, định hướng đúng nội dung nghiên cứu, học tập. Thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, đánh giá đúng thực chất kết quả học tập, rèn luyện của từng người; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ có thành tích tốt, cách làm hay, sáng tạo.

Bốn là, kịp thời rút kinh nghiệm, xác định nội dung, vận dụng các hình thức, biện pháp bồi dưỡng thiết thực, hiệu quả. Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, trực tiếp là Ban Thanh niên Quân đội, ban chấp hành đoàn các cấp đã tích cực nghiên cứu, học tập và thường xuyên rút kinh nghiệm trong xác định nội dung, hình thức, biện pháp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn. Tuy nhiên, việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm chưa kịp thời, chưa chỉ rõ thực trạng, nguyên nhân, chưa đề ra được những giải pháp thiết thực, cụ thể. Vì vậy, cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chức năng, ban chấp hành đoàn các cấp cần thường xuyên làm tốt việc đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, đề xuất phương hướng khắc phục và những nội dung, hình thức bồi dưỡng mới phù hợp với đối tượng và thực tiễn đơn vị, bảo đảm cho hoạt này thực sự hiệu quả.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn trong Quân đội là tổng thể các hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, ban chấp hành đoàn các cấp. Qua đó, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ đoàn có đủ kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, phát huy vai trò xung kích, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá NGUYỄN HỮU THỌ, Ban Thanh niên Quân đội
________________

1 - Toàn quân có 13.629 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ cách ly công dân để phòng, chống dịch Covid-19; làm mới 1.356 pa nô, phát 363.000 tờ rơi, 185.600 khẩu trang; tặng 35.200 chai dung dịch sát khuẩn, 10 tấn gạo, 1.200 bộ quần áo bảo hộ, 10 máy rửa tay tự động, 10 máy lọc nước và nhiều nhu yếu phẩm khác; nhắn tin ủng hộ về tổng đài 1407,… tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 90 năm vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
Suốt 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, vận động, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp thanh niên phấn đấu thực hiện mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470