QPTD -Thứ Tư, 17/02/2021, 15:19 (GMT+7)
Quán triệt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt công tác hậu cần năm 2021

Năm 2020, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần tích cực, chủ động của toàn quân, công tác hậu cần Quân đội tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, góp phần quan trọng vào hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết số 623-NQ/QUTW, ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương về “Công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Ngành Hậu cần đã bám sát nhiệm vụ,  làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, thống nhất, đồng bộ. Chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần được nâng lên; đời sống bộ đội được giữ vững, ổn định. Đặc biệt, Ngành đã phát huy vai trò nòng cốt, cùng toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chủ động chuẩn bị, bảo đảm tốt hậu cần cho công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hội nghị quân chính triển khai nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, đòi hỏi công tác hậu cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bảo đảm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Kinh tế đất nước tuy vẫn giữ được sự tăng trưởng nhưng đứng trước không ít khó khăn, thách thức; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, v.v. Trước bối cảnh đó, ngành Hậu cần Quân đội cần quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần; tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau.

Một là, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác hậu cần. Cơ quan hậu cần các cấp quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, định hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để chủ động tham mưu, đề xuất về công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tập trung tham mưu kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng hậu cần phù hợp với quy hoạch tổ chức, lực lượng ở các cấp; đề xuất chủ trương, biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần; xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần chiến dịch, chiến lược, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động hậu cần khu vực phòng thủ, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Trước mắt, khẩn trương làm tốt công tác tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác hậu cần được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng các cấp; gắn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2021 với thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hậu cần giai đoạn 2021 - 2025.

Hai là, bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất. Cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện bảo đảm hậu cần cho tác chiến và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Tăng cường luyện tập theo các phương án, kế hoạch đã xác định nhằm nâng cao năng lực, khả năng cơ động và bảo đảm của cơ quan, đơn vị. Tập trung ưu tiên bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, biên giới, biển, đảo, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất, trang bị hậu cần sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; chủ động chuẩn bị lực lượng, vật chất, phương tiện và phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020, hậu cần các cấp tiếp tục phối hợp triển khai quyết liệt các biện pháp chủ động phòng, chống đại dịch Covid-19, nhiệm vụ đột xuất, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn.

Ba là, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên. Đây là một nội dung quan trọng của công tác hậu cần, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tổ chức thực hiện. Công tác quân nhu tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm ăn, mặc của bộ đội. Các đơn vị tăng cường việc khai thác, tạo nguồn, quản lý chặt chẽ tiền ăn, định lượng ăn; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội; tiếp tục bảo đảm đồng bộ, chính quy trang bị nhà ăn, nhà bếp cho các đơn vị theo kế hoạch. Tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình tăng gia, sản xuất hiệu quả cao, theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường; đa dạng cây trồng, vật nuôi, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng gia, sản xuất năm 2021.

Tiếp tục chuẩn bị chu đáo về lực lượng, trang bị, vật tư, thuốc men, thực hiện tốt công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; đồng thời, tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội ngay từ cơ sở. Các bệnh viện trong toàn quân đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính; tích cực ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, v.v. Cục Quân y chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng một số thành phần ngành Quân y tiến thẳng lên hiện đại, phù hợp với lộ trình hiện đại hóa Quân đội. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với quân y các nước, tiếp tục huấn luyện lực lượng quân y tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên về công tác doanh trại, các đơn vị tập trung rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; đẩy mạnh triển khai các dự án, xây dựng công trình theo kế hoạch đầu tư trung hạn xây dựng cơ bản giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 đã được phê duyệt. Tăng cường quản lý chất lượng thi công, khắc phục tình trạng nợ đọng, nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. Chú ý áp dụng các biện pháp thi công bảo đảm an toàn cho công trình, sử dụng các loại vật liệu mới thân thiện với môi trường và có biện pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở đất, nước biển dâng, v.v. Trước mắt, tập trung cải tạo, nâng cấp các hạng mục hiện có phù hợp với quy hoạch; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu, trực tiếp phục vụ sinh hoạt của bộ đội; chủ động rà soát, đề xuất các biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại trong vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao. Xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đẩy nhanh tiến độ bàn giao các khu gia đình Quân đội cho địa phương quản lý.

Tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời, số lượng, chất lượng xăng dầu cho các nhiệm vụ; quản lý, sử dụng hạn mức xăng dầu chặt chẽ, đúng nhiệm vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án xây dựng PK85 để chứa, trữ nhiên liệu đặc chủng do Nhà máy lọc dầu Bình Sơn sản xuất cung cấp cho quốc phòng. Kết hợp sử dụng phương tiện hiện có và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các doanh nghiệp vận tải để nâng cao năng lực vận chuyển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo an toàn.

Bốn là, tập trung xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh toàn diện, cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Hậu cần các cấp cần quán triệt sâu sắc định hướng chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy tiếp tục kiện toàn tổ chức, biên chế Ngành phù hợp với quy hoạch tổ chức Quân đội đến năm 2021; triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống kho hậu cần toàn quân giai đoạn 2020 - 2025 và đến năm 2030 theo lộ trình, ngân sách được phê duyệt. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, định mức, hạn mức hậu cần bảo đảm cho các nhiệm vụ, từng loại hình đơn vị; tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật các sản phẩm hậu cần phù hợp với cơ chế quản lý tài chính mới. Nghiên cứu, đổi mới trang bị, vật chất hậu cần đồng bộ với vũ khí, trang bị của toàn quân, nhất là với các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; triển khai xây dựng chiến lược bảo đảm trang bị ngành Hậu cần giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng và tập trung thực hiện các Đề án: “Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội”, “Đổi mới trang bị phương tiện vận tải thủy quân sự” đáp ứng với yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tập huấn, huấn luyện, diễn tập hậu cần theo hướng thiết thực, hiệu quả. Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tốt tập huấn hậu cần toàn quân và diễn tập bảo đảm hậu cần tác chiến chiến lược trên chiến trường miền Trung; tiếp tục thực hiện tốt đột phá cải cách hành chính, xây dựng chính quy. Đồng thời, nghiên cứu phát triển lý luận hậu cần, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin, sáng kiến, cải tiến, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử trong ngành Hậu cần, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt bảo đảm; quản lý chặt chẽ kinh phí, cơ sở vật chất, trang bị hậu cần; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm là, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế về hậu cần với quân đội các nước ASEAN và các nước có quan hệ hữu nghị truyền thống. Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với quân y các nước trên thế giới, chú trọng quan hệ với các nước ASEAN và các nước có mối quan hệ truyền thống; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng huấn luyện Đội Quân y cứu trợ thảm họa tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai theo hiệp định ASEAN. Chỉ đạo, bảo đảm, huấn luyện Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Bệnh viện dã chiến cấp 1 thuộc Đội Công binh, sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan; tham gia Hội thao quân sự quốc tế ARMY GAMES năm 2021 và hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới với Trung Quốc, Lào, Campuchia theo quy chế đối ngoại quân sự.

Với tinh thần đổi mới, triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2021, ngành Hậu cần Quân đội quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trung tướng TRẦN DUY GIANG, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần

Ý kiến bạn đọc (0)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 9/3/2021, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:59 - 4/08/2021

EUR26,523.6627,903.87

GBP31,091.8432,390.65

USD22,810.0023,040.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 04/08/2021

HCMSJC56.65057.350
Hà NộiSJC56.65057.370
Đà NẵngSJC56.65057.370