QPTD -Thứ Tư, 07/12/2011, 15:10 (GMT+7)
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (NĂM 2011)

TT

CHUYÊN MỤC

I

Những vấn đề chung về đường lối chính trị, đường lối quốc phòng -an ninh. Những chủ trương công tác lớn

II

Tiến tới Đại hội XI của Đảng. Nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng

III

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

IV

Những ngày kỷ niệm

V

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong sự nghiệp CNH,HĐH

VI

Quốc phòng, quân sự nước ngoài

VII

Vấn đề - Sự kiện

VIII

Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm

IX

Giáo dục quốc phòng - an ninh - Giáo dục pháp luật

X

Sinh hoạt tư tưởng

XI

Nghiên cứu - Trao đổi

XII

Lịch sử,  kinh nghiệm và truyền thống quân sự của dân tộc

XIII

Hộp thư Tạp chí Quốc phòng toàn dân

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI CHÍNH TRỊ,
ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH.
NHỮNG CHỦ TRƯƠNG CÔNG TÁC LỚN

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

- Xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

 

1

2

Đại tướng

PHÙNG QUANG THANH

- Toàn quân tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2011.

                        

1

3

Đại tướng

LÊ VĂN DŨNG

- Quân đội tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

1

4

Trung tướng

NGUYỄN CHÍ VỊNH

- Dấu ấn hợp tác quốc phòng ASEAN năm 2010 - cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng.

 

1

5

Trung tướng

NGUYỄN CHÂU THANH

- Quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2011.

                      

 

1

6

Trung tướng

PHẠM QUANG PHIẾU

- Một số nội dung trọng tâm công tác tài chính quân đội năm 2011.

1

7

 

* Diễn văn khai mạc Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam (do đồng chí Nguyễn Minh Triết, ủy viên Bộ Chính trị BCHTƯ Đảng khóa X, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trình bày).

 

 

 

2

8

 

* Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

2

9

 

* Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI).

 

2

10

 

* Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI).

 

2

11

 

* Tham luận của một số đại biểu tại Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam (trích).

 

2

12

 

* Điện mừng Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam (trích).

2

13

Xã luận

- Nắm vững Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

                       

 

 

2

14

Trung tướng

NGÔ XUÂN LỊCH

- Quân đội nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 

                             2

15

Trung tướng ĐỖ BÁ TỴ

- Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

2

16

Thiếu tướng

NGUYỄN VĨNH PHÚ

- Những nội dung trọng tâm trong công tác hậu cần quân đội năm 2011.

 

2

18

Trung tướng

NGUYỄN ĐỨC KHIỂN

- Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ - một số vấn đề cần quan tâm.

                      

 

2

19

Thiếu tướng

NGUYỄN THANH TUẤN

- Công tác tư tưởng trong quân đội trước tình hình mới.

2

20

VÕ VĂN THƯỞNG

- Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

 

3

21

Trung tướng

NGUYỄN TUẤN DŨNG

- Tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong quân đội - mấy vấn đề cần quan tâm.

 

3

22

Trung tướng

NGUYỄN ĐỨC LÂM

- Đẩy mạnh đổi mới, phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

 

3

23

Thượng tướng

BÙI VĂN HUẤN

- Toàn quân tăng cường công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

 

 

4

24

Trung tướng

NGUYỄN SONG PHI

- Nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

 

4

25

Thiếu tướng

PHẠM DŨNG TIẾN

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác an toàn - vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong quân đội.

 

4

26

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

(Ban TGTƯ lược ghi)

- Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011.

 

 

5

27

TÒNG THỊ PHÓNG

- Để Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

 

5

28

Trung tướng LÊ HỮU ĐỨC

- Toàn quân quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

 

5

29

Trung tướng

TRẦN QUANG KHUÊ

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, ứng phó thiên tai, sự cố và tìm kiếm, cứu nạn.

 

5

30

NGUYỄN THIỆN NHÂN

- Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

6

31

Trung tướng

NGUYỄN CHÍ VỊNH

 - Đối ngoại quốc phòng trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

 

6

32

NGUYỄN TẤN DŨNG

- Quyết tâm bảo vệ vững chắc các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

7

33

Đại tướng

PHÙNG QUANG THANH

- Ứng phó với các thách thức an ninh biển mới.

7

34

Trung tướng

NGUYỄN THÀNH CUNG

- Quân đội phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội.

 

7

35

Trung tướng

NGUYỄN TRUNG THU

- Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trong tình hình mới.

 

7

36

Thượng tướng

NGUYỄN VĂN RINH

- Thảm họa chất độc da cam - trách nhiệm, lương tâm của toàn xã hội và cộng đồng quốc tế.

 

7

37

Thiếu tướng

DƯƠNG VĂN RÃ

- Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, toàn quân đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống bộ đội.

 

7

38

NGUYỄN BẮC SON

- Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

8

39

Trung tướng

NGUYỄN TUẤN DŨNG

- Mấy vấn đề về đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong quân đội hiện nay.

 

8

40

Trung tướng

TÔ ĐÌNH PHÙNG

- Quân đội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quy trong tình hình mới.

 

8

41

Xã luận

- Giữ vững lời thề độc lập.

9

42

Trung tướngĐỖ BÁ TỴ

- Xây dựng Bộ Tổng tham mưu vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

9

43

Trung tướng LÊ HỮU ĐỨC

- Quân đội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế trong thời kỳ mới.

 

9

44

Thiếu tướng

NGUYỄN ĐỨC TỈNH

- Xây dựng hệ thống nhà trường quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

9

45

Trung tướng

 NGUYỄN THÀNH CUNG

- Quân đội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong tình hình mới.

 

11

46

NGUYỄN KIM KHOA

- Tăng cường thể chế pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

 

11

47

Thiếu tướng

ĐÀO DUY MINH

- Phát huy vai trò phụ nữ Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

11

II. TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG.
NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

Phó Đô đốc

TRẦN THANH HUYỀN

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở Quân chủng Hải quân.

 

1

2

CHU VĂN CẤP

- Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn mới.

 

1

3

Trung tướng

VÕ TRỌNG VIỆT 

- Công tác đảng, công tác chính trị với nhiệm vụ xây dựng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

 

2

4

HOÀNG XUÂN LÂM

- Một số nội dung cơ bản về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

2

5

Đại tá NGUYỄN VĂN CẦN

- Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ - vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng đảng hiện nay.

 

2

6

VŨ KHẮC THƯỜNG

- Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước (I - Vị thế lãnh đạo và những đòi hỏi mới đối với Đảng).

 

 

2

7

NGUYỄN HẠNH PHÚC

- Thái Bình gắn quy hoạch xây dựng nông thôn mới với củng cố quốc phòng-an ninh.

 

3

8

Thiếu tướng

PHẠM VĂN DỸ

- Quân khu 7 tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

3

9

NGUYỄN NGỌC HỒI

- Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN - một đột phá chiến lược để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

 

 

3

10

Đại tá NGUYỄN ĐỨC ĐỘ

- Giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập quốc tế.

 

3

11

VŨ KHẮC THƯỜNG

- Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước (II- Tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh).

 

 

3

12

Trung tướng

NGUYỄN VĂN VIỆT

- Đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

 

 

4

13

Thiếu tướng

DƯƠNG ĐỨC HÒA

- Quân khu 2 đẩy mạnh xây dựng tiềm lực quốc phòng theo tinh thần Đại hội XI của Đảng.

 

4

14

Thiếu tướng

NGUYỄN DOÃN NÃO

- Binh đoàn 16 quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 

4

15

Thiếu tướng

HOÀNG VĂN ĐỒNG

- Học viện Biên phòng nâng cao chất lượng giáo dục -đào tạo dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

4

16

Đại tá PHẠM TRANG

- Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong bối cảnh hội nhập.

 

4

17

TRẦN LƯU HẢI

- Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

 

5

18

NGUYỄN VIẾT THẢO

- Đảm bảo mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế.

 

5

19

Đại tá

NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Tư duy mới của Đảng ta về xây dựng Quân đội nhân dân từng bước hiện đại.

 

5

20

Chuẩn Đô đốc

NGUYỄN CỘNG HOÀ

- Quán triệt tư tưởng Đại hội XI, Quân chủng Hải quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 

 

5

21

LÊ HỮU NGHĨA

- Đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa trong Cương lĩnh - mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ quá độ.

 

 

6

22

Trung tướng

NGUYỄN CÔNG TRANH

- Tổng cục Hậu cần quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

6

23

Thiếu tướng

NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

- Triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI ở Binh chủng Tăng - Thiết giáp.

 

6

24

Đại tá LÊ MINH QUANG

- Tỉnh Bà Rỵa - Vũng Tàu quán triệt Nghị quyết Đại hội xi trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

 

6

25

PHẠM VĂN LINH

- Phát triển nhanh gắn với phát triển bền vững trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

 

7

26

Trung tướng

NGUYỄN ĐỨC LÂM

- Quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng tại Đại hội XI.

 

7

27

Trung tướng

NGUYỄN ĐỨC XÊ

- Học viện Lục quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI.

 

 

7

28

Thiếu tướng

NGUYỄN DUY NGỌ

- Binh đoàn 15 tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với những chương trình cụ thể, thiết thực.

 

7

29

Đại tá HỒ THUỶ

- Ba năm thực hiện bảo hiểm xã hội trong quân đội theo cơ chế mới.

 

7

30

HOÀNG CHÍ BẢO

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa - mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới.

 

8

31

Thiếu tướng

TRẦN TRUNG TÍN

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh.

 

8

32

HOÀNG XUÂN LÂM

- Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

8

33

Đại tá

NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Quan điểm của Đảng ta về đấu tranh quốc phòng trong thời kỳ hội nhập.

 

8

34

Trung tướng MAI QUANG PHẤN

- Đảng bộ Quân khu 4 xây dựng tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI.

 

8

35

Đại tá NGUYỄN MINH KHẢI

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức.

 

9

36

Đại tá NGUYỄN VIẾT HIỂN

- Kết hợp quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 

9

37

Đại tá

NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Quan điểm của Đảng ta về mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

9

38

Thiếu tướng

CAO TIẾN HINH

- Đẩy mạnh hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường trong quân đội dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

 

9

39

Trung tướng

NGÔ XUÂN LỊCH

- Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

 

10

40

VŨ HỮU NGOẠN

- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị.

 

10

41

DƯƠNG VĂN THỐNG

- Yên Bái đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

 

10

42

Thiếu tướng

LÊ HỒNG QUANG

- Quán triệt tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI.

 

11

43

Thiếu tướng

LÊ ĐÌNH HÙNG

- Trường Sĩ quan Chỉ huy - Kỹ thuật Thông tin với nhiệm vụ đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

 

11

44

Thiếu tướng

NGUYỄN KIM SƠN

- Đảng bộ Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

 

11

45

Đại tá HỒ TRỌNG ĐÀO

- Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị.

 

11

46

Đại tá NGUYỄN BÌNH BAN

- Tăng cường ứng phó với mối đe dọa an ninh “phi truyền thống” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

 

 

11

47

Trung tướng

PHÙNG KHẮC ĐĂNG

- Cựu chiến binh Việt Nam góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

12

48

NGUYỄN THẾ KỶ

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với báo chí trước yêu cầu mới.

 

12

49

NGUYỄN NGỌC HỒI

- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

12

50

Đại tá TRẦN ĐĂNG BỘ

- Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

 

12

51

Đại tá LÊ BÌNH

- Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam từng bước hiện đại trong thời kỳ mới.

 

12

52

Thiếu tướng VŨ HIỆP BÌNH

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị trong Bộ đội Biên phòng.

 

12

53

Đại tá ĐÀO NGỌC TUẤN

- Tổng Công ty Thái Sơn tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

 

12

 

III.  HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

Thiếu tướng

CHU CÔNG PHU

-  Binh đoàn Tây Nguyên phát huy hiệu quả Cuộc vận động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm.

 

1

2

Đại tá

PHẠM KIM CƯƠNG

- Hiệu quả thực hiện Cuộc vận động ở Đoàn B.09.

1

3

Đại tá

NGUYỄN VIỆT DŨNG

- Lực lượng vũ trang Thừa Thiên - Huế thực hiện tốt công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

2

4

Thiếu tướng

NGUYỄN DUY NGỌ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên - khâu đột phá trong thực hiện Cuộc vận động ở Binh đoàn 15.

 

3

5

Đại tá

TRẦN VĂN VƯƠNG

- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện Cuộc vận động ở Đoàn B.25.

 

3

6

Đại tá

NGUYỄN HỮU CHÍ

- Đoàn Phòng không B.65 thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

4

7

Đại tá NGUYỄN THÀNH CÔNG

- Một số trọng tâm trong thực hiện Cuộc vận động ở Trường Quân sự Quân khu 5.

 

4

8

VŨ VĂN PHÚC

- Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động.

 

5

9

Đại tá TRẦN THANH HẢI

- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội - một nội dung quan trọng trong thực hiện Cuộc vận động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

 

 

5

10

Thiếu tướng

DƯ XUÂN BÌNH

- Binh chủng Hoá học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

8

11

Thiếu tướng

NGUYỄN VĨNH PHÚ

- Toàn quân tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

 

10

12

Thiếu tướng

NGUYỄN XUÂN QUẢNG

- Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

10

13

Đại tá

NGUYỄN THỊ THANH HÀ

- Làm theo lời Bác, Phụ nữ Quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc.

 

 

10

14

Đại tá NGUYỄN VĂN MÙI

- Làm theo tấm gương của Bác ở Binh đoàn 18.

11

15

Đại tá PHẠM ĐỨC DUYÊN

- Làm theo lời Bác, Sư đoàn 316 đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng.

 

11

16

Đại tá

TRỊNH XUÂN CHUYỀN

- Huấn thị của Bác - động lực quan trọng để Bộ đội Đặc công thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

12

 

IV. NHỮNG NGÀY KỶ NIỆM

 

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

 

A. KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

1

MẠCH QUANG THẮNG

-  Từ bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đình lịch sử.

6

2

PHẠM XANH

- Hồ Chí Minh - Những đột phá trên hành trình tìm đường cứu nước.

 

6

3

NGUYỄN NGỌC HỒI

- Con đường cách mạng của Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

 

6

 

B. KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN

4

Phó Đô đốc

NGUYỄN VĂN HIẾN

- Phát huy truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển, tập trung xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đại.

  

9

5

Đại tá HỒ KHANG

- Đường Hồ Chí Minh trên biển - Tuyến vận tải chiến lược huyền thoại.

 

9

6

Đại tá BÙI TIẾN THÀNH

- Xây dựng Lữ đoàn 125 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 

9

7

Đại tướng

PHÙNG QUANG THANH

- Đường Hồ Chí Minh trên biển - một sáng tạo chiến lược của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; bài học còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 

 

 

10

8

Phó Đô đốc

TRẦN THANH HUYỀN

- Xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết thắng của cán bộ, chiến sĩ  “Đoàn tàu không số” - Bài học quý trong xây dựng Quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị.

 

 

10

9

Chuẩn Đô đốc

NGUYỄN VĂN NINH

- Vận dụng kinh nghiệm bảo đảm cho “Đoàn tàu không số” vào công tác kỹ thuật của Bộ đội Hải quân hiện nay.

 

 

10

 

C. KỶ NIỆM 65 NGÀY TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN (19-12-1946 - 19-12-2011)

10

Đại tướng

PHÙNG QUANG THANH

- Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí quật khởi của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

 

 

12

11

Đại tá VŨ NHƯ KHÔI

- “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” - Lời thề thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

 

12

12

NGUYỄN MẠNH DŨNG

- Vận dụng bài học phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong kháng chiến chống thực dân Pháp vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

 

 

12

13

Đại tá NGUYỄN MẠNH HÀ

- Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân của Đảng đánh thắng chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

 

 

12

 

V.  BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XHCN
TRONG SỰ NGHIỆP CNH, HĐH

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

LÊ DOÃN HỢP

- Ngành Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

 

1

2

Trung tướng TRẦN HOA

- Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

 

1

3

LÊ DIỄN

- Tỉnh Đắk Nông quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

 

 

1

4

Thiếu tướng

HOÀNG ANH XUÂN

- Tập đoàn Viễn thông Quân đội tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

1

5

Thiếu tướng

TRẦN DUY ANH

- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phấn đấu thực hiện tốt vai trò bệnh viện hạng Đặc biệt. 

 

1

6

TRẦN VĂN QUANG

- Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

1

7

Trung tướng

PHƯƠNG MINH HÒA

- Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân vững mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

 

2

8

NGUYỄN MẠNH HIỂN

- Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

2

9

Thiếu tướng

NGUYỄN XUÂN SANG

- Binh đoàn 15 tiếp tục huy động các nguồn lực, nâng cao hiệu quả các Khu kinh tế - quốc phòng.

 

2

10

BÙI QUỐC ĐINH

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở thành phố Tam Kỳ.     

 

2

11

MAI TIẾN DŨNG

- Hà Nam tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng.

 

3

12

Trung tướng

PHẠM QUANG HỢI

- Quân khu 3 tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

 

3

13

Thiếu tướng

 NGUYỄN ĐỨC HẢI

- Binh đoàn Tây Nguyên đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

3

14

Thiếu tướng

PHẠM TIẾN LUẬT

- Ngành Quân nhu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo đảm trong tình hình mới.

 

3

15

Đại tá

NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG

- Bộ đội Biên phòng Tây Ninh nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới.

 

3

16

Thiếu tướng

BẾ XUÂN TRƯỜNG

- Quân khu 1 nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự.

 

4

17

Thiếu tướng

LÊ HÙNG MẠNH

- Lực lượng vũ trang Thủ đô tăng cường đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

 

 

4

18

Đại tá PHAN HOÀNG NAM

- Xây dựng xã, cụm làng (ấp) chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh Đồng Tháp.

 

4

19

Đại tá

NGUYỄN XUÂN HÒA

- Lực lượng vũ trang Sơn La tăng cường tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội.

 

4

20

Đại tá VŨ QUỐC BÌNH

- Ngành Quân y trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

4

21

NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

- Tổng cục Biển và Hải đảo với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

5

22

NGUYỄN THANH TÙNG

- Điện Biên chú trọng xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

 

5

23

Thiếu tướng

NGUYỄN PHƯỚC LỢI

- Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam Tổ quốc.

 

5

24

Thiếu tướng

NGUYỄN VĂN CÔN

- Xây dựng Binh chủng Pháo binh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

5

25

Đại tá HỒ KHANG

- Nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh trong giai đoạn mới.

 

5

26

THÀO XUÂN SÙNG

- Sơn La coi trọng lãnh đạo xây dựng tiềm lực quốc phòng.

 

6

27

Thiếu tướng

LƯU TRỌNG LƯ

- Lực lượng vũ trang Điện Biên phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh.

 

6

28

Thiếu tướng

PHẠM QUỐC TRUNG

- Nâng cao hiệu quả phòng hoá của lực lượng dân quân tự  vệ.

 

6

29

Thiếu tướng

DƯƠNG VĂN TÍNH

- Tập đoàn Viễn thông Quân đội phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với tham gia xây dựng cơ sở chính trị -xã hội.

 

 

6

30

Đại tá ĐÀO QUANG MẠNH

- Bộ đội Biên phòng Lai Châu tăng cường công tác vận động quần chúng, xây dựng địa bàn biên giới.

 

6

31

VÕ VĂN DŨNG

- Tỉnh Bạc Liêu tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

 

7

32

Thiếu tướng

PHẠM HỒNG HƯƠNG

- Quân khu 3 tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.

 

7

33

Thiếu tướng HOÀNG KIỀN

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Dự án xây dựng đường tuần tra biên giới.

 

7

34

Thiếu tướng

 NGUYỄN CHÍ HƯỚNG

- Giải pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh ở Quảng Trị.

 

7

35

Đại tá

NGUYỄN TIẾN DŨNG

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo ở Vùng 3 Hải quân.

 

7

36

Đại tá DOÃN VĂN SỞ

- Vùng 5 Hải quân coi trọng hiệu quả công tác phối hợp quản lý biển, đảo.

 

7

37

PHẠM THÀNH TƯƠI

- Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở Cà Mau.

8

38

Trung tướng

TRẦN THÁI BÌNH

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nghệ thuật quân sự đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

 

8

39

Trung tướng

NGUYỄN ĐỨC XÊ

- Xây dựng "thế trận lòng dân" - trọng tâm của xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần trong khu vực phòng thủ.

 

8

40

Thiếu tướng

PHAN VĂN GIANG

- Quân đoàn 1 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

8

41

Thiếu tướng

PHẠM NGỌC TUYỂN

- Tổng Công ty Đông Bắc gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với tăng cường công tác quốc phòng.

 

8

42

NGUYỄN THANH BÌNH

- Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 

9

43

HUỲNH MINH CHẮC

- Hậu Giang xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

 

9

44

Thiếu tướng

VŨ DƯƠNG NGHI

- Xây dựng nhân tố con người đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa thông tin quân sự.

 

9

45

Đại tá ĐOÀN KIỂU

- Đắk Nông quán triệt quan điểm của Đảng trong xây dựng khu vực phòng thủ.

 

9

46

Thiếu tướng

DƯƠNG ĐỨC HÒA

- Quân khu 2 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang.

 

10

47

Trung tướng

NGUYỄN TIẾN QUỐC

- Học viện Chính trị nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 

10

48

Trung tướng

PHẠM THẾ LONG

- Học viện Kỹ thuật Quân sự đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo.

 

10

49

TRIỆU TÀI VINH

- Hà Giang chăm lo lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh vững chắc.

 

11

50

DƯƠNG NGỌC LONG

- Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng.

 

11

51

TRẦN CÔNG CHÁNH

- Hậu Giang với nhiệm vụ xây dựng “điểm” lực lượng dự bị động viên.

 

11

52

Đại tá TRẦN HỮU PHÚC

- Học viện Biên phòng phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

11

53

CHẨU VĂN LÂM

- Tuyên Quang chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

 

12

54

Trung tướng

NGUYỄN TRUNG THU

- Mấy vấn đề cần quan tâm trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

 

12

55

Trung tướng

LƯƠNG CƯỜNG

- Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 

12

56

Trung tướng

VÕ TIẾN TRUNG

- Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 

12

57

Thiếu tướng

TRẦN TRUNG TÍN

- Đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp quân đội.

12

58

Thiếu tướng

LƯƠNG SỸ NHUNG

- Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn chủ động khắc phục khó khăn, giữ ổn định sản xuất, kinh doanh.

 

12

59

Đại tá HÀ TIẾN DŨNG

- Binh đoàn 18 với nhiệm vụ quốc phòng trong bối cảnh hội nhập.

 

12

 

VI. QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI

 

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

MINH ĐỨC

- 10 sự kiện quốc phòng, quân sự nổi bật trên thế giới năm 2010.

 

1

2

ĐỨC LÊ

- Khái niệm Chiến lược mới của NATO và sự tác động đa chiều của nó.

 

2

3

LÊ MINH QUANG

- Chiến lược của một số nước lớn đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

3

4

ĐỒNG ĐỨC

- Biến đổi chính trị ở Bắc Phi, Trung Đông và những hệ lụy.

 

4

5

Đại tá LÊ XUÂN KHANH

- Mục tiêu thực chất của cuộc chiến “nhân đạo" ở Li-bi.

5

6

MINH ĐỨC

- Phương châm kết hợp kinh tế với quốc phòng của một số nước ASEAN.

 

6

7

MINH ĐỨC

- Chiến lược quân sự mới của Mỹ và những "hệ lụy" của nó.

 

8

8

Chuẩn Đô đốc

PHẠM NGỌC CHẤN

- Hải quân các nước ASEAN tăng cường hợp tác vì an ninh, ổn định  ở khu vực Biển Đông.

 

9

9

Đại tá LÊ XUÂN KHANH

- Xu hướng tổ chức lữ đoàn bộ binh của một số nước hiện nay.

 

10

10

Đại táĐẶNG ĐỒNG TIẾN

- Xu hướng hiện đại hóa Hải quân của một số nước châu Á hiện nay.

 

11

11

MINH ĐỨC

- Về kết cục của cuộc chiến ở Li-bi.

12

 

VII. VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN

 

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

BẮC HÀ

- Hoa Kỳ không có quyền áp đặt mô hình tự do tôn giáo của mình cho Việt Nam.

 

1

2

NGUYỄN TRUNG

- Sự ngộ nhận và dã tâm của các nhà dân chủ mới.

1

3

MẠCH QUANG THẮNG

- Bảo đảm và phát huy dân chủ trong chế độ một đảng cầm quyền ở nước ta hiện nay.

 

2

4

MINH ĐỨC

- Những nhà "cải cách" - họ là "chí sĩ" hay những kẻ "chọc gậy bánh xe"?

 

2

5

Đại tá HỒ KIẾM VIỆT

- Từ bài học của Công xã Pa-ri, suy nghĩ về việc xây dựng Đảng ta hiện nay.

 

3

6

NGUYỄN HỌC

- Lại một báo cáo sai lệch, định kiến về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

 

3

7

Đại tá

NGUYỄN MẠNH HƯỞNG

- Chủ nghĩa Mác - Lê-nin soi sáng sự nghiệp đổi mới của chúng ta.

 

4

8

MINH HIỂN

- Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta.

 

4

9

NGUYỄN PHÚ HƯNG

- Ngăn ngừa nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

4

10

ĐỨC LÊ

- Ý nghĩa chiến thắng 30-4-1975 - sự thật lịch sử không thể xuyên tạc.

 

4

11

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

- Hồ Chí Minh - biểu tượng sáng ngời về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư ".

 

5

12

Thiếu tướng

 BÙI PHAN KỲ

- Người mở hướng tiến công chủ nghĩa đế quốc từ phía thuộc địa, thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa trên thế giới.

 

 

5

13

MINH HOÀNG

- Bàn tay có che nổi mặt trời?

5

14

ĐÔNG QUAN

- Bầu cử ở Việt Nam "dân chủ hình thức" hay dân chủ thực chất?

 

5

15

NGUYỄN TRUNG

- HRW - phi lý và kỳ quái.

5

16

MINH SƠN

- Tự do báo chí trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước hiện nay.

 

6

17

Đại tá

CAO XUÂN TRUNG

- Chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

 

6

18

BÙI HỮU DƯỢC

- Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc.

7

19

VŨ PHÙ NGHĨA

- Sự phi lý mang danh “dân chủ, nhân quyền”!

7

20

THÀNH TRUNG

- Ảo tưởng của những kẻ cố tình phá hoại công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

 

8

21

MẠNH DŨNG

 - ĐỨC CƯỜNG

- Thời kỳ đổi mới đất nước và vấn đề bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.

 

8

22

NGUYỄN PHÚ HƯNG

- Thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ - một điểm sáng về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam.

 

9

23

TRẦN TRỌNG TÂN

- Hiểu đúng tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường cách mạng mà Người đã chọn.

 

10

24

BẮC HÀ

- HRW “mùa chay nào cũng có nước mắt”!.

10

25

NGUYỄN TRUNG

- Một thông lệ kỳ quặc, cách nhìn sai lệch, lỗi thời.

10

26

LÊ VĂN ĐÍNH

& ĐỒNG ĐỨC

- Giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

 

 

10

27

ĐỨC LÊ

- Thói giả nhân, giả nghĩa của những kẻ đội lốt “chí sĩ yêu nước” thời nay.

 

10

28

NGUYỄN TRỌNG PHÚC

- Cách mạng Tháng Mười Nga - Giá trị lý luận và thực tiễn.

 

11

29

Thiếu tướng

BÙI PHAN KỲ

- Cách mạng Tháng Mười với nguồn lực “tác thành” cho cách mạng Việt Nam.

 

11

30

BÙI ĐÌNH BÔN

- Không thể phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Mười.

 

11

31

CAO ĐỨC THÁI

- Vì sao Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động?

 

 

12

32

Thiếu tướng

LÊ VĂN CƯƠNG

ĐỒNG XUÂN THỌ

- Khủng hoảng tài chính và phong trào “Chiếm phố Uôn” với chủ nghĩa tư bản hậu công nghiệp.

 

12

 

VIII - TỔNG KẾT THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM

 

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

Thiếu tướng

THÁI HỒNG LĨNH

-  Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở Trường Sĩ quan Công binh.

 

1

2

Đại tá VÕ THANH CHÍN

- Cơ quan quân sự tỉnh Kon Tum làm tốt vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

 

1

3

Đại tá

NGUYỄN ĐÌNH MINH

- Trường Sĩ quan Chính trị tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

 

1

4

Đại tá ĐỖ NGỌC VIỄN

- Đoàn B.20, Binh đoàn Tây Nguyên nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

 

1

5

Đại tá PHẠM ĐỨC DUYÊN

- Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện chiến đấu ở đoàn B.16.

 

1

6

Đại tá

TRƯƠNG ĐỨC NGHĨA

- Đoàn H, Quân khu 5 nâng cao chất lượng công tác huấn luyện.

 

1

7

Trung tá

NGUYỄN ANH DŨNG

- Phân đội Thông tin - ra đa Nội Bài với nhiệm vụ bảo đảm an toàn bay.

 

1

8

Đại tá HUỲNH NGỌC HÀ

- Lực lượng vũ trang Lào Cai phát huy vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

 

2

9

Đại tá TẠ XUÂN HẢI

- Giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật ở Binh chủng Tăng - Thiết giáp.

 

2

10

Đại tá HOÀNG ĐÌNH NHA

- Ngành Hậu cần Binh chủng Pháo binh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng bảo đảm.

 

2

11

Đại tá TRẦN QUỐC THÁI

- Giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ở  Đoàn Đắc Tô.

 

2

12

Đại tá CHU THẾ VÕ

- Công ty 72, Binh đoàn 15 nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện.   

 

 

2

13

TRẦN VĂN KHÂM

- Công ty Gang thép Thái Nguyên - đơn vị tiêu biểu về xây dựng lực lượng tự vệ.

 

2

14

Đại tá

HUỲNH QUANG SINH

- Một số kinh nghiệm đào tạo sĩ quan dự bị ở Trường Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

 

2

15

Thượng tá

NGUYỄN QUỐC TỐNG

- Đơn vị Phòng không H.30 đẩy mạnh xây dựng vững mạnh toàn diện.

 

2

16

Thiếu tướng

HOÀNG SỸ NAM

- Bộ đội Công binh phát huy truyền thống "Mở đường thắng lợi" trong thời kỳ mới.

 

3

17

Thiếu tướng

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

- Xây dựng cơ quan tham mưu chiến lược về công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.

 

3

18

Đại tá ĐINH VĂN HÙNG

- Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp cho lực lượng vũ trang địa phương.

 

3

19

Đại tá NGÔ MINH TIẾN

- Bắc Giang đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ. 

3

20

Đại tá

NGUYỄN TRƯỜNG AN

- Đoàn 07 nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên.

 

3

21

Đại tá NGÔ DOÃN TẠO

- Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đoàn Không quân Thăng Long.

 

3

22

Đại tá TRẦN NGỌC TUÂN

- Bộ đội Biên phòng thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng.

 

3

23

Thượng tá

ĐINH VĂN DŨNG

- Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở thành phố Plei-ku.

 

3

24

Đại tá NGÔ QUÝ ĐỨC

- Công tác phòng không nhân dân ở Quảng Nam.

4

25

Đại tá BÙI ĐỨC HẠNH

- Công tác đối ngoại biên phòng của Bộ đội Biên phòng Lào Cai - kết quả và kinh nghiệm.

 

4

26

Đại tá

PHÙNG DANH THẮM

- Tổng Công ty Thái Sơn thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng trong thời kỳ hội nhập.

 

4

27

Đại tá LÊ XUÂN DUY

- Gắn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Đoàn B.16.

 

4

28

Đại tá PHẠM ĐỨC LÂM

- Một số kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Đoàn B.95.

 

4

29

Đại tá

NGUYỄN TRỌNG OÁNH

- Bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Kho K.22.

 

4

30

Thượng tá

NGUYỄN TIẾN CHUNG

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn Quân khu 1.

 

4

31

Thiếu tướng

TRẦN PHƯỚC TỚI

- Thực hiện tốt hơn nữa chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

 

5

32

Chuẩn Đô đốc

PHẠM NGỌC MINH

- Một số kinh nghiệm trong công tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển của Quân chủng Hải quân.

 

5

33

Đại tá VĂN CÔNG DANH

- Bình Dương đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

 

5

34

Đại tá CHU XUÂN CƯ

- Công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Đoàn Phòng không B.67.

 

5

35

Đại tá

DƯƠNG CÔNG HIẾU

- Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo ở Trường Trung cấp Biên phòng 2.

 

5

36

Đại tá HOÀNG HỮU MÙI

- Nhà máy Z131 nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

 

5

37

Thượng tá

ĐẶNG THÀNH QUANG

- Lực lượng vũ trang Mộc Châu tăng cường công tác dân vận, tham gia xây dựng địa bàn vững mạnh.

 

5

38

Trung tướng

ĐỒNG MINH TẠI

- Học viện Hậu cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học.

 

6

39

Đại tá LÊ MINH HIỀN

- Xây dựng lực lượng vũ trang Sóc Trăng vững mạnh toàn diện.

 

6

40

Đại tá ĐẶNG MINH HẢI

- Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng ở Vùng D Hải quân.

 

6

41

Đại tá VŨ CÔNG TOÀN

- Trường Sĩ quan Chính trị tăng cường bồi dưỡng năng lực thực hành cho học viên.

 

6

42

Đại tá ĐOÀN XUÂN HÒA

- Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

 

6

43

Đại tá LƯU SỸ QUÝ

- Một số kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” ở Quân chủng Phòng không - Không quân.

 

 

6

44

Thiếu tướng

NGUYỄN THANH THƯỢC

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong lực lượng vũ trang Quân khu 3.

 

7

45

Đại tá LÊ VĂN CHÍN

- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng vũ trang Ninh Thuận.

 

 

7

46

Đại tá ĐINH TIẾN DƯỢC

- Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam với việc giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá quân sự.

 

7

47

Đại tá NGUYỄN VĂN MỸ

- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh ở Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật.

 

7

48

Đại tá NGUYỄN NGỌC CẢ

- Sư đoàn 315 thực hiện "ba đột phá" trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

7

49

Đại tá PHẠM VĂN KHÁNH

- Bài học kinh nghiệm từ Cuộc thi Thợ sửa chữa ô tô giỏi ngành Xe - Máy toàn quân năm 2011.

 

7

50

Thượng tá

NGUYỄN HỮU HÙNG

- Lữ đoàn Công binh 249 thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và giải toả ách tắc giao thông.

 

 

7

51

Thượng tá

ĐINH XUÂN ĐIỆP

- Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng của thành phố Bắc Ninh.

 

7

52

Thượng tá

NGUYỄN PHỤNG TUẤN

- Trung đoàn 940 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu.

 

7

53

Thiếu tướngLÊ THÁI BÊ

- Xây dựng Trường Sĩ quan Lục quân 2 “chính quy, tiên tiến, mẫu mực”.

 

8

54

Đại tá NGUYỄN VĂN HIẾU

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ở Quảng Bình - một số kết quả và kinh nghiệm.

 

8

55

Đại tá NGUYỄN ĐỨC TỚI

- Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh.

 

8

56

Thiếu tướng

TRẦN VIẾT BẰNG

- Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần làm tốt chức năng cơ quan tham mưu về chính trị.

8

57

HOÀNG VĂN QUẢNG

- Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

 

8

58

Đại tá TRẦN VĂN KÌNH

- Sư đoàn 3 đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

 

8

59

Đại tá

NGUYỄN MINH TĂNG

- Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn Pháo binh 204.

 

8

60

Đại tá

NGUYỄN TIẾN PHƯƠNG

- Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hậu cần ở Quân khu 2.

 

8

61

Đại tá VŨ VĂN NGHIỆP

- Trường Sĩ quan Đặc công tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

8

62

Thiếu tướngLÊ QUÝ ĐẠM

- Xây dựng ngành Quân khí vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

9

63

Đại tá HOÀNG CÔNG HÀM

- Tỉnh Lạng Sơn chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

 

9

64

Đại tá

NGUYỄN VĂN LƯỢNG

- Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt  công tác dân vận.

 

9

65

Đại tá PHẠM VĂN HƯNG

- Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

9

66

Đại tá

HOÀNG XUÂN CHIẾN

- Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn.

 

 

9

67

Đại tá PHẠM VĂN TRUNG

- Đoàn 337 với nhiệm vụ xây dựng khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn biên giới phía Tây Tổ quốc.

 

9

68

Đại tá ĐỖ CÔNG HUY

- Bệnh viện 4 phát huy tiềm năng, mở rộng công tác khám, chữa bệnh.

 

9

69

Thiếu tướng VŨ CAO QUÂN

- Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

 

10

70

Đại tá

TRẦN TRỌNG NGỪNG

- Quân đoàn 4 đẩy mạnh công tác khoa học, công nghệ và môi trường.

 

10

71

Đại tá

NGUYỄN CÔNG TÍNH

- Kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ở Sư đoàn 968.

 

10

72

Đại tá NGUYỄN VĂN THÁI

- Công tác bảo đảm kỹ thuật theo Nghị quyết 382 ở Quân khu 1.

 

10

73

Đại tá

NGUYỄN QUỐC KHOA

- Mấy giải pháp tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Sư đoàn 5.

 

10

74

Đại tá NGUYỄN VĂN LỰC

- Công ty Thông tin M3 trước yêu cầu nhiệm vụ mới.

10

75

LÊ MINH CHÂU

- Công tác xây dựng lực lượng tự vệ ở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

11

76

Đại tá TRẦN TUẤN TÚ

- Ba yếu tố chủ yếu làm nên “6 cái nhất” của Lữ đoàn Xe tăng 201.

 

11

77

Đại tá LÊ XUÂN PHƯƠNG

- Kinh nghiệm tổ chức đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật của Cục Kỹ thuật Binh chủng.

 

11

78

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH HỢP

- Ba đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Trung cấp Quân y 1.

 

11

79

Đại tá

NGUYỄN HIẾU NGHĨA

- Công tác dân vận của dân quân tự vệ tỉnh Vĩnh Long - 10 năm nhìn lại.

 

11

80

Đại tá PHAN TRỌNG TÁM

- Công tác phụ nữ ở Trường Trung cấp Kỹ thuật Xe - Máy.

 

11

81

Thượng tá

NGUYỄN HẢO THIẾU

- Kinh nghiệm thực hiện công tác quốc phòng, quân sự ở huyện Đông Triều.

 

11

82

Đại tá PHẠM THÀNH SƠN

- Phong trào Thi đua Quyết thắng - Động lực để lực lượng vũ trang Ninh Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

12

83

Đại tá

HUỲNH THANH VĂN

- Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tăng cường bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo.

 

12

84

Đại tá

PHƯƠNG MINH QUANG

- Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

 

12

85

Đại tá ĐÀO HUY SÁNG

- Sư đoàn 363 thực hiện tốt công tác tư tưởng.

12

86

Đại tá

NGUYỄN VĂN HOÀNG

- Nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu ở Sư đoàn Bộ binh 5.

 

12

87

MAI HỒNG CHÂU

- Công tác quốc phòng ở Quận Cái Răng - Kết quả và kinh nghiệm.

 

12

88

Đại tá LÊ ĐÌNH QUẾ

- Nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Lữ đoàn 596.

 

12

 

 IX - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH - GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

NGUYỄN CẢNH VIỆT 

- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam qua 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

 

1

2

Thiếu tướng

TRẦN PHƯỚC TỚI

- Tình hình chấp hành pháp luật trong quân đội năm 2010 và những vấn đề đặt ra.

 

1

3

Đại tá TRẦN XUÂN QUANG

- Kết quả 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở Lâm Đồng.

 

2

4

Đại tá TRẦN HOÀI TRUNG

- Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Đoàn B.5.

 

2

5

Đại tá

NGUYỄN DUY NGUYÊN

- Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở Hải Dương và một số vấn đề đặt ra.

 

3

6

Đại tá

NGUYỄN KHẮC TRUNG

- Hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang Tiền Giang.

 

3

7

HOÀNG ĐỨC SƠN

- Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

 

4

8

Đại tá

NGUYỄN HOÀNG DÂN

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau.

 

4

9

Thiếu tướng TRẦN ĐƠN

- Một số bài học sau 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở Quân khu 7.

 

5

10

Thiếu tướng

THÁI XUÂN DƯƠNG

- Tổng cục Kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

5

11

Trung tướng

VÕ TIẾN TRUNG

- Học viện Quốc phòng nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cao cấp.

 

6

12

Đại tá

NGUYỄN VĂN THÀNH

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang Phú Yên.

 

6

13

Thượng tá

NGUYỄN VĂN BA

- Huyện Ninh Hải với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

 

7

14

Đại tá NGUYỄN TIẾN PHÚC

- Trường Đại học Trần Quốc Tuấn gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

 

 

7

15

Thiếu tướng

VÕ HỒNG QUANG

- Bến Tre nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

 

8

16

Đại tá LÊ VĂN HẠNH

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Sư đoàn 370.

 

8

17

Đại táBÙI ĐÌNH THỊNH

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo ở Thái Bình.

 

9

18

Đại tá LÊ VĂN CHÍN

- Ninh Thuận tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng vũ trang.

 

9

19

Đại tá NGUYỄN THÀNH ĐÔ

* Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh.

 

10

20

Đại tá CÙ XUÂN HUẤN

- Lực lượng vũ trang Thái Nguyên gắn giáo dục pháp luật với xây dựng chính quy.

 

10

21

Đại tá

NGUYỄN THÀNH ĐÔ

- Một số vấn đề về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng - an ninh hiện nay.

 

11

22

Đại tá

NGUYỄN SĨ KHƯƠNG

- Vùng Cảnh sát biển 1 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

11

23

Thượng tá

PHAN XUÂN DŨNG

- Tổ chức hoạt động ngoại khoá cho sinh viên ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 2.

 

12

24

Thượng tá

TRƯƠNG ĐĂNG KHOA

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  ở Trung đoàn Gia Định.

 

12

 

X. SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

 

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

MAI MỘNG TƯỞNG

-  “Làm theo” và “làm thinh”.

6

2

VKT

- Vinh danh và hư danh.

9

3

PHIẾM ĐÌNH

- “Bệnh phương phưởng”.

11

 

XI. NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

Thiếu tướng

PHẠM QUANG XUÂN

- Một số giải pháp bảo đảm công binh trong chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao.

 

1

2

Đại tá NGUYỄN HỮU BÌNH

- Bàn về giải pháp công tác đảng, công tác chính trị của Quân chủng Hải quân trong thời kỳ đầu chiến tranh bảo vệ biển, đảo.

 

 

1

3

TRUNG ANH

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Thỏa thuận hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí trong vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Ma-lai-xi-a.

 

 

1

4

Thiếu tướng

PHAN VĂN GIANG

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong diễn tập chiến dịch ở Binh đoàn Quyết thắng - Kết quả và vấn đề đặt ra.

 

 

2

5

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH TIẾT

- Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Hải Phòng và những vấn đề đặt ra. 

 

2

6

MẠNH KIỂM

và     NGỌC TUẤN

- Một số vấn đề về sử dụng lực lượng đặc công trong tác chiến phòng thủ quân khu.

 

2

7

MINH VŨ

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Quy chế pháp lý của lãnh hải trong luật pháp quốc tế và trong hệ thống văn bản pháp luật về biển của Việt Nam.

 

 

2

8

Thiếu tướng

TRẦN ĐÌNH DŨNG

- Một số vấn đề về xây dựng đồn biên phòng vững mạnh trong tình hình mới.

 

3

9

VŨ NGỌC MINH

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Quy chế pháp lý của Vùng tiếp giáp lãnh hải trong luật pháp quốc tế và Việt Nam.

 

 

3

10

Đại tá NGUYỄN THÁI BÌNH

- Một số giải pháp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở Lai Châu.

 

4

11

Thiếu tá

NGUYỄN ANH TUẤN

- Gắn phát triển kinh tế du lịch với củng cố quốc phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

4

12

TRUNG ANH

- Thông tin về biển, đảo Việt  Nam - Quy chế pháp lý của vùng đặc quyền về kinh tế trong luật pháp quốc tế và Việt Nam.

 

 

4

13

Trung tướng

TRẦN THÁI BÌNH

- Mấy vấn đề về xây dựng chiến lược quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới.

 

5

14

Đại tá ĐỖ VĂN ĐƠ

- Bàn về tổ chức, sử dụng pháo binh tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh.

 

5

15

TRUNG ANH

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Cơ sở pháp lý thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

5

16

Thiếu tướng

 PHẠM HUY TẬP

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Hải quân và Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo.

 

 

6

17

Đại tá NGUYỄN ĐỒNG THỤY

- Một số vấn đề về đấu tranh quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

 

6

18

Đại tá ĐỖ VIẾT ĐIỆN

- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của địa phương khi chuyển sang thời chiến.

 

6

19

Đại tá

NGUYỄN HỮU PHÒNG

- Phát triển nghệ thuật lập thế trận trong chiến dịch phản công.

 

6

20

Thượng tá

PHẠM VĂN HUYNH

- Bàn về nâng cao năng lực lãnh đạo công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị huấn luyện chiến đấu.

 

 

6

21

ĐĂNG VŨ

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Báo cáo của Chính phủ Việt Nam về ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý.

 

 

6

22

Thiếu tướng VŨ ĐỨC HINH

- Đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật ở Trường Sĩ quan Lục quân 2.

 

7

23

Đại tá TRẦN VĂN MINH

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 

7

24

ĐỒNG VĂN

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Các vùng biển của quốc gia ven biển theo Công ước Luật Biển quốc tế năm 1982.

 

 

7

25

Thiếu tướng

PHẠM QUANG XUÂN

- Bảo đảm ngụy trang, nghi trang trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

 

8

26

Thượng tá

NGUYỄN VĂN TƯỢNG

- Mấy giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo học viên người dân tộc thiểu số ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay.

 

 

8

27

TRUNG ANH

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Cơ sở pháp lý chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

 

8

28

Thiếu tướng LÊ CHIÊM

- Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để vận dụng trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

 

9

29

Thiếu tướng VÕ VĂN TUẤN

- Bàn về tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến bảo vệ biển, đảo của Không quân.

 

9

30

PHẠM TRANG -

QUANG CHUYÊN

- Bảo vệ chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

 

9

31

Thượng tá VŨ HỒNG HÀ

- Về yêu cầu sử dụng pháo binh chi viện cho quân khu đánh địch, giữ vững khu vực phòng thủ chủ yếu.

 

9

32

Thượng tá LƯƠNG NGỌC VĨNH

- Bàn về tiêu chí hiệu quả của giáo dục chính trị - tư tưởng cho học viên các nhà trường quân đội.

 

9

33

ĐĂNG VŨ

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

 

 

9

34

Trung tướng

 NGUYỄN HỮU CƯỜNG

- Mấy vấn đề về xây dựng thế trận khu vực phòng thủ trọng điểm ven biển trong thế trận tác chiến phòng thủ quân khu.

 

 

10

35

Thiếu tướng TRẦN ĐƠN

- Thực hiện Luật Dân quân tự vệ ở Quân khu 7.

10

36

PHẠM TRANG -

 QUANG CHUYÊN

- Đấu tranh quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong bối cảnh hội nhập.

 

10

37

Đại tá

PHAN THANH GIẢNG

- Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho hạ sĩ quan, chiến sĩ ở Quân chủng Phòng không - Không quân.

 

 

10

38

TRUNG ANH

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Cơ sở pháp lý đường cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

10

39

Thiếu tướng

PHẠM QUỐC TRUNG

- Xây dựng nền phòng hoá toàn dân - nhìn từ thảm họa chất độc da cam/đi-ô-xin do Mỹ gây ra trong chiến tranh xâm lược Việt Nam.

 

 

11

40

Đại tá NGÔ MINH NIÊM

- Mấy vấn đề về nâng cao chất lượng diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp tiểu đoàn pháo binh hiện nay.

 

11

41

Thượng tá ĐỖ HẢI ÂU

- Bàn về phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng Thông tin trong tác chiến bảo vệ biển, đảo.

 

11

42

Trung tá ĐỖ DUY ÁNH

- Giải pháp bồi dưỡng năng lực công tác đảng, công tác chính trị cho chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn.

 

 

11

43

 

- Thông tin về biển, đảo Việt Nam:

* Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 

 

 

 

11

44

ĐĂNG VŨ

* Quy định của Chính phủ Việt Nam về điều chỉnh hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trên vùng biển Việt Nam.

 

 

11

45

Thiếu tướng

LÊ XUÂN CHUYỂN

- Hội thi chỉ huy trưởng và chính ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố - Kết quả và vấn đề đặt ra.

 

12

46

Đại tá HOÀNG NGỌC LIÊN

- Giải pháp tăng cường thế trận khu vực phòng thủ địa bàn ven biển, đảo.

 

12

47

Đại tá

TRỊNH QUANG ĐỈNH

- Một số vấn đề đặt ra qua thí điểm xây dựng đơn vị dự bị động viên ở Sư đoàn 304.

 

12

48

Đại tá NGUYỄN MAI BỘ

- Hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về các tội xâm phạm chế độ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

 

12

49

Đại tá TỐNG VĂN BÍNH

- Phát huy tính nhân văn của văn hoá quân sự Việt Nam trong tình hình mới.

 

12

50

TRUNG TIẾN

Thông tin về biển, đảo Việt Nam - Quy định của Chính phủ Việt Nam về quản lý hoạt động thủy sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

 

 

12


XII. LỊCH SỬ,  KINH NGHIỆM VÀ
TRUYỀN THỐNG QUÂN SỰ CỦA DÂN TỘC

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

PHẠM XANH 

- Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và sự hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam.

 

1

2

Đại tá DƯƠNG ĐÌNH LẬP

và Thượng tá ĐỖ HẢI ÂU

-  Quân giải phóng miền Nam Việt Nam - bước phát triển mới về tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

 

 

2

3

Đại tá

DƯƠNG ĐÌNH QUẢNG

- Nghệ thuật phối hợp tác chiến giữa binh đoàn chủ lực với bộ đội địa phương trong Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào.

 

 

3

4

NGUYỄN THỊ MAI HOA

- Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946)  - một quyết sách lịch sử.

3

5

Trung tá

NGUYỄN KHẮC LUYỆN

- Chiến thắng Xuân Lộc -  biểu hiện của sự linh hoạt, sáng tạo trong việc chuyển cách đánh.

 

4

6

Đại tá

NGUYỄN THẾ VỴ  

- Sử dụng lực lượng pháo binh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

 

5

7

HOÀNG VĂN TUỆ

và   NGUYỄN BÌNH

- Cao trào Xô viết Nghệ-Tĩnh - bước đầu hình thành nghệ thuật chỉ đạo đấu tranh cách mạng của Đảng.

 

6

8

Thiếu tướng

NGÔ VĂN SƠN

-  Nghệ thuật tác chiến của lực lượng Thông tin liên lạc trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.

 

7

9

Đại tá

NGUYỄN MINH ĐỨC

- Nghệ thuật tạo lập căn cứ địa vững chắc trong Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.

 

8

10

Đại tá CAO THANH TÂN

- Nghệ thuật huy động lực lượng nhân dân bảo vệ biên giới của các triều đại phong kiến Việt Nam.

 

10

11

Đại tá

DƯƠNG ĐÌNH QUẢNG

- Nghệ thuật tổ chức phản công chiến lược đánh bại quân xâm lược ngay trên tuyến đầu Tổ quốc.

 

11


XIII - HỘP THƯ TẠP CHÍ QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

TT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI

Số

Tạp chí

1

NGUYỄN HUY BÁCH

- Trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên ở Học viện Quốc phòng.

 

3

2

NGUYỄN HUY BÁCH

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên 1- 2011.

3

3

NGUYỄN HUY BÁCH

- Trao đổi ý kiến với đại  biểu bạn đọc, cộng tác viên Quân khu 5.

 

6

4

NGUYỄN HUY BÁCH

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên quý 2-2011.

 

6

5

LÊ THỊ THẢO

- Trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

9

6

LÊ THỊ THẢO

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên quý 3-2011.

 

9

7

NGUYỄN ĐỨC

- Trao đổi ý kiến với đại biểu bạn đọc, cộng tác viên ở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.

 

11

8

ĐỖ TRẤN HƯNG

- Tin thư, bài, ảnh của bạn đọc, cộng tác viên quý 4-2011.

 

12

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 10:19 - 28/03/2020

HCMSJC47.10047.900
Hà NộiSJC47.10047.920
Đà NẵngSJC47.10047.920

Thời tiết