Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Năm, 14/02/2019, 07:56 (GMT+7)
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bờ Y với Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”

Gắn bó máu thịt với đồng bào khu vực biên giới Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bờ Y luôn phát huy tốt vai trò chuyên trách, đưa phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh “phên giậu” của Tổ quốc trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bờ Y đứng chân, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn của xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum1. Đây là nơi ngã ba biên giới của ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia), có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng, gìn giữ môi trường hòa bình, hữu nghị với các nước láng giềng. Những năm qua, xã Bờ Y luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương và cả nước. Cùng với đó, bằng sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã, tình hình mọi mặt nơi đây đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm, tâm huyết với công việc được giao. Các tầng lớp nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, yên tâm, tích cực lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, tình hình xã Bờ Y còn tiềm ẩn những nhân tố dễ gây mất ổn định. Trình độ nhận thức của người dân còn hạn chế, không đồng đều, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn (toàn xã còn 148 hộ nghèo, 118 hộ cận nghèo). Tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai; hoạt động khai thác, cất trữ, buôn bán lâm sản, pháo lậu qua biên giới; tuyên truyền, xây dựng cơ sở tôn giáo trái pháp luật, nhất là cái gọi là “Tịnh độ đạo tràng Bờ Y” chưa được ngăn chặn triệt để. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chia rẽ người kinh với đồng bào các dân tộc, bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc, tinh vi. Điều đó tác động không nhỏ đến khả năng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia của các lực lượng, trong đó có lực lượng Biên phòng.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn ai hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”2, “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”3 và quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước, sự hướng dẫn của trên4, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bờ Y xác định: phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm chính trị, là một nội dung, giải pháp góp phần xây dựng lực lượng Biên phòng, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Để làm được điều đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã triển khai toàn diện, đồng bộ các chủ trương, biện pháp công tác biên phòng; trong đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” (sau đây gọi tắt là Phong trào) là giải pháp cơ bản.

Hằng năm, Đảng ủy Đồn đưa nội dung trên vào nghị quyết; người chỉ huy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; phân công cấp ủy viên theo dõi, kiểm tra, giám sát Phong trào; chủ động tham mưu, phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế phối hợp, Kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới giữa Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Xã. Đồng thời, tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, làm cho nhân dân nắm được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về xây dựng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; mục đích, yêu cầu, nội dung cơ bản của Phong trào. Để đạt hiệu quả, Đồn đã tham mưu, phối hợp với xã Bờ Y tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào của Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo thực hiện Phong trào của Tỉnh đến 100% cán bộ, đảng viên của Đồn; đội ngũ cán bộ chủ chốt của Xã và thành viên ban quản lý các thôn, đại diện hộ gia đình, tổ tự quản an ninh thôn. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, lực lượng, phương tiện, thiết chế văn hóa ở cơ sở; kết hợp giữa tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền theo chủ đề, chuyên đề và đối tượng; chú trọng tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, tờ rơi, pa-nô, khẩu hiệu, sân khấu hóa, v.v. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ của Đồn thường xuyên “bám dân”, phối hợp với cán bộ chủ trì, chủ chốt của Xã nắm chắc tình hình, đến từng hộ gia đình, doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động bằng cả tiếng phổ thông, tiếng dân tộc, nên được “dân hiểu”, “dân tin” và làm theo. Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên của Đồn, các doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân cơ bản nắm được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nêu cao ý thức chấp hành các quy định, hiệp định, quy chế về biên giới và cửa khẩu quốc gia, tích cực tham gia Phong trào. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng, nhân dân hai nước bạn Lào, Cam-pu-chia để xây dựng khu vực biên giới ổn định, hòa bình, phát triển. Nhân dân luôn có tinh thần cảnh giác cao, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn rất coi trọng việc tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Xã chỉ đạo, hướng dẫn các thôn, bản, hộ gia đình rà soát, bổ sung, hoàn thiện các hương ước, quy ước, quy định tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự, theo mô hình cụ thể, sát với tình hình thực tế trên cả hai tuyến biên giới: Việt Nam - Lào và Việt Nam - Cam-pu-chia. Trên cơ sở rà soát, nắm chắc địa bàn, Đồn tham mưu, thống nhất với Xã lựa chọn các tập thể, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện (có ruộng nương, đồi rừng sát biên giới và diện tích đồi rừng chưa có dân quản lý) để hướng dẫn viết bản đăng ký tham gia Phong trào, theo mô hình: Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và Tổ tự quản an ninh trật tự. Để tránh tình trạng khoán trắng, ký khống, “được chăng hay chớ” trong tham gia Phong trào, Đồn phối hợp với Xã tổ chức ký cam kết và bàn giao ngoài thực địa một cách cụ thể, tỉ mỉ. Ngay tại thực địa, cán bộ Đồn và Xã hướng dẫn cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tham gia đăng ký thực hiện mô hình, phương pháp, hình thức phối hợp, tuần tra, kiểm soát hệ thống đường biên, cột mốc và chế độ, nền nếp báo cáo tình hình. Các thành viên tham gia mô hình phải cam kết “Ba biết”, “Bốn không”5 và được Đồn, Xã đề nghị trên ra quyết định công nhận. Đồn phối hợp với Xã, chọn thôn Iệc (cách đường biên 1,5 km) làm trước, sau đó, rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn Xã6. Hằng năm, tổ chức sơ kết, bình xét, lựa chọn những tập thể, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng theo quy định.

Với cách làm chặt chẽ, khoa học, phù hợp thực tiễn, Phong trào được cụ thể hóa thành những mô hình: “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự”, “Hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới”, “Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, mốc giới”, “Tổ tuần tra thanh niên’, “Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện bảo vệ đường biên”, “Biên giới với học đường”,… góp phần tạo không khí sôi nổi, nhiệt tình tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân với ý thức trách nhiệm cao, có hiệu quả. Năm 2018, có 1.620 lượt thành viên của các mô hình trên đã phối hợp chặt chẽ lực lượng Biên phòng, dân quân, công an Xã và Hạt Kiểm lâm Ngọc Hồi, Lâm trường Sa Loong tổ chức 140 đợt tuần tra, kiểm soát, bảo vệ, phát quang đường biên, mốc giới và hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản, pháo nổ trái pháp luật theo định kỳ và đột xuất. Thông qua đó, đã phát hiện 33 vụ/42 đối tượng vi phạm Quy chế Biên giới; lực lượng chức năng nhận được tin báo của 62 lượt người dân, phát hiện, báo cáo, xử lý 35 vụ/37 đối tượng vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép, tang vật thu được 34,512 m­3 gỗ các loại và 4.750 kg gốc, rễ gỗ hương; kịp thời phát hiện, báo cáo, huy động lực lượng dập tắt 02 vụ cháy rừng, với diện tích 10 ha rừng tự nhiên, 0,5 ha rừng trồng, v.v. Hằng tháng, Đội công tác của Đồn phối hợp với lực lượng Công an, dân quân, các tổ tự quản tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kiểm tra, kiểm soát lưu động các phương tiện tham gia giao thông và kiểm tra tạm trú, tạm vắng,… kịp thời báo cáo, xử lý các vụ việc có hiệu quả, nhất là những mâu thuẫn nảy sinh trong nhân dân, v.v.

Đến nay, trên địa bàn xã Bờ Y, ở đâu có đường biên, cột mốc, ở đó có nhân dân tham gia bảo vệ, tạo nên “lá chắn thép”, “phên giậu lòng dân” và qua đó khẳng định Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bờ Y là lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá HÀ VĂN TRỊNH, Đồn trưởng
____________

1 - Xã Bờ Y có 18 dân tộc anh em cùng chung sống; phía Tây có 19,5 km đường biên giới với hai nước bạn: Lào và Cam-pu-chia, với 09 cột mốc và 05 cột mốc phụ. Trong đó, tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 07,4 km, với 07 cột mốc (từ 787, 788, 789, 790, 791, 792 đến mốc Ngã Ba - mốc ba biên); tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia dài 12,1 km, với 03 cột mốc (mốc ba biên, 01 và 02). Trên địa bàn xã có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H, 2011, tr. 19.

3 - Sđd, Tập 15, tr. 280.

4 - Trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 01/CT/TTg, ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Hướng dẫn 7201/HD-BQP của Bộ Quốc phòng; Kế hoạch 3108/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Hướng dẫn 1687/HD-BCĐ của Ban Chỉ đạo Tỉnh, cũng như nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi.

5 - Ba biết: 1. Biết đường biên, cột mốc; 2. Biết Hiệp định, Hiệp ước, Nghị định, Quy chế khu vực biên giới; 3. Biết chủ trương, đối sách của Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề biên giới. - Bốn không: 1. Không vượt biên trái phép, gây mất trật tự an ninh khu vực biên giới; 2. Không nghe lời kẻ xấu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết, tình hữu nghị hai bên biên giới; 3. Không chứa chấp người lạ, người vi phạm pháp luật; 4. Không để người dân nước đối diện xâm phạm khai thác trộm lâm, thổ sản trái phép.

6 - Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đã ra quyết định công nhận thôn Iệc và 10 cá nhân tham gia tự quản đường biên, mốc giới; 08 tổ tự quản an ninh thôn, với 50 thành viên.

Ý kiến bạn đọc (0)

Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:51 - 01/04/2020

HCMSJC47.05048.050
Hà NộiSJC47.05048.070
Đà NẵngSJC47.05048.070

Thời tiết