QPTD -Thứ Hai, 18/02/2019, 08:23 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng Gia Lai phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã và đang đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng để thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Gia Lai là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội khu vực biên giới của Tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện; hệ thống chính trị cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biên giới ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định vững chắc.

Tuy nhiên, do vị trí địa chính trị, kinh tế quan trọng, lại là địa bàn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, nên Gia Lai là trọng điểm các thế lực thù địch tập trung chống phá, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới. Đáng chú ý là, lực lượng phản động FULRO lưu vong, “Tin lành Đê-ga” thường xuyên móc nối với bọn phản động nội địa, kích động biểu tình, bạo loạn, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hòng làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo cớ cho lực lượng bên ngoài can thiệp. Trong khi đó, đường biên giới đang trong quá trình phân giới, cắm mốc, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; hoạt động của các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại có dấu hiệu gia tăng; tình trạng di, dịch cư tự do diễn biến phức tạp, v.v.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững môi trường ổn định ở khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Từ tham mưu của Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 23-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới; Kế hoạch 503/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới”, v.v. Ban Chỉ đạo “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới” ở các cấp trong toàn Tỉnh được quan tâm kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả. Các phong trào hướng về biên giới, tuyến sau hướng về tuyến trước; các huyện nội địa kết nghĩa với các huyện biên giới; hoạt động ủng hộ kinh phí, vật tư trang thiết bị, đầu tư xây dựng công trình phòng thủ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà quân, dân biên giới,… được đẩy mạnh, thiết thực động viên, khích lệ các lực lượng và nhân dân khu vực biên giới yên tâm sản xuất, giữ vững địa bàn.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, địa phương đối với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân, trọng tâm là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Để thực hiện hiệu quả công tác này, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã ban hành, đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐU về “Tăng cường và đổi mới công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng Gia Lai trong tình hình mới” và chủ động phối hợp với các lực lượng thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới”. Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã không quản khó khăn, vất vả, vượt núi, băng rừng đến các xóm, bản biên giới, thực hiện “3 cùng” với đồng bào để tiến hành công tác vận động quần chúng; kết hợp tuyên truyền, giáo dục tập trung với tuyên truyền đặc biệt; lồng ghép nội dung tuyên truyền qua các buổi họp thôn, làng với gặp gỡ vận động, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình; phối hợp với các địa phương 03 huyện biên giới tổ chức tốt hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”, gắn với các lễ hội truyền thống trên địa bàn. Trong 10 năm thực hiện “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 60 buổi cho 2.760 già làng, trưởng thôn, người có uy tín; tuyên truyền rộng rãi 11.264 buổi cho 110.324 lượt người; phát hành 3.546 tờ rơi, đăng 782 tin bài, 544 chuyên mục trên các báo, đài và hàng trăm buổi văn nghệ phục vụ đồng bào. Với sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và già làng, trưởng thôn, người có uy tín, hiện nay, ở mỗi xã biên giới xây dựng được 02 tủ sách pháp luật; dựng 150 băng, đĩa hình, 20.000 tờ gấp, tờ rơi bằng 02 thứ tiếng (JaRai và Kinh) để tuyên truyền, vận động quần chúng là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nét thể hiện nổi bật vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh của Bộ đội Biên phòng Gia Lai là đã tích cực phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ Bộ đội Biên phòng cho các xã biên giới; phân công cán bộ Biên phòng phụ trách các hộ dân ở địa bàn và đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng. Đến nay, 7/7 xã biên giới có cán bộ Biên phòng tăng cường và có 06 đồng chí đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đảng ủy xã, 50/50 chi bộ thôn, làng khu vực biên giới có đảng viên của lực lượng Biên phòng tham gia sinh hoạt. Qua đó, góp phần tích cực vào củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các xã, thôn biên giới ngày càng được nâng lên. Các tổ chức đoàn thể hoạt động có nền nếp; nhiều tổ chức đảng từ yếu kém vươn lên khá và trong sạch vững mạnh; lòng tin của đồng bào đối với cấp ủy, chính quyền địa phương được củng cố, tăng cường. Để tạo hành lang bảo vệ biên giới từ xa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ động tham mưu cho Tỉnh đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại chính quyền, đối ngoại nhân dân với chính quyền và nhân dân tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Vương quốc Cam-pu-chia, nhất là trong các dịp lễ, tết của ta và Bạn. Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng tham mưu cho địa phương lựa chọn và tổ chức kết nghĩa được 04 cặp thôn, làng hai bên biên giới, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Đi liền với tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới. Theo đó, Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cho Tỉnh ưu tiên triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội ở 03 huyện biên giới; tổ chức quy hoạch bố trí lại dân cư, đảm bảo cho đồng bào định canh, định cư ổn định lâu dài trên biên giới. Đồng thời, tích cực đưa ánh sáng văn hóa, y tế về buôn, bản; xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, như: mô hình “Trình diễn lúa nước” tại xã Ia Mơ; quy hoạch cải tạo vườn tạp, kết hợp với chăn nuôi ở xã Ia Púch (huyện Chư Prông); “Bếp ăn tình thương” cho học sinh nghèo tại xã Ia Dom huyện Đức Cơ; chương trình “Bò giống cho đồng bào biên giới”, “Nâng bước em đến trường”, đỡ đầu gần 50 học sinh nghèo trên khu vực biên giới, trong đó có cả học sinh người Cam-pu-chia với số tiền hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng, v.v. Đáng chú ý là, trong thực hiện 02 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và xóa nghèo bền vững, Bộ đội Biên phòng Tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng mỗi năm đăng ký tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các xã biên giới hoàn thành 01 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và xóa nghèo bền vững cho 01 hộ gia đình. Những việc làm đó của Bộ đội Biên phòng Tỉnh được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao; tâm trạng, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, góp phần thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân”, “cột mốc lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, Bộ đội Biên phòng Tỉnh tích cực tham mưu xây dựng lực lượng toàn dân tham gia bảo vệ biên giới và chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát; thường xuyên tu sửa hệ thống hầm hào, công sự đồn, trạm, chốt biên phòng, xứng đáng là lực lượng chuyên trách trong quản lý biên giới. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan công an, quân sự các huyện biên giới và các đơn vị thuộc Binh đoàn 15, Quân đoàn 3 đứng chân ở khu vực biên giới, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ và lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, công an xã, các tổ an ninh nhân dân; tổ chức tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn trật tự, an ninh thôn, làng với nhiều mô hình hiệu quả. Đến nay, các huyện biên giới đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 64 tổ tự quản1; tổ chức cho gần 07 nghìn hộ dân khu vực biên giới ký kết tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc,... góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đội Biên phòng Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân trên địa bàn Tỉnh vững mạnh, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, thiết thực lập thành tích chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03-3-1959 – 03-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03-3-1989 – 03-3-2019).

Đại tá VŨ TRUNG KIÊN, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
_____________

1 - Bao gồm 11 tổ tự quản đường biên, cột mốc, 50 tổ tự quản an ninh nông thôn, 01 tổ tàu thuyền tự quản khu vực biên giới, 02 tổ tự quản an ninh trật tự trong đồng bào có đạo.

Ý kiến bạn đọc (0)

Vững bước theo con đường của Cách mạng Tháng Mười
Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới.
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 30/05/2020

HCMSJC48.52048.900
Hà NộiSJC48.52048.920
Đà NẵngSJC48.52048.920

Thời tiết