Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng

QPTD -Thứ Ba, 23/02/2021, 08:06 (GMT+7)
Xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp ngang tầm nhiệm vụ

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Binh chủng Tăng thiết giáp đã và đang tích cực xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, xứng đáng là lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân Việt Nam, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại của Đảng, nhất là Nghị quyết số 606-NQ/QUTW, ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương lãnh đạo triển khai Kết luận số 16-KL/TW, ngày 07/7/2017 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác chuẩn bị được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, khoa học; trong đó, chú trọng quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Các cơ quan chức năng của Binh chủng chủ động nghiên cứu, khảo sát tổ chức biên chế, tập trung rà soát khối cơ quan, các đầu mối trung gian, bộ phận phục vụ, bảo đảm, cơ quan, đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ; kết hợp sáp nhập, giải thể một số cơ quan, đơn vị, nhà trường với thành lập một số đơn vị theo yêu cầu xây dựng lực lượng Tăng thiết giáp trong giai đoạn mới, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất kế hoạch, phương án, lộ trình điều chỉnh với Bộ Tư lệnh, báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt và triển khai thực hiện. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến Tăng thiết giáp và làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ các nhiệm vụ.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Đội tuyển xe tăng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hội thao Quân sự quốc tế năm 2020 

Hiện nay, tổ chức, biên chế của Binh chủng cơ bản được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, tỉ lệ quân số dôi dư ở cơ quan chiến dịch từng bước được kiểm soát, đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tiếp tục quán triệt, thực hiện thắng lợi chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp hiện đại. Để làm được điều đó, Binh chủng tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao sức mạnh đột kích. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chương trình, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; kiên quyết không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng thực hiện nền nếp, chế độ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cấp ủy, chi bộ; gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; kiện toàn cấp ủy với kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; chú trọng giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng; chủ trương, phương hướng xây dựng Binh chủng cả trước mắt và lâu dài. Chủ động nắm, định hướng, giải quyết kịp thời tư tưởng cán bộ, chiến sĩ, không để đột biến về tư tưởng, ảnh hưởng đến sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị. Qua đó, xây dựng cho mọi quân nhân có “bản lĩnh sắt, tinh thần thép”, không chùn bước trước khó khăn, thử thách; phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác”, nâng cao cảnh giác cách mạng, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Binh chủng. Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân trong thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của tổ chức đảng, mệnh lệnh của người chỉ huy. Tổ chức xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo điều kiện để bộ đội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hai là, tăng cường các biện pháp xây dựng Binh chủng tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghiên cứu và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương, biện pháp xây dựng, phát triển lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân bảo đảm phù hợp với thế bố trí khu vực phòng thủ, phương án tác chiến chiến dịch, chiến lược trên các địa bàn, hướng chiến trường và tổ chức biên chế, trang bị, phương tiện, nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Tăng thiết giáp. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của Bộ về tổ chức lực lượng Tăng thiết giáp, trọng tâm là Quyết định số 08/QĐ-TM, ngày 06/01/2020 của Tổng Tham mưu trưởng về biểu tổ chức, biên chế cơ quan Bộ Tư lệnh (thời bình) mới, Đề án hiện đại hóa lực lượng Tăng thiếp giáp đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hoàn thành kế hoạch tổ chức lại Trường Hạ sĩ quan xe Tăng 1 thành Lữ đoàn Tăng thiết giáp 3; phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến trình thành lập Lữ đoàn Tăng thiết giáp 4. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, tổ chức với chính sách, quyết tâm điều chỉnh biên chế, sắp xếp lại lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, giảm 10% quân số các phòng, ban thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh; phấn đấu hoàn thiện việc điều chỉnh lực lượng tổng thể vào năm 2025, đến năm 2030 xây dựng Binh chủng hiện đại. Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên; gắn đổi mới phương pháp làm việc, cơ chế lựa chọn cán bộ, nhân viên về cơ quan với sàng lọc những cá nhân không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhằm tinh, gọn bộ máy. Kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng nóng vội, chủ quan, duy ý chí hoặc triển khai thực hiện thiếu quyết liệt làm ảnh hưởng đến quá trình sắp xếp, điều chỉnh chung của Binh chủng.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh kiểm tra sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện

Ba là, đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Binh chủng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, tập trung vào Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 438-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, gắn với Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về con người, cơ sở vật chất phục vụ công tác huấn luyện. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cả nội dung, chương trình, phương pháp quản lý, điều hành và thực hành huấn luyện, diễn tập; vận dụng hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, phương châm trong huấn luyện; tổ chức huấn luyện sát thực tế chiến đấu, coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, xe tăng mới, huấn luyện đêm, huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng, huấn luyện dã ngoại,… bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa bàn, tổ chức biên chế và nhiệm vụ của từng đơn vị. Tăng cường hội thi, hội thao, nhất là hội thao Tăng thiết giáp quân sự quốc tế, nhằm học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra huấn luyện, coi trọng kiểm tra đột xuất, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, báo cáo không trung thực kết quả, cắt xén nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm huấn luyện - đào tạo, diễn tập, nhằm chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn tiếp theo.

Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch, phương án chiến đấu; phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ; tăng cường diễn tập hiệp đồng tác chiến với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống. Tiếp tục nghiên cứu, kịp thời tham mưu, đề xuất với trên về phát triển nghệ thuật sử dụng lực lượng, cách đánh của Tăng thiết giáp trong tác chiến phòng ngự; trong cơ động lực lượng, phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao và trong chống bạo loạn lật đổ. Tích cực nghiên cứu khoa học, chủ động cập nhật những nội dung mới vào tài liệu, giáo trình để huấn luyện cho bộ đội.

Bốn là, quan tâm chăm lo làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, góp phần xây dựng Binh chủng tinh, gọn, mạnh. Là đơn vị kỹ thuật, vũ khí, khí tài sử dụng lâu năm, xuống cấp, hệ thống đồng bộ hạn chế, khắc phục tình trạng này, Binh chủng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Cuộc vận động 50, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm kỹ thuật toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa mua sắm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, khai thác, làm chủ xe tăng mới với nghiên cứu sản xuất, chế tạo, cải tiến, nâng cấp trang bị, đồng bộ Tăng thiết giáp hiện có. Tận dụng nguồn lực của trên và nguồn lực của Binh chủng đầu tư xây dựng mới và củng cố hệ thống nhà kho, khu kỹ thuật theo quy chuẩn, nhằm nâng cao năng lực sửa chữa của các trạm, xưởng phục vụ nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; thường xuyên duy trì đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu và phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, ưu tiên nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tìm kiếm cứu nạn. Đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần theo hướng trực tiếp, đầy đủ, kịp thời; tổ chức tốt việc quản lý, chăm sóc, sức khỏe bộ đội, bảo đảm quân số tham gia học tập, công tác. Sử dụng, khai thác hiệu quả các nguồn lực trên cấp và nguồn lực tại chỗ, phấn đấu bảo đảm ngày càng tốt hơn nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội. Tổ chức quản lý xăng dầu, tài chính chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, kiên quyết không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thực hiện tốt các giải pháp trên chính là hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp tinh, gọn, mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng ĐỖ ĐÌNH THANH, Tư lệnh Binh chủng

Ý kiến bạn đọc (0)

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII thành công tốt đẹp
Sáng 01/02/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sau hơn bảy ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp,
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:07 - 5/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:09 - 05/03/2021

HCMSJC55.05055.450
Hà NộiSJC55.05055.470
Đà NẵngSJC55.05055.470