QPTD -Thứ Năm, 13/12/2012, 17:43 (GMT+7)
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2012)

TT

CHUYÊN MỤC

1

Những vấn đề chung về đường lối chính trị, đường lối quốc phòng - an ninh. Những chủ trương công tác lớn

2

Nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng

3

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

4

Những ngày kỷ niệm

5

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH

6

Quốc phòng, quân sự nước ngoài

7

Vấn đề - Sự kiện

8

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

9

Giáo dục quốc phòng - an ninh - Giáo dục pháp luật

10

Sinh hoạt tư tưởng

11

Nghiên cứu - Trao đổi

12

Thông tin về biển, đảo Việt Nam

13

Lịch sử,  kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc

14

Hộp thư Tạp chí Quốc phòng toàn dân

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ,

ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH. NHỮNG CHỦ TRƯƠNG CÔNG TÁC LỚN

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

Đại tướng

 PHÙNG QUANG THANH

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, toàn quân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012.

1

2

Thượng tướng

NGÔ XUÂN LỊCH

- Đảng bộ Quân đội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1

3

Thượng tướng

NGUYỄN CHÍ VỊNH

- Một số định hướng lớn trong công tác đối ngoại quốc phòng năm 2012.

1

4

Trung tướng

NGUYỄN VĨNH PHÚ

- Một số nội dung trọng tâm công tác hậu cần quân đội năm 2012.

1

5

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

*** Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) - Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

2

6

Thượng tướng

ĐỖ BÁ TỴ

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

2

7

Trung tướng

NGUYỄN CHÂU THANH

- Một số nội dung trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2012.

2

8

Trung tướng

 ĐÀO DUY MINH

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội.

2

9

Trung tướng

PHẠM QUANG PHIẾU

- Quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012.

2

10

*** Quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3

11

Th­ượng t­ướng

LÊ HỮU ĐỨC

- Tiếp tục mở rộng thực hiện và nâng cao hiệu quả xã hội hóa công tác nuôi dư­ỡng bộ đội.

3

12

Trung tư­ớng

NGUYỄN TUẤN DŨNG

- Tăng c­ường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới.

3

13

Trung t­ướng

NGUYỄN ĐỨC LÂM

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới.

3

14

Thiếu tướng

VŨ TIẾN TRỌNG

- Đẩy mạnh hợp tác quốc phòng của Việt Nam trong tiến trình xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. 

3

15

Thượng tướng

NGÔ XUÂN LỊCH

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

4

16

Trung tướng

PHẠM CHÂN LÝ

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

4

18

Đại tá PHẠM VĂN TỴ

- Nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong Quân đội.

4

19

Thượng tướng

NGUYỄN THÀNH CUNG

- Toàn quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới.

5

20

Trung tướng

LƯƠNG CƯỜNG

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

5

21

Thượng t­ướng

ĐỖ BÁ TỴ

- Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, tạo sức mạnh chiến đấu mới của Quân đội nhân dân.

6

22

Thượng tướng

TRƯƠNG QUANG KHÁNH

- Quân đội phấn đấu thực hiện tốt “Năm An toàn giao thông - 2012”.

6

23

Thiếu tướng

VŨ CHIẾN THẮNG

- Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Cam-pu-chia.

6

24

Thiếu tướng

NGUYỄN THANH TUẤN

- Tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

6

25

Thượng t­ướng

LÊ HỮU ĐỨC

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính quân đội.

7

26

Thượng tướng

NGUYỄN CHÍ VỊNH

- Quán triệt quan điểm của Đảng về “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” trong công tác đối ngoại quốc phòng.

7

27

Xã luận

- “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” - bài học từ Cách mạng Tháng Tám.

8

28

Đô đốc

NGUYỄN VĂN HIẾN

- Hải quân nhân dân Việt Nam trước yêu cầu xây dựng hiện đại.

8

29

Trung t­ướng

MAI QUANG PHẤN

- Toàn quân tích cực xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

8

30

Trung tướng

NGUYỄN TRUNG THU

- Vai trò của Quân đội trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

8

31

Thượng tướng

 ĐỖ BÁ TỴ

 - Bộ Tổng Tham mưu trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ hội nhập.

9

32

Thượng tướng

NGUYỄN CHÍ VỊNH

- Phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

9

33

Trung tướng

PHẠM XUÂN HÙNG

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong Quân đội.

9

34

Trung tướng

PHẠM QUANG PHIẾU

- Một số vấn đề cần tập trung trong xây dựng và triển khai dự toán ngân sách quốc phòng năm 2013.

9

35

Thượng tướng

NGÔ XUÂN LỊCH

- Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở trong Đảng bộ Quân đội.

10

36

HÀ THỊ KHIẾT

- Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

10

37

Thiếu tướng

ĐÀO HUY THUẤN

- Một số nội dung trọng tâm công tác dân vận của Quân đội trong tình hình hiện nay.

10

38

Trung tướng

NGUYỄN VĨNH PHÚ

- Toàn quân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

10

39

Thiếu tướng

VŨ CHIẾN THẮNG

- Đoàn kết chiến đấu và hợp tác quốc phòng - một trong những trụ cột trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

10

40

Thượng tướng

LÊ HỮU ĐỨC

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong Đảng bộ Quân đội.

11

41

Trung tướng

ĐÀO DUY MINH

- Tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

11

42

Trung tướng

NGUYỄN TRUNG THU

- Phát huy hơn nữa vai trò của Quân đội trong phòng thủ dân sự.

11

II. NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

VŨ VĂN HIỀN

- Vấn đề xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển các thành phần kinh tế.

1

2

BÙI QUANG VINH

- Nhìn lại 5 năm Việt Nam gia nhập WTO - cơ hội và thách thức.

1

1

Thiếu tướng

PHẠM QUANG VINH

- Quân đội chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

1

2

Trung tướng PHẠM QUANG HỢI

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI, Quân khu 3 xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

1

3

NGUYỄN VĂN LỊCH

- Văn Chấn quán triệt Nghị quyết Đại hội XI trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

1

5

CHU VĂN CẤP

- Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế - Từ thực tiễn 5 năm Việt Nam là thành viên của WTO.

2

6

Trung tướng

VÕ TRỌNG VIỆT

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI vào xây dựng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2

7

Trung tướng

NGUYỄN VĂN ĐỘNG

- Công tác cán bộ quân đội trong thời kỳ mới.

2

8

Thiếu tướng

TRẦN XUÂN NINH

- Bước đột phá trong công tác giáo dục - đào tạo ở Học viện Lục quân.

2

9

Trung t­ướng

BẾ XUÂN TRƯỜNG

- Nâng cao hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu 1 theo tinh thần Đại hội XI.

3

10

Thiếu t­ướng

NGUYỄN THANH THƯỢC

- Lực l­ượng vũ trang Quân khu 3 nâng cao chất lư­ợng giáo dục chính trị.

3

11

Thiếu t­ướng

PHẠM QUỐC TRUNG

- Xây dựng nguồn nhân lực chất l­ượng cao trong lực lượng phòng hóa.

3

12

ĐINH XUÂN THẢO

- Về những nguyên tắc cơ bản trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992.

4

13

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

- Khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

4

14

Thiếu t­ướng

LÊ HỮU VỮNG

- Nâng cao bản lĩnh chính trị của Bộ đội Tác chiến điện tử trong tình hình mới.

4

15

Thiếu t­ướng

PHẠM QUANG XUÂN

- Lực lượng Công binh tích cực tham gia xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

4

16

HỒNG LÂM –

KHẮC THƯỜNG –

HỌC TỪ

- Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới (I - Đảng Cộng sản Việt Nam trước những thách thức của thời đại và dân tộc).

4

17

Đại tá TRẦN VI DÂN

- Các quan điểm, định hướng của Đảng về quốc phòng, an ninh cần quán triệt, thể chế hóa trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

5

18

Đại tá HỒ TRỌNG ĐÀO

- Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

5

19

HỒNG LÂM –

 KHẮC THƯỜNG –

HỌC TỪ

- Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới (II - Quyết liệt tự đổi mới, tự chỉnh đốn - Vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ).

5

20

Thiếu tướng

NGUYỄN VĂN THANH

- Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

6

21

Thiếu tướng

LÊ HÙNG MẠNH

- Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ Đô đẩy mạnh tự phê bình và phê bình.

6

22

Trung tá TRẦN VĂN TÁM

- Phát huy vai trò của chi bộ trong tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

6

23

Thiếu tướng

NGUYỄN THANH NGỤ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ Pháo binh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

6

24

HỒNG LÂM –

KHẮC THƯỜNG –

HỌC TỪ

- Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới (III - Mọi quyết tâm phải được thực hiện nghiêm túc trước hết từ người đứng đầu).

6

25

TRẦN VĂN TUÝ

- Bắc Ninh quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh.

7

26

ĐINH XUÂN THẢO

- Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội trong Hiến pháp 1992.

7

27

Đại tá PHẠM VĂN VINH

- Phòng, chống tham nhũng, lãng phí - quyết tâm chính trị cao của Đảng ta.

7

28

Đại tá

NGUYỄN HỮU CHÍNH

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Tổng cục Kỹ thuật.

7

29

HỒNG LÂM –

KHẮC THƯỜNG –

HỌC TỪ

- Để xứng đáng là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới (IV - Tăng cường đổi mới, chỉnh đốn Đảng với việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị).

7

30

HỒ TRỌNG NGŨ

- Một số vấn đề về hoàn thiện cơ sở hiến định của pháp luật quốc phòng - an ninh trong Hiến pháp năm 1992.

8

31

HOÀNG CHÍ BẢO

- Vượt qua chủ nghĩa cá nhân và lợi ích nhóm để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

8

32

Đại tá

NGUYỄN PH­­­­­­­­­ƯƠNG DIỆN

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”.

8

33

Trung tướng

NGUYỄN CÔNG TRANH

- Tổng cục Hậu cần gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

9

34

Đại tá

NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Công tác cán bộ - khâu đột phá, then chốt để xây dựng Đảng ta vững mạnh.

9

35

Đại tá

BÙI THANH CHÂU

- Đảng bộ Quân sự tỉnh An Giang nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

9

36

MAI THỊ TƯỜNG

- Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Bưu điện Trung ương đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin.

9

37

Trung tướng

NGUYỄN TIẾN QUỐC

- Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), Học viện Chính trị tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên.

10

38

Đại tá

LỮ ĐỨC AN

- Sư đoàn 968 đề cao sự gương mẫu của cán bộ chủ trì.

10

39

Trung tướng

TRẦN THÁI BÌNH

- Một số vấn đề cần quan tâm trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX).

10

40

Chuẩn Đô đốc

ĐINH GIA THẬT

- Quân chủng Hải quân chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

11

41

Đại tá

DƯƠNG QUỐC DŨNG

- Phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

11

42

Đại tá

LÊ VĂN THANH

- Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng chăm lo xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

11

43

Đại tá

NGUYỄN KHẮC TRUNG

- Đảng bộ Quân sự tỉnh Tiền Giang nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

11

44

Trung tướng

LƯƠNG CƯỜNG

- Phát huy kết quả kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

12

45

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

- Xây dựng đội ngũ cán bộ - vấn đề then chốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

12

46

HOÀNG CHÍ BẢO

- Vượt qua “tư duy nhiệm kỳ” để xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

12

47

Thiếu tướng

NGUYỄN THANH THƯỢC

- Đảng ủy Quân khu 3 thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

12

III.  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

Thượng tá

PHÙNG QUỐC THĂNG

- Trung đoàn Thông tin 23 gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với công tác xây dựng Đảng.

1

2

Thiếu tướng

CHU CÔNG PHU

- Binh đoàn Tây Nguyên xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

2

3

Đại tá

TRẦN XUÂN QUANG

- Lực lượng vũ trang Lâm Đồng đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2

4

Đại tá

NGUYỄN VĂN TƯƠNG

- Lực l­ượng Cảnh sát biển Việt Nam gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng.

3

5

Đại tá

NGUYỄN VIẾT NHẤT

- Làm theo g­ương Bác - động lực để Trung đoàn 131 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

3

6

Đại tá

ĐINH NGỌC TOÀN

- Ba trọng tâm trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lực lượng vũ trang Bình Thuận.

4

7

NGUYỄN VIẾT HIỂN

- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - cốt lõi là thực hiện tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

5

8

Thiếu tướng

ĐẶNG NAM ĐIỀN

- Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

5

9

Thiếu tướng

HOÀNG VĂN ĐỒNG

- Học viện Biên phòng gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

6

10

Đại tá

ĐẶNG ĐỨC THỌ

- Quân chủng Phòng không - Không quân đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

6

11

Thiếu tướng

NGUYỄN VĂN ĐỦ

- Quân đoàn 2 phát huy vai trò cán bộ chủ trì trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7

12

VĂN BẢY - MINH SƠN - TÁ ANH

- “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng Tây Bắc Tổ quốc (I - “Bộ đội Cụ Hồ” chủ động tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo).

7

13

Đại tá

VŨ QUANG ĐỒNG

- Làm theo lời Bác, Sư đoàn 377 tích cực vượt khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

8

14

VĂN BẢY - MINH SƠN - TÁ ANH

- “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng Tây Bắc Tổ quốc (II - “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới).

8

15

Đại tá

PHƯƠNG MINH QUANG

- Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”.

9

 16

VĂN BẢY - MINH SƠN - TÁ ANH

- “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở vùng Tây Bắc Tổ quốc (III - “Bộ đội Cụ Hồ” vì sự bình yên ở vùng Tây Bắc).

9

17

Thiếu tướng

TRẦN TẤN HÙNG

- Học viện Kỹ thuật Quân sự với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

10

18

Đại tá

BÙI VŨ TẤN

- Lực lượng vũ trang Kiên Giang đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

10

19

HỒNG LÂM  -

DŨNG CƯỜNG

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Cát Bà (I - Những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ và yêu cầu học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ).

11

20

Đại tá

PHẠM VĂN LUÂN

- Lực lượng vũ trang Thanh Hóa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

12

21

HỒNG LÂM  -

DŨNG CƯỜNG

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Đồn Biên phòng Cát Bà (II - Làm theo lời Bác, Đồn Biên phòng Cát Bà phát huy nội lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ).

12

IV. NHỮNG NGÀY KỶ NIỆM

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

A. KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27-7-1947 - 27-7-2012)

1

*** Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác thương binh, liệt sĩ.

7

2

PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

7

2

Trung tướng

ĐÀO DUY MINH

- Toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

7

2

Thiếu tướng

NGUYỄN VĂN VIỆT

- Quân khu 4 thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và hậu phương quân đội.

7

2

Đại tá

BÙI TRUNG CHUYỂN

- Thực hiện chính sách hậu phương quân đội của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình.

7

3

Thượng tá

HỒ MINH PHƯƠNG

- Sư Đoàn 330 với công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

7

B. KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH (02-9-1945 - 02-9-2012)

4

TRƯƠNG TẤN SANG

- Tương lai đang thúc giục chúng ta viết nên những trang sử mới.

9

5

NGUYỄN SINH HÙNG

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

9

6

HỒ XUÂN SƠN

- Luật Biển Việt Nam - bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của Việt Nam về biển.

9

C. KỶ NIỆM 40 NĂM CHIẾN THẮNG “HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG” (12-1972 - 12-2012)

7

Đại tướng

PHÙNG QUANG THANH

- Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” và những bài học cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

12

8

Trung tướng

PHƯƠNG MINH HÒA

- Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân tiến thẳng lên hiện đại - vinh dự, trách nhiệm và thách thức.

12

9

Thiếu tướng

PHÍ QUỐC TUẤN

- Từ Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” suy nghĩ về xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

12

10

Thiếu tướng

NGUYỄN VĂN THANH

- Sức mạnh chính trị - tinh thần – nhân tố quyết định Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

12

11

Thiếu tướng

VI VĂN LIÊN

- Công tác bảo đảm kỹ thuật trong Chiến dịch Phòng không cuối năm 1972.

12

12

Thiếu tướng

TRẦN VĂN THANH

- Bài học “nhà trường gắn với chiến trường” trong Chiến dịch Phòng không 1972.

12

13

Đại tá

NGUYỄN QUANG TUYẾN

- Tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận đánh B.52 của Sư đoàn 361.

12

14

Đại tá

NGUYỄN VĂN MẬU

- Tiêu diệt “pháo đài bay B.52” với tinh thần quyết thắng.

12

V.  BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN TRONG SỰ NGHIỆP CNH,HĐH

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

Đại tá

NGUYỄN THANH BÌNH ĐỒNG ĐỨC

- Xây dựng biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

1

2

TRẦN THẾ NGỌC

- Tiền Giang tăng cường lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ.

1

3

Thiếu tướng

ĐINH VĂN CAI

- Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đột phá vào giáo dục chính trị thường xuyên.

1

4

Thiếu tư­ớng

NGUYỄN XUÂN SANG

- Mô hình “gắn kết hộ” ở Binh đoàn 15.

1

5

NGUYỄN THANH BÌNH

- Hà Tĩnh tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác biên phòng.

2

6

PHẠM XUÂN CẢNH

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gắn sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

2

7

PHẠM THẾ DŨNG

- Gia Lai phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

2

8

Thiếu tướng

NGÔ VĂN SƠN

- Bộ đội Thông tin liên lạc với chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự.

2

9

Đại tá

TRẦN VĂN MINH

- Ngành Chính sách Quân đội phát huy truyền thống “đoàn kết, tận tụy, chủ động, sáng tạo”, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2

10

BÙI THANH QUYẾN

- Hải Dương nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

3

11

Thiếu t­ướng

TRẦN XUÂN HÒE

- Xây dựng Binh chủng Đặc công tinh nhuệ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

3

12

Thiếu t­ướng

TRẦN ĐÌNH DŨNG

- Tăng cư­ờng công tác đối ngoại biên phòng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

3

13

LÊ HOÀNG QUÂN

- Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tinh thần “Chiến thắng 30-4”, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

4

14

BÙI VĂN NAM

- Ninh Bình đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

4

15

PHẠM MINH CHÍNH

- Quảng Ninh nâng cao hiệu quả lãnh đạo xây dựng nền biên phòng toàn dân trên địa bàn.

4

16

Trung tướng

TRẦN QUỐC PHÚ

- Trường Sĩ quan Lục quân 1 nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan chỉ huy - tham mưu lục quân cấp phân đội.

4

17

Đại tá

NGUYỄN KIM LÃM

- Xây dựng ngành Thông tin Khoa học Quân sự hiện đại, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

4

18

Trung tướng

DƯƠNG ĐỨC HÒA

- Quân khu 2 tập trung xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) vững chắc.

5

19

Chuẩn Đô đốc

PHẠM VĂN ĐIỂN

- Vùng 1 Hải quân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

5

20

BÙI VĂN HẢI

- Bắc Giang đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về quốc phòng.

5

21

NGUYỄN KHẮC CHỬ

- Lai Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh.

5

22

PHAN HOÀNG ĐỨC

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

5

23

NGÔ THỊ CHINH

- Yên Bái tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

6

24

Trung tướng

HOÀNG ANH XUÂN

- Tập đoàn Viễn thông Quân đội gắn chiến lược kinh doanh với an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

6

25

Đại tá

LÊ BÁ TẤN

- Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

6

26

Thiếu tướng

NGUYỄN TRỌNG NHƯỠNG

- Ngành Xăng dầu Quân đội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm.

6

27

Đại tá

CẦM VĂN CÂU

- Sơn La phát huy vai trò các đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở trên địa bàn.

6

28

Thiếu tướng

PHẠM QUỐC TRUNG

- Tranh thủ thời cơ hội nhập quốc tế, xây dựng tiềm lực phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn.

7

29

Thiếu tướng

HÀ TIẾN DŨNG

- Binh đoàn 18 xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

7

30

Thiếu tướng

NGUYỄN CẢNH HIỀN

- Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng của Lào đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới.

7

31

TỐNG THANH HẢI

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở huyện Mường Tè.

7

32

MÙA A SƠN

- Điện Biên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thực hiện quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

8

33

HOÀNG VIỆT CƯỜNG

- Hòa Bình thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

8

34

NGÔ THANH GIANG

- Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở huyện Mù Cang Chải.

8

35

Đại tá

NGUYỄN QUANG ĐẠM

- Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động.

8

36

Trung tướng

VÕ VĂN TUẤN

- Phát triển công nghệ thông tin - một giải pháp chiến lược trong sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân.

9

37

Thiếu tướng

NGUYỄN CHÍ HƯỚNG

- Lực lượng vũ trang Quân khu 4 với công tác xây dựng biên giới Việt - Lào ổn định, hữu nghị.

9

38

Đại tá

CAO ĐỨC THÀNH

- Tổng Công ty Đông Bắc chăm lo phát triển nguồn nhân lực.

9

39

Đại tá

TRẦN XUÂN DINH

- Công ty Trực thăng miền Bắc gắn sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

9

40

Đại tá

VŨ VIẾT LỢI

- Bộ đội Biên phòng Tây Ninh làm tốt công tác tham mưu và tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

10

41

Đại tá

PHẠM TRANG

- Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới.

10

42

Thiếu tá

THÁI ĐỨC HẠNH

- Thanh niên Quân đội chủ động, sáng tạo, xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới.

10

43

ĐẶNG MINH HƯNG

- Thị xã Dĩ An thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược trên địa bàn.

10

44

Trung tướng

DƯƠNG ĐỨC HOÀ

- Quân khu 2 nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ.

11

45

NGUYỄN TẤN HƯNG

- Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước thời kỳ mới.

11

46

ĐÀM VĂN BÔNG

- Hà Giang thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng.

11

47

Thiếu tướng

NGUYỄN SINH XÔ

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với các lực lượng trong phòng, chống tội phạm trên biển.

11

48

TRẦN XUÂN HỒNG

- Viện ứng dụng Công nghệ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

11

49

VĂN HÀ PHONG

- Phú Quốc đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo và tăng cường quốc phòng - an ninh.

11

50

Thiếu tướng

PHẠM HỮU BỒNG

- Cựu Chiến binh Việt Nam phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh.

12

51

Đại tá

ĐẶNG ANH DŨNG

- Binh đoàn 15 với phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

12

52

LÊ MINH CHÂU

- Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam gắn sản xuất, kinh doanh với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

12

53

Thiếu tướng

VŨ TIẾN TRỌNG

- Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng với công tác đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ mới.

12

VI. QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

MINH ĐỨC

- 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2011.

1

2

MINH ĐỨC

- Đôi nét về chiến lược an ninh và đối ngoại của Mỹ hiện nay.

2

3

Đại tá

LÊ XUÂN KHANH

- Xu hướng phát triển của tác chiến không gian điều khiển.

2

4

Đại tá

LÊ THẾ MẪU

- Chiến lư­ợc quốc phòng mới của Mỹ và tác động của nó tới an ninh thế giới.

3

5

Thiếu tướng

LÊ VĂN CƯƠNG

ĐỒNG XUÂN THỌ

- Xy-ri đi về đâu khi xung đột bên trong cộng hưởng với mâu thuẫn bên ngoài.

4

6

MINH ĐỨC

- “Trò chơi hai mặt” của Mỹ!

4

7

Đại tá

NGUYỄN HỒNG QUÂN

- Cơ sở pháp lý quốc tế của hoạt động gìn giữ hòa bình và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

5

8

Đại tá

ĐẶNG ĐỒNG TIẾN

- Xu hướng cải cách công nghiệp quốc phòng của một số nước hiện nay.

6

9

Đại tá

NGUYỄN HỒNG QUÂN

- ASEAN tăng cường hợp tác đối phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên biển.

7

10

Đại tá

 LÊ THẾ MẪU

- Vai trò của các nước lớn trong cuộc khủng hoảng chính trị ở Xy-ri.

8

11

ĐỒNG VĂN

- ASEAN - một cộng đồng, một vận mệnh.

8

12

Thiếu tướng

LÊ VĂN CƯƠNG và

Đại tá

TẠ QUANG CHUYÊN

- Mỹ trở lại châu Á và tác động của nó đến an ninh khu vực.

9

13

Đại tá

NGUYỄN TRUNG

- Cái giá phải trả và bài học của sự mất ổn định chính trị ở Xy-ri.

10

14

Đại tá LÊ THẾ MẪU

- “Mùa xuân Ả-rập” - sau hai năm nhìn lại.

11

15

ĐỒNG ĐỨC

- Chi phí quân sự toàn cầu gia tăng - đặc điểm và tác động của nó đến an ninh khu vực và thế giới.

12

VII. VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

Trung tướng

NGUYỄN TIẾN BÌNH

- “Mùa xuân Ả-rập” và bài học giữ nước ngay từ thời bình.

1

2

Đại tá

ĐỖ ĐỨC ĐIỂN

- Một số vấn đề đáng chú ý trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

1

3

CAO ĐỨC THÁI

- Phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam là độc tài, độc đoán, mất dân chủ?

2

4

Đại tá

NGUYỄN XUÂN THÀNH

- Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2

5

PHẠM HẠNH SÂM

- Bình đẳng giới - điểm sáng về nhân quyền ở Việt Nam.

3

6

NGUYỄN NGỌC

- Vẫn cách nhìn sai lệch về tự do báo chí ở Việt Nam.

3

7

TH­ƯỜNG VŨ

- Đâu là sự cản trở tiến trình phát triển của lịch sử?

3

8

TRUNG THÀNH

- Về cái gọi là “Dự luật nhân quyền Việt Nam năm 2012”.

4

9

ĐỨC LÊ

- Thói đội lốt nhân quyền của các thế lực thù địch - qua phác thảo của một số người Mỹ.

4

10

Đại tá

DƯƠNG VĂN THI

- Tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng xã hội - điểm sáng về thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

4

11

Trung tướng

NGUYỄN TIẾN BÌNH

- Học thuyết Mác là học thuyết phát triển con người.

5

12

Đại tá

NGUYỄN XUÂN TÚ

- Chủ tịch Hồ Chí Minh - tấm gương đạo đức sáng ngời.

5

13

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

- Phải chăng ngày nay giai cấp công nhân không còn sứ mệnh lịch sử?

5

14

NGUYỄN THẾ KỶ

- Quản lý, phát huy tốt vai trò của báo điện tử, trang thông tin điện tử và mạng xã hội trước yêu cầu mới.

6

15

PHƯƠNG NHI

- Điều 4 Hiến pháp 1992 và nền dân chủ của chúng ta.

6

16

Trung tướng

NGUYỄN TIẾN BÌNH

- Lòng yêu nước và bản lĩnh Việt Nam.

7

17

Trung tướng

VÕ TIẾN TRUNG

- Giải pháp phòng, chống thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội.

7

18

NGUYỄN ĐỨC THÙY

- Tự do tôn giáo ở Việt Nam - sự thật không thể xuyên tạc.

7

19

HÀ NGUYÊN CÁT

- Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

8

20

Đại tá VŨ NHƯ KHÔI

- Xuyên tạc lịch sử - thủ đoạn xảo trá chống phá con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

8

21

VINH HIỂN

- Như thế đâu phải là cách thể hiện lòng yêu nước chân chính.

9

22

TRỊNH THỊ HOA

- Nghịch lý về nhân quyền trong quan hệ cộng đồng quốc tế.

9

23

NGUYỄN NGỌC

- H.R.1410 vẫn dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan.

10

24

CAO ĐỨC THÁI

- Tuyệt đối hóa quyền con người, lảng tránh trách nhiệm công dân - thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

10

25

Trung tướng

NGUYỄN TIẾN BÌNH

- Tích cực phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chủ động giữ nước ngay từ thời bình.

10

26

THANH DŨNG

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thực sự được coi trọng trong thực tiễn ở Việt Nam.

10

27

Đại tá

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

- Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và Cách mạng Tháng Mười.

11

28

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

- Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga và những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay.

11

29

THƯỜNG VŨ

- Tự do báo chí “tuyệt đối, không điều kiện” và những mưu toan, hệ lụy của nó.

11

30

Trung tướng

NGUYỄN TIẾN BÌNH

- Hành động “chọc gậy bánh xe” không cản nổi bước phát triển của Đảng.

12

31

Đại tá

NGUYỄN BÁ DƯƠNG

- “Bình mới, rượu cũ” của những thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam.

12

32

HIẾU GIANG

- Mưu đồ nham hiểm và ảo vọng ngông cuồng.

12

VIII - TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

TT

 TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

      1  

Đại tá

PHAN DƯƠNG TIẾN

- Trường Quân sự Quân khu 2 với khâu đột phá nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

1

      2  

Đại tá

HÀ HUY LONG

- Thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị trong lực lượng vũ trang Quảng Nam.

1

      3  

Đại tá

HỒ ĐỨC HẢI

- Nhà máy A42 nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật.

1

      4  

Đại tá

CAO XUÂN MINH

- Công ty Dệt May 7 đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh trong thời kỳ hội nhập.

1

      5  

Đại tá

NGHIÊM ĐÌNH TRUNG

- Ngành Kỹ thuật Binh đoàn Hương Giang đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

1

      6  

Thượng tá

NGUYỄN QUANG NGỌC

- Một số bài học kinh nghiệm qua tổng kết nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2006 - 2010 ở Sư đoàn 395.

1

      7  

Thượng tá

ĐỖ VINH QUANG

- Trung đoàn 2 đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

1

      8  

Thượng tá

NGUYỄN VĂN NAM

- Trung đoàn Tên lửa 238 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

1

      9  

Thiếu tướng

TRƯ­ƠNG VĂN HAI

- Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng.

2

  10    

Đại tá

NGUYỄN AN KIÊN

- Kết quả và kinh nghiệm tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng ở Bộ Tham mưu Hải quân.

2

  11    

Đại tá

NGUYỄN XUÂN THUYẾT

- Thực hiện Luật Dân quân tự vệ ở Vĩnh Phúc.

2

  12    

Đại tá

NGUYỄN VĂN KHUỲNH

- Lực lượng vũ trang Lạng Sơn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.   

2

  13    

Đại tá

NGUYỄN ĐỨC KHẢI

- Trường Sĩ quan Pháo binh nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

2

  14    

Đại tá

QUÁCH NGỌC KHUÊ

- Trung tâm Huấn luyện tổng hợp Tăng ­­thiết giáp “tự lực, vượt khó” để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2

  15    

Đại tá

NGUYỄN QUANG CƯỜNG

- Kết quả và một số vấn đề rút ra qua diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hải Phòng.

2

  16    

Thiếu t­ướng

NGUYỄN ĐỨC HẢI

- Một số giải pháp xây dựng Binh đoàn Tây Nguyên vững mạnh toàn diện.

3

  17    

Đại tá

PHẠM VĂN TAM

- Lực l­ượng vũ trang tỉnh Hà Nam phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự.

3

  18    

Đại tá

NGUYỄN TRUNG HÁN

- Một số kinh nghiệm tổ chức huấn luyện lực l­ượng dự bị động viên của Sư­ đoàn 320.

3

  19    

Đại tá

BÙI ANH CHUNG

- Sư­ đoàn Không quân 371 nâng cao chất l­ượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. 

3

  20    

Đại tá

CHU XUÂN CƯ

- Công tác tư­ t­ưởng ở Sư­ đoàn Phòng không 367.

3

  21    

Đại tá

NGUYỄN KHẮC THẮNG

- Tr­ường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng tích cực đổi mới, nâng cao chất lư­ợng đào tạo.

3

  22    

Đại tá

PHÙNG QUANG HẢI

- Tổng Công ty 319 vững vàng phát triển và hội nhập.

3

  23    

Đại tá 

NGUYỄN XUÂN MINH

- Công ty 78 đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng địa bàn về chính trị.

3

  24    

Thiếu t­ướng

HOÀNG TRUNG KIÊN

- Binh chủng Tăng thiết giáp phát huy dân chủ trong xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.

4

  25    

Chuẩn Đô đốc

DOÃN VĂN SỞ

- Vùng 5 Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

4

  26    

Đại tá

NGUYỄN QUỐC DŨNG

- Giải pháp xây dựng tỉnh Vĩnh Long thành khu vực phòng thủ vững chắc.

4

  27    

Đại tá

NGUYỄN VĂN QUẤT

- Trường Quân sự Quân khu 3 tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên.

4

  28    

Đại tá

TRƯƠNG THẾ TUÂN

- Biên phòng Gia Lai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

4

  29    

Đại tá

NGUYỄN HOÀ BÌNH

- Binh chủng Thông tin liên lạc nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá.

4

  30    

Thượng tá

NGUYỄN ANH TUẤN

- Một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn Công binh 414.

4

  31    

GIANG MẠNH KHÔI

- Trung tâm Triển khai công nghệ với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

4

  32    

Thiếu tướng

 NGUYỄN OANH LIỆT

- Tăng cường xây dựng lực lượng và thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh Kiên Giang.

5

  33    

Đại tá VŨ NAM PHONG

- Công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.

5

  34    

Đại tá

NGUYỄN VĂN DŨNG

- Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Sư đoàn 9.

5

  35    

Đại tá

VŨ ĐĂNG TRUNG

- Một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng và huấn luyện của Lữ đoàn 490.

5

  36    

Đại tá

VŨ DUY KHANH

- Lữ đoàn 971 nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

5

  37    

Th­ượng tá

HOÀNG CÔNG TUỆ

- Kinh nghiệm xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở Lữ đoàn 283.

5

  38    

Đại tá

VÕ VĂN NGUYÊN

- Công ty 732 đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

5

  39    

Thiếu tướng

PHẠM HỒNG HƯƠNG

- Kết quả và kinh nghiệm sau hai năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ ở Quân khu 3.

6

  40    

Đại tá

NGÔ MINH TIẾN

- Lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt công tác dân vận.

6

  41    

Đại tá

VŨ VĂN SỸ

- Liên kết đào tạo nguồn lực phi công hàng không dân dụng ở Trường Sĩ quan Không quân.

6

  42    

Đại tá

TRẦN HỮU DO

- Trường Quân sự Quân đoàn 4 tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

6

  43    

Đại tá

CÙ XUÂN HUẤN

- Lực lượng vũ trang Thái Nguyên tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

6

  44    

Đại tá

LÊ VĂN HẠNH

- Xây dựng đội ngũ phi công quân sự ở Sư đoàn Không quân 370.

6

  45    

LÊ VĂN THƯ

- Huyện Từ Liêm thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng.

6

  46    

TRẦN VĂN BẮC

- Công tác xây dựng lực lượng tự vệ ở Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

6

  47    

Thiếu tướng

TRẦN XUÂN NINH

- Học viện Lục quân xây dựng chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

7

  48    

Thiếu tư­ớng

NGUYỄN VĂN PHA

- Trư­ờng Sĩ quan Lục quân 1 nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp.

7

  49    

Thiếu tướng

 LÊ ĐÌNH HÙNG

- Trường Sĩ quan Thông tin đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

7

  50    

Đại tá

VŨ VĂN NGHIỆP

- Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học ở Trường Sĩ quan Đặc công.

7

  51    

Thiếu tướng

VĂN CÔNG DANH

- Bình Dương xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ Tỉnh.

7

  52    

Đại tá

NGUYỄN VIẾT HOAN

- Ba bài học kinh nghiệm trong huấn luyện của Lữ đoàn 957.

7

  53    

NGUYỄN VĂN NHÂM

- Huyện Đại Từ coi trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

7

  54    

Thượng tá

LÊ KIÊN CƯỜNG

- Xây dựng “điểm” về lực lượng dự bị động viên ở Thị xã Ngã Bảy.

7

  55    

Thiếu tướng

TỪ NGỌC LƯƠNG

- Xây dựng đội ngũ giảng viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 2.

8

  56    

Đại tá

PHẠM NGỌC TRAI

- Công tác điều tra hình sự góp phần tăng cường kỷ luật trong Quân đội.

8

  57    

Đại tá

NGUYỄN SỸ HỘI

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

8

  58    

Đại tá

TRẦN ĐỨC UẨN

- Kinh nghiệm công tác đối ngoại biên phòng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

8

  59    

Đại tá

VŨ VĂN SỸ

- Ba bài học kinh nghiệm trong phát huy truyền thống đơn vị anh hùng ở Sư đoàn 10.

8

  60    

Đại tá

HUỲNH THANH PHƯƠNG

- Lực lượng vũ trang Thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác dân vận.

8

  61    

Đại tá

LÊ TRÚC

- Xây dựng Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 vững mạnh toàn diện.

8

  62    

Đại tá

PHAN BÁ DÂN

- Ngành Hậu cần Quân khu 3 thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ.

8

  63    

Đại tá

NGUYỄN TÂN CƯƠNG

- Quân đoàn 1 đẩy mạnh xây dựng chính quy.

9

  64    

Đại tá

PHÙNG TIẾN LÃNG

- Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

9

  65    

Đại tá

NGUYỄN VĂN ĐẢM

- Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật ở Quân chủng Phòng không - Không quân.

9

  66    

Đại tá

NGUYỄN THANH HẢI

- Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng ở Binh chủng Tăng thiết giáp.

9

  67    

Đại tá

VÕ THÀNH CHÍN

- Lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum thực hiện tốt công tác dân vận.

9

  68    

MAI VĂN HUỲNH

- Kết hợp kinh tế với quốc phòng ở thị xã Hà Tiên.

9

  69    

Chuẩn Đô đốc

 DOÃN VĂN SỞ

- Vùng 5 Hải quân chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

10

  70    

Đại tá

LÊ VĂN PHƯƠNG

- Lực lượng vũ trang tỉnh Long An đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng.

10

  71    

Đại tá

PHẠM THÀNH SƠN

- Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở Ninh Bình.

10

  72    

Đại tá

NGUYỄN VĂN HOÀNG

- Tham gia phát triển kinh tế ở Sư đoàn 5 - nhìn từ góc độ kết hợp quốc phòng với kinh tế.

10

  73    

Đại tá

NGUYỄN THÀNH NHÂN

- Huyện đảo Phú Quốc tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

10

  74    

Thượng tá

CAO ĐĂNG HẢI

- Một số bài học kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của Trung đoàn Công binh 219.

10

  75    

Thiếu t­ướng

LÊ XUÂN PHƯƠNG

- Kinh nghiệm qua Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp và Tên lửa - khí tài đặc chủng năm 2012.

11

  76    

Đại tá

NGUYỄN THIỆN TOÀN

- Kinh nghiệm xây dựng khu vực phòng thủ ở Tây Ninh.

11

  77    

Đại tá

LÊ HỒNG SƠN

- Giải pháp nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu ở Sư đoàn Phòng không 363.

11

  78    

Đại tá

NGUYỄN CAO SƠN

- Công ty Thông tin M1 phát huy nội lực để hội nhập và phát triển.

11

  79    

Đại tá

TRƯƠNG VĂN TÀI

- Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo.

11

  80    

Đại tá

VŨ THANH SƠN

- Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới.

11

  81    

Thượng tá

NGUYỄN VĂN QUANG

- Trung đoàn 242 nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

11

  82    

Đại tá

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

- Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới.

12

  83    

Đại tá

NGUYỄN THANH TÙNG

- Binh chủng Hóa học nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật chuyên môn binh chủng.

12

  84    

Đại tá

LÊ MINH QUANG

- Lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

12

  85    

Đại tá

HOÀNG NGỌC DŨNG

- Kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Sơn La năm 2012.

12

  86    

Đại tá

NGUYỄN TRUNG THÁI

- Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dự bị động viên ở Sư đoàn 355.

12

  87    

Đại tá

NGUYỄN VĂN QUẤT

- Trường Quân sự Quân khu 3 đổi mới công tác giáo dục - đào tạo.

12

  88    

Thượng tá

VŨ VĂN HÂN

- Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Thông tin 596.

12

  89    

Thượng tá

 PHẠM THANH HẢI

- Trung đoàn 603 thực hiện “ba khâu đột phá” trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

12

  90    

Thượng tá

PHẠM VĂN BÉ

- Công tác sẵn sàng chiến đấu ở Trung đoàn Tăng thiết giáp 416.

12

  91    

Thượng tá

ĐOÀN HOÀI NAM

- Giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Lữ đoàn Phòng không 214.

12

IX - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

      1   

TRẦN ĐỨC LAI 

- Công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh ở Bộ Thông tin và Truyền thông.

1

      2   

Đại tá TRẦN VĂN VƯƠNG

- Sư đoàn 325 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

1

      3   

Thiếu tướng

VĂN CÔNG DANH

- Bình Dương đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

2

      4   

Thiếu tướng

PHẠM THANH LIÊM

- Học viện Phòng không - Không quân đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2

      5   

Đại tá

CÁP TUẤN XUÂN

- Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trư­ờng Đại học Kinh tế Quốc dân.

3

      6   

Đại tá

ĐẶNG QUỐC CẨM

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trường Sĩ quan Công Binh.

3

      7   

Đại tá

PHẠM HỒNG KỲ

- Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

4

      8   

Đại tá TRẦN VIẾT TRIỀN

- Thực hiện “Năm An toàn giao thông” ở Trường Đại học Trần Đại Nghĩa.

4

      9   

Đại tá

NGUYỄN VĂN NÕN

- Trường Quân sự Quân khu 7 nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

5

    10  

Đại tá

NGUYỄN HỮU CA

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh.

5

    11  

Đại tá

TRẦN ĐÌNH ĐÍCH

- Một số vấn đề về đưa môn giáo dục quốc phòng - an ninh vào các trường tôn giáo hiện nay.

6

    12  

Đại tá

LÊ VĂN CHỐNG

- Thực hiện “Năm An toàn giao thông” ở Lữ đoàn Phòng không 71.

6

    13  

Trung tướng

NGUYỄN SĨ THĂNG

- Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh trên địa bàn Quân khu 1.

7

    14  

Đại tá

TRẦN ĐÌNH GIÁP

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 309.

7

    15  

NGUYỄN TIẾN HẢI

- Cà Mau đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân.

8

    16  

Thiếu tướng NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

- Trường Đại học Chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

8

    17  

NGUYỄN THÀNH ĐÔ –

PHAN XUÂN DŨNG

- Giải pháp đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh.

9

    18  

Đại tá

PHAN TRỌNG TÁM

- Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật ô tô với “Năm An toàn giao thông - 2012”.

9

    19  

Đại tá

NGUYỄN VĂN QUẢNG

- Trường Đại học Mỏ - Địa chất với nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh.

10

    20  

Thượng tá

PHẠM VĂN HÙNG

- Trung đoàn 834 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

10

    21  

Đại tá

NGUYỄN TUẤN KHANH

- Trường Quân sự Thành phố Cần Thơ thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

11

    22  

Thượng tá

BÙI QUANG VINH

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung đoàn Tên lửa 263.

11

    23  

Đại tá

LƯU VĂN BỀN

- Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên.

12

    24  

Đại tá

CHÚC KIM DƯ

- Lữ đoàn Pháo binh 45 tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý, rèn luyện kỷ luật.

12

X. SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

VKT

-  Lời nói và việc làm.

5

2

PHIẾM ĐÌNH

- Vũ khí thắng “giặc nội xâm”.

7

3

MẠNH DŨNG

- “Chủ yếu ở cấp trên”!

11

XI. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

TT

 TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

      1   

Trung tướng

TRẦN THÁI BÌNH

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng.

1

      2   

Thiếu tướng

TRẦN HỮU TUẤT

- Mấy vấn đề về xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong  khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển.

1

      3   

Thượng tá

NGUYỄN TIẾN HẢI

- Xây dựng “thế trận lòng dân” trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

1

      4   

Thượng tá

NGUYỄN CÔNG TÂM

- Mấy vấn đề về huấn luyện lực lượng chuyên môn kỹ thuật ở đơn vị cơ sở.

1

      5   

Trung tá

NGUYỄN VĂN HOAN

- Một số yêu cầu kết hợp kinh tế với quốc phòng trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. 

1

      6   

Trung tướng

TRẦN HOA

- Một số vấn đề về nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

2

      7   

Thượng tá

NGÔ QUỐC HẢI và NGUYỄN BÌNH MINH

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

2

      8   

Đại tá

NGUYỄN NHƯ PHIẾN

- Một số vấn đề về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Quân khu 3.

3

      9   

Đại tá

LÊ ĐỨC THẢO

- Công tác động viên ở Sư­ đoàn 309 - thực trạng và vấn đề đặt ra.

3

    10  

Trung tướng

HOÀNG CHÂU SƠN

- Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh.

4

    11  

Đại tá

NGUYỄN ĐỨC ĐỘ

- Tư tưởng V.I. Lê-nin về quan hệ kinh tế với quốc phòng và ý nghĩa với nước ta hiện nay.

4

    12  

Trung tướng

PHẠM VĂN DỸ

- Mấy vấn đề về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Quân khu 7.

5

    13  

Thiếu tướng

NGUYỄN VĂN CÔN

- Một số vấn đề về nâng cao khả năng tác chiến bảo vệ biển, đảo của lực lượng Pháo binh.

5

    14  

Đại tá

TRẦN ĐĂNG BỘ

- Chuẩn bị tiềm lực kinh tế quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5

    15  

Đại tá

NGUYỄN TRỌNG CẢNH

- Một số giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong khắc phục hậu quả bom mìn ở Việt Nam.

5

    16  

Thượng tá

TRẦN NGỌC HỒI

- Bồi dưỡng lập trường giai cấp công nhân cho đội ngũ đảng viên trẻ ở đơn vị quân đội hiện nay.

5

    17  

Trung tướng

TRẦN THÁI BÌNH

- Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong Hiến pháp 1992 và hướng bổ sung, sửa đổi.

6

    18  

NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Đặc trưng văn hóa - nghề nghiệp của Nhà báo cách mạng Việt Nam.

6

    19  

Thiếu tướng

ĐOÀN NHẬT TIẾN

- Một số vấn đề về nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học - công nghệ quân sự.

7

    20  

MẠNH DŨNG –

 THÀNH ĐÔ

- Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh trong tình hình hiện nay (I - Xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp).

7

    21  

Thiếu tướng

 PHẠM QUANG XUÂN

- Một số giải pháp bảo đảm vượt sông trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

8

    22  

HOÀNG XUÂN LÂM

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng.

8

    23  

MẠNH DŨNG –

THÀNH ĐÔ

- Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh trong tình hình hiện nay (II - Xây dựng lực lượng dân quân thường trực).

8

    24  

MẠNH DŨNG –

THÀNH ĐÔ

- Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh trong tình hình hiện nay (III - Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ biển).

9

    25  

Đại tá

NGUYỄN QUANG TUYẾN

- Giải pháp nâng cao trình độ tác chiến của Sư đoàn Phòng không trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

9

    26  

Thiếu tướng

TRẦN XUÂN HÒE

- Mấy vấn đề về nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của các đoàn Đặc công chủ lực.

10

    27  

Thiếu tướng

TRẦN ANH VINH

- Mấy vấn đề đặt ra trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (thành phố) hiện nay.

10

    28  

MẠNH DŨNG

- Bàn về giải pháp chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng Tây Bắc.

10

    29  

ĐỨC LÊ

- Nhân tố không gian, thời gian trong chiến tranh hiện đại.

10

    30  

Thiếu tướng

TRẦN HỮU PHÚC

- Giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia ở khu vực biên giới đất liền của Bộ đội Biên phòng.

11

    31  

Đại tá

VŨ ĐĂNG MINH

- Mấy vấn đề nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng.

11

    32  

Thượng tá

NGUYỄN CÔNG PHÚC

- Về tổ chức, bảo đảm quân nhu chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu.

11

    33  

Trung tướng

BẾ XUÂN TRƯỜNG

- Giải pháp xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần  trên địa bàn biên giới Quân khu 1.

12

    34  

HOÀNG XUÂN LÂM

- Mấy vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nư­ớc về quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương.

12

XII. THÔNG TIN VỀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

TT

 TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

      1 

TRUNG TIẾN

- Quản lý nhà nước đối với hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trên vùng biển Việt Nam.

1

      2 

KIM MAI

- Quy định của Chính phủ Việt Nam về hoạt động nghiên cứu khoa học của các bên nước ngoài trên biển Việt Nam.

2

      3 

KIM MAI

- Quản lý nhà nư­ớc đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của các bên n­ước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

3

      4 

ĐĂNG VŨ

- Quy định pháp lý của biên giới quốc gia trên biển theo Luật quốc tế và Việt Nam.

4

      5 

TRUNG ANH

- Quy định của Chính phủ về các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo của Việt Nam.

5

      6 

ĐĂNG VŨ

- Quy chế pháp lý của vùng nước lịch sử trong luật pháp quốc tế và Việt Nam.

6

      7 

ĐĂNG VŨ

- Quy định về quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải theo luật quốc tế và Việt Nam.

7

      8 

TRUNG DŨNG

- Bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” năm 1904 của Trung Quốc không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

8

      9 

MINH ĐỨC

- Luật Biển Việt Nam

8

  10    

MINH ĐỨC

- Luật Biển Việt Nam (Tiếp theo).

9

  11    

MINH ĐỨC

- Luật Biển Việt Nam (Tiếp theo).

10

  12    

MINH ĐỨC

- Luật Biển Việt Nam (Tiếp theo).

11

  13    

MINH ĐỨC

- Luật Biển Việt Nam (Tiếp theo và hết).

12

XII. LỊCH SỬ,  KINH NGHIỆM VÀ TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

NGUYỄN MINH ĐỨC

- Nghệ thuật phối hợp tác chiến giữa mặt trận chính diện và mặt trận sau lưng địch trong Chiến dịch Hoà Bình.

1

2

PHẠM XANH và

Thượng tá ĐỖ HẢI ÂU

- Thống nhất các tổ chức mặt trận thành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2

3

Thượng tá

ĐỖ HẢI ÂU

- Bài học phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

4

4

Đại tá

DƯƠNG ĐÌNH QUẢNG

- Mấy vấn đề về nghệ thuật chỉ huy và tổ chức thực hành tác chiến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

5

5

NGUYỄN MẠNH HÀ

- Bài học về chủ động xây dựng thế trận phòng ngự trong Chiến dịch Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng.

6

6

Đại tá

NGUYỄN VĂN QUANG -

Đại tá

NGUYỄN VĂN DŨNG

- Đấu tranh quốc phòng của các triều đại phong kiến Việt Nam.

7

7

Đại tá

NGUYỄN HUY THỤC

- Nghệ thuật tạo thế, tạo lực trong Chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972.

8

8

Thiếu tướng

BÙI PHAN KỲ

-  Cuộc đọ sức quyết liệt và nghệ thuật giành thắng lợi trong tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

9

9

Đại tá

PHẠM HỮU THẮNG

- Nghệ thuật tổ chức, sử dụng lực lượng trong Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông 1947.

10

10

NGUYỄN KHẮC LUYỆN

- Đấu tranh cùng tồn tại hòa bình - kế sách giữ nước lâu dài của các triều đại phong kiến Việt Nam.

11

XIII - HỘP THƯ TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số  Tạp chí

1

ĐỖ TRẤN HƯNG

- Hội đồng chỉ đạo Tạp chí Quốc phòng toàn dân họp phiên đầu năm 2012.

3

2

ĐỖ TRẤN HƯNG

- Tọa đàm, trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên tỉnh Lạng Sơn.

3

3

ĐỖ TRẤN HƯNG

- Tọa đàm, trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên khu vực Thành phố Nha Trang.

6

4

ĐỖ TRẤN HƯNG

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên quý 2-2012.

6

5

ĐỖ TRẤN HƯNG

- Tọa đàm, trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên tại Bộ Tư lệnh Pháo binh.

8

6

LÊ THỊ THẢO

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên quý 3-2012.

9

7

NGUYỄN ĐỨC

- Tọa đàm, trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên tỉnh Hà Tĩnh.

11

8

LÊ THỊ THẢO

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên quý 4-2012.

12

 
Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 17:37 - 6/03/2021

EUR26,708.3428,103.65

GBP31,182.4932,484.97

USD22,915.0023,125.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:41 - 06/03/2021

HCMSJC55.10055.600
Hà NộiSJC55.10055.620
Đà NẵngSJC55.10055.620