QPTD -Thứ Năm, 20/11/2014, 16:34 (GMT+7)
Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”

Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Kỹ thuật (Quân chủng Hải quân), đã chỉ đạo phải học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực, các mặt hoạt động, song chú trọng vào xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm kỹ thuật cho Quân chủng trong tình hình mới.

Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật tham quan vũ khí, trang bị mới

Cục Kỹ thuật có chức năng tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng và có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện mặt công tác quan trọng này. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, Quân chủng và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân là một trong những lực lượng được tập trung xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Cùng với việc trang bị các loại vũ khí, phương tiện, tàu thuyền hiện đại, thì yếu tố con người, mà trực tiếp là đội ngũ cán bộ (ĐNCB) kỹ thuật đóng vai trò quyết định. Để đáp ứng yêu cầu đó, Đảng ủy Cục yêu cầu, người cán bộ kỹ thuật Hải quân phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất nghề nghiệp, đạo đức, lối sống tốt, có ý chí, quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ; có kiến thức, năng lực, trình độ kỹ thuật quân sự toàn diện; có sức khỏe và kinh nghiệm; phương pháp, tác phong công tác khoa học, dân chủ, kỷ cương, luôn gương mẫu đi đầu và có uy tín trước tập thể, v.v. Đồng thời, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ĐNCB kỹ thuật phát triển toàn diện cả về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trong đó, học tập Bác về xây dựng ĐNCB vừa “hồng”, vừa “chuyên” là nội dung cơ bản, quan trọng, tạo chuyển biến vững chắc trong xây dựng ĐNCB của Cục.

Với tinh thần đó, Đảng ủy Cục luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập lời dạy của Bác về cán bộ và công tác cán bộ; đi sâu làm rõ nội dung “hồng”, “chuyên” theo tư tưởng của Người; đồng thời, xác định tính chất, đặc điểm nhiệm vụ, sự phát triển của công tác kỹ thuật Quân chủng Hải quân và yêu cầu phẩm chất, năng lực của ĐNCB kỹ thuật trong thời gian tới. Căn cứ kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và chất lượng cán bộ đã được chỉ ra trong từng cấp ủy để làm căn cứ xác định nội dung, biện pháp xây dựng ĐNCB cho phù hợp. Đảng ủy yêu cầu: các cấp tập trung rà soát chất lượng ĐNCB, đánh giá đúng thực chất tình hình cán bộ hiện có, cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; xác định những vấn đề cần tập trung khắc phục, nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trước đại hội nhiệm kỳ sắp tới. Để xây dựng ĐNCB kỹ thuật vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo lời dạy của Bác, Đảng ủy Cục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng hệ thống tiêu chí cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của công tác kỹ thuật hải quân trong giai đoạn mới, làm cơ sở cho cán bộ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Theo đó, đối với cán bộ kỹ thuật nói chung: phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, thiết tha yêu nghề, yêu biển, đảo, nhà giàn, tàu, đài, trạm, gắn bó với đơn vị; có trình độ chuyên môn vững, phương pháp, tác phong công tác khoa học; chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong công việc; cẩn thận, tỉ mỉ trong thực hiện các khâu, các bước của công tác kỹ thuật; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới. Đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp phải luôn thể hiện rõ vai trò, quyền hạn, trách nhiệm, phẩm chất và năng lực nổi bật của người cán bộ chủ trì, chủ chốt lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác kỹ thuật; là hạt nhân, trung tâm đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị; là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; phương pháp, tác phong công tác khoa học, dân chủ, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong xây dựng cơ quan, đơn vị, v.v. Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đó phải luôn gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng người; bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu về công tác kỹ thuật và các khâu “đột phá” của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong việc theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai, tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của ĐNCB và công tác cán bộ trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Việc xây dựng ĐNCB vừa “hồng” vừa “chuyên” theo tư tưởng Bác Hồ được Đảng ủy Cục xác định là nội dung quan trọng hàng đầu trong xây dựng ĐNCB kỹ thuật của Quân chủng; đảm bảo cho lực lượng này phát triển toàn diện, lấy sự vững mạnh về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm với công việc làm cơ sở để hoàn thiện các phẩm chất khác. Để làm được điều đó, Đảng ủy tập trung làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) cho các đối tượng và duy trì thực hiện Chỉ thị một cách thường xuyên, bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể. Đồng thời, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Quân chủng Hải quân về công tác cán bộ và xây dựng ĐNCB, nhất là Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Quy chế công tác cán bộ sửa đổi, bổ sung năm 2012. Đảng ủy, chỉ huy Cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, thực hiện nghiêm chế độ, quy trình, quy chế về công tác cán bộ gắn với tổ chức các hoạt động thực tiễn thông qua chức trách, nhiệm vụ của từng người nhằm bồi dưỡng phẩm chất chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ. Các đơn vị đã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục đi đôi với tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, Quân đội, Quân chủng và truyền thống của Ngành; kịp thời thông báo tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ trước những diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực, trong nước, nhất là tình hình Biển Đông và các vùng biển, đảo của nước ta, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Nhờ đó, ĐNCB của Cục luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; yêu mến, gắn bó với nghề; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là khi làm nhiệm vụ trên biển, phải đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm, mỗi cán bộ, nhân viên luôn nêu cao ý chí, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm với công việc, làm chủ các trang bị, phương tiện, tàu thuyền; phẩm chất “hồng” trong mỗi người cán bộ được khẳng định trong thực tiễn.

Cùng với đó, Đảng ủy Cục luôn chú trọng xây dựng phẩm chất “chuyên”, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐNCB, đảm bảo cho họ đủ sức làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại. Trong những năm gần đây, Hải quân được đầu tư xây dựng cơ bản, với VKTBKT ngày càng hiện đại; cơ sở bảo đảm kỹ thuật được xây dựng, nâng cấp; tính chất nhiệm vụ công tác kỹ thuật đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi ĐNCB của Cục phải có năng lực, trình độ tương ứng mới đáp ứng yêu cầu đề ra. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề cho ĐNCB kỹ thuật; chú trọng ĐNCB mũi nhọn, đầu ngành, theo hướng chuẩn hóa, đi sâu vào từng chuyên môn, chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Quy hoạch, đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đặc chủng Hải quân đến năm 2010 và 2020” và Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia kỹ thuật Hải quân đến năm 2010 và 2020”, góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho ĐNCB. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các trường trong, ngoài Quân đội (kể cả đào tạo ở nước ngoài), nhất là cán bộ làm công tác nghiên cứu, khai thác, chế tạo VKTBKT, vật tư kỹ thuật; cán bộ khai thác, sử dụng vũ khí, phương tiện mới mua sắm và dự kiến sẽ được trang bị trong thời gian tới mà Quân đội chưa đào tạo được. Đảng ủy yêu cầu, cán bộ phải tích cực nghiên cứu, học tập, tìm tòi, sáng tạo, làm chủ VKTBKT hiện đại; thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” và 02 khâu đột phá của Ngành Kỹ thuật Hải quân “Xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật và làm chủ VKTBKT”. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐNCB; bảo đảm cho họ vừa giỏi về công tác chỉ đạo, vững về tay nghề, vừa có lương tâm nghề nghiệp tốt, giúp cho ngành Kỹ thuật Hải quân chủ động giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Để xây dựng ĐNCB kỹ thuật Quân chủng Hải quân vừa “hồng” vừa “chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh đạt mục đích, yêu cầu đề ra, một nội dung rất quan trọng là phải thực hiện tốt các khâu, các bước của công tác cán bộ, đảm bảo cho công tác này là một mặt lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy và được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định, hướng dẫn của trên. Trong quy hoạch cán bộ, các cấp ủy luôn quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác “vì việc xếp người”; mạnh dạn bổ sung những cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực vào nguồn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng phù hợp. Đồng thời, thực hiện tốt quy hoạch cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đại hội và tiến hành rà soát, bổ sung hằng năm, bảo đảm cho việc thực hiện có tính khả thi, không bị xáo trộn. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ được đổi mới, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng việc, đúng thực chất cán bộ, làm cơ sở cho việc đề bạt, bổ nhiệm và sử dụng; khắc phục được tình trạng chung chung, phiến diện, hoặc áp đặt chủ quan cá nhân, cục bộ, dẫn đến sử dụng sai cán bộ, không phát huy hết tài năng, trí tuệ của họ. Trước sự biến động về tổ chức biên chế, yêu cầu phát triển lực lượng, Đảng ủy Cục đã có nhiều giải pháp thiết thực để giải quyết số lượng cán bộ gắn với điều chỉnh cơ cấu, kiện toàn cán bộ, nhất là những đơn vị mới thành lập; thực hiện luân chuyển cán bộ giữa cơ quan với đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ được trải nghiệm, thử thách qua nhiều cương vị. Nhờ vậy, ĐNCB của Cục trong những năm qua đã phát triển khá toàn diện, có số lượng đủ, chất lượng ngày càng cao, cơ cấu hợp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn đối với công tác kỹ thuật của Quân chủng Hải quân.

Trong thời gian tới, Cục Kỹ thuật Hải quân tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhằm xây dựng ĐNCB của Cục vừa “hồng” vừa “chuyên”, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nội dung của công tác kỹ thuật, góp phần xây dựng Quân chủng Hải quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH LUYỆN, Chính ủy Cục

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - hình ảnh mẫu mực, tiêu biểu “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới 18/11/2021

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ở Binh chủng Thông tin liên lạc 15/11/2021

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ứng phó với “thách thức kép” 08/11/2021

Lữ đoàn Công binh 270 phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ 28/10/2021

Làm theo lời Bác, Đồn Biên phòng Lũng Cú xây dựng địa bàn nơi cực Bắc Tổ quốc vững mạnh 22/10/2021

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 21/10/2021

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới 19/10/2021

Lực lượng vũ trang Quân khu 5 phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ứng phó với “thách thức kép” 11/10/2021

Trường Quân sự Quân đoàn 2 đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 28/09/2021

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - động lực để Lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ 24/09/2021

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 11:28 - 17/11/2021

EUR24,982.7826,360.03

GBP29,632.2830,870.47

USD22,520.0022,750.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:27 - 17/11/2021

HCMSJC61.30062.100
Hà NộiSJC61.30062.120
Đà NẵngSJC61.30062.120