Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Hai, 11/06/2018, 08:19 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 1 thực hiện “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Bác Hồ

Được mệnh danh là “phên giậu”, địa bàn chiến lược ở phía Đông Bắc của Tổ quốc1, Quân khu 1 có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, nhất là về quân sự, quốc phòng. Nơi đây, gắn liền với những chiến công vang dội trong lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống đó được nhân lên gấp bội. Kế thừa và phát huy bản sắc của quê hương cách mạng, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Cách đây 70 năm (ngày 11-6-1948) tại bản Là Nọn, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc nhằm khơi dậy, phát huy cao độ tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, đưa công cuộc “kháng chiến, kiến quốc” đi đến thắng lợi, bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Tư tưởng “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” của Người đã nhanh chóng thấm sâu vào các hoạt động của mọi tầng lớp nhân dân, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy cách mạng nước ta phát triển. Từ đó đến nay, trong bất cứ điều kiện nào, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào Thi đua yêu nước luôn được giữ vững và phát triển, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo động lực thúc đẩy toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa
tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: btlsqsvn.org.vn

Vinh dự, tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự nuôi dưỡng, thương yêu, đùm bọc, chở che của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc Việt Bắc và nhân dân cả nước, lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn tích cực, chủ động thi đua vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu cũng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng, đường lối quân sự của Đảng vào thực tiễn chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu và công tác; đẩy mạnh thi đua yêu nước, Thi đua Quyết thắng, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết nội bộ, dựa vào dân, đoàn kết gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Việt Bắc, đoàn kết quốc tế,… xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Quán triệt tinh thần Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 09 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), cùng với quân, dân cả nước, lực lượng vũ trang Quân khu đã hình thành và phát triển nhiều phong trào thi đua thiết thực, như: “Diệt giặc đói”, “Diệt giặc dốt”, “Diệt giặc ngoại xâm”; “Hũ gạo kháng chiến”; “Bình dân học vụ”, v.v. Hiệu quả từ các phong trào đó đã góp phần nâng cao dân trí, bồi đắp dân chủ, thực hành dân sinh, xây dựng căn cứ địa cách mạng vững mạnh; đồng thời, giành thắng lợi trong nhiều chiến dịch: Việt Bắc - Thu đông 1947; Biên giới 1950; Đông Xuân 1953 - 1954; đỉnh cao là chiến thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ (tháng 5-1954) lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc thực dân Pháp phải cuốn gói khỏi Đông Dương.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, tất cả vì giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, như: “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”; “Thanh niên ba sẵn sàng”; “Phụ nữ ba đảm đang”,… góp phần làm tròn nhiệm vụ “hậu phương lớn” đối với “tiền tuyến lớn” miền Nam; đánh bại chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ. Thời kỳ này, gần 30 vạn thanh niên con em các dân tộc Việt Bắc đã hăng hái lên đường chiến đấu; trong đó, không ít những người con ưu tú đã hy sinh hoặc để lại một phần máu thịt trên các chiến trường, máu đào của họ đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng của quân, dân Việt Bắc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng, kế thừa và phát huy truyền thống, phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương và được phát triển cả về bề rộng, chiều sâu trên mọi lĩnh vực, tạo động lực mạnh mẽ để quân, dân Việt Bắc không ngừng vươn lên những đỉnh cao mới, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Các phong trào thi đua, như: “Thanh niên lập nghiệp”; “Tuổi trẻ giữ nước”; “Thanh niên tình nguyện”; “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tiến quân vào khoa học công nghệ”,… đã thực sự trở thành nơi biểu dương lực lượng, ý chí, quyết tâm và hành động cách mạng của quân, dân Việt Bắc trong xây dựng, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc. Đồng thời, tạo động lực xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao; phòng, chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu đã có nhiều chủ trương, biện pháp đột phá vào khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới; kịp thời động viên các tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác bằng nội dung, chương trình hành động cụ thể, có tính sáng tạo, hướng tới xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, với mục tiêu trọng tâm: không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền quốc gia. Đối với các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, có các phong trào: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, v.v. Ở các đơn vị hậu cần, kỹ thuật,… có các phong trào: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, “Xây dựng nhà kho kiểu mẫu”, v.v. Các đơn vị kinh tế - quốc phòng chủ động khắc phục khó khăn, kết hợp xây dựng khu kinh tế - quốc phòng với thực hiện các nhiệm vụ quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; đẩy mạnh phong trào “An toàn, ổn định, hiệu quả và phát triển”, có kế hoạch sản xuất, kinh doanh khoa học, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng doanh thu, bảo đảm việc làm và ổn định đời sống người lao động. Đối với lực lượng vũ trang các địa phương, gắn thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương một cách phù hợp, hiệu quả, tạo động lực tinh thần to lớn thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Quân khu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Từ thực tiễn tổ chức phong trào có thể khẳng định, phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu đã góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị, lập trường vững vàng, động cơ tốt, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn hướng tới xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thời gian tới, quán triệt tinh thần Thi đua ái quốc của Bác, nhằm đưa phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xác định phải đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc nội dung, tư tưởng, vị trí, ý nghĩa tư tưởng thi đua của Bác, vận dụng có hiệu quả trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua của Quân khu và đơn vị. Thường xuyên chú trọng lựa chọn, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và những nhân tố mới, tạo động lực thi đua trong từng đơn vị. Đồng thời, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo chủ trương hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm phong phú, hấp dẫn, với chủ đề, tên gọi dễ nhớ, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực. Gắn phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị 05, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát động các phong trào thi đua đột phá vào thực hiện nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, cấp bách. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng, theo hướng bảo đảm dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở; nhất là những tập thể, cán bộ, chiến sĩ, người lao động có thành tích xuất sắc ở cơ sở, nơi trực tiếp làm nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, trong môi trường độc hại, ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với niềm tự hào là nơi Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, lực lượng vũ trang Quân khu 1 nguyện không ngừng thi đua, thi đua hơn nữa, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trung tướng NGUYỄN SỸ THĂNG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
_____________

1 - Gồm 06 tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Kạn; có diện tích 28.490,08 km2, chủ yếu là địa hình rừng núi và trung du; dân số hơn 5,5 triệu người, với 34 dân tộc anh em cùng sinh sống. Phía Bắc của Việt Bắc giáp với Trung Quốc.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đẩy mạnh quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam - Lào có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của cách mạng hai nước. Trong đó, quan hệ, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước là lĩnh vực then chốt, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng lên tầm cao mới, góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc trong tình hình mới.