Vấn đề chung Những chủ trương công tác lớn

QPTD -Thứ Hai, 12/08/2019, 08:44 (GMT+7)
Quân đội ta “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện lịch sử có giá trị vô cùng to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thể hiện toàn diện, sâu sắc cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là suốt đời “phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Quán triệt tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân nguyện một lòng “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”, luôn nêu cao tinh thần cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cách đây 50 năm, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Đảng ta đã công bố bản Di chúc thiêng liêng mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Một trong những nội dung cơ bản, xuyên suốt, nổi bật trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng “phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc”. Đó cũng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tâm nguyện của Người trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

Trong phần đầu Di chúc, Người viết: “Ai mà đoán biết được tôi còn phục vụ cách mạng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân được bao lâu nữa ?” và Bác mong muốn một điều là cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn có tinh thần “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”. Điều đó được thể hiện sâu sắc qua lời căn dặn về vai trò, trách nhiệm của Đảng đối với nhân dân trong bản Di chúc: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trung với Đảng là suốt đời đi theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng; hiếu với dân là lấy dân làm gốc, quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, sẵn sàng bảo vệ, phục vụ nhân dân. Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân là một trong những nội dung cơ bản của đạo đức cách mạng; là suốt đời hy sinh, phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm đấu tranh cho cách mạng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình.

Phần nói về việc riêng, Bác khẳng định: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Điều mong muốn của Người trước lúc đi xa là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Với tình cảm sâu nặng, sự kính trọng, lòng biết ơn vô hạn và trách nhiệm chính trị cao, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn học tập và thực hành tinh thần “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân” theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chính là sự tiếp nối và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, là ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm thực hiện trọn vẹn mong muốn của Người. Biểu hiện của tinh thần “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân” của Quân đội ta là tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, quân với dân như cá với nước, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Gần 75 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn nêu cao quyết tâm, ra sức vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quân đội ta luôn kiên cường, dũng cảm, không quản hy sinh, lập nên những chiến công xuất sắc, thắng lợi vẻ vang, cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành ý nguyện thiêng liêng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất”, “Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành, công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; tích cực tham gia công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ và các phương án tác chiến, nâng cao khả năng, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Cùng với đó, Quân đội thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Toàn quân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động: “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, v.v. Tham gia các hoạt động giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu rõ và kiên quyết chống những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch hòng thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội; tham gia giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vụ việc phức tạp, “điểm nóng”, vấn đề dân tộc, tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn đóng quân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa giúp dân bản Sa Ná, xã
Na Mèo, huyện Quan Sơn, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2019.
Ảnh: bienphong.com.vn

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những vấn đề mới, với những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch đẩy mạnh âm mưu “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, với mưu đồ ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tác động mặt trái kinh tế thị trường, những hiện tượng tiêu cực bên ngoài xã hội đối với Quân đội ngày càng phức tạp, chi phối đến nhận thức, tư tưởng, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ, v.v. Điều đó có ảnh hưởng không nhỏ đến bản chất, truyền thống, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của dân. Bởi vậy, tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ là việc làm thiết yếu hiện nay; trong đó, tiếp tục quán triệt, học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân” là một trọng điểm. Để làm được điều đó, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường công tác giáo dục bản chất, truyền thống, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu cho bộ đội. Bởi lẽ, đây là vấn đề cơ bản, xuyên suốt, quy định bản chất cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ”; làm cơ sở để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Bản chất, truyền thống, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu là ngọn cờ dẫn dắt cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh, dũng cảm chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị là nhằm làm cho Quân đội ta tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và với Nhân dân; nhận thức đúng đắn chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, yêu cầu mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, luôn là lực lượng chính trị trung thành, công cụ bạo lực sắc bén để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. Để làm được điều đó, công tác giáo dục chính trị phải luôn đổi mới, bám sát nội dung, chương trình, đối tượng và thực tiễn xây dựng Quân đội; gắn giáo dục những vấn đề cơ bản với giáo dục bản chất cách mạng, truyền thống của Đảng, dân tộc, Quân đội và đơn vị. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng môi trường văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Trên cơ sở nhận thức đúng, cán bộ, chiến sĩ xác định rõ trách nhiệm chính trị của mình, không ngừng trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực rèn luyện, phấn đấu, học tập, công tác, lao động, sản xuất, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Hai là, xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để giữ vững bản chất cách mạng của Quân đội ta, đảm bảo cho Quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và với Nhân dân như Bác Hồ hằng mong đợi. Bởi vậy, cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội theo đúng nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và tình hình thực tế trong các tổ chức đảng; gắn xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với sắp xếp biên chế tổ chức Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt; chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được chú trọng; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn được phát huy. Trước mắt, cấp ủy các cấp phải hết sức chú ý chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội XIII của Đảng; việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải được quan tâm đúng mức, không đưa những người có tham vọng quyền lực, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín thấp vào cấp ủy. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì vững mạnh, theo đúng tinh thần Nghị quyết 109-NQ/QUTW, ngày 11-02-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn xây dựng đội ngũ cấp ủy với đội ngũ cán bộ chủ trì, đề cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, sự đồng thuận cao trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

Ba là, tăng cường đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, Quân đội ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu bảo vệ quyền lợi của Đảng, dân tộc và của nhân dân. Nhờ gắn bó máu thịt với nhân dân, Quân đội không ngừng lớn mạnh, cả về con người và vũ khí, trang bị, đủ sức chiến thắng mọi kẻ thù, cho dù chúng có sức mạnh quân sự và hung bạo đến mấy. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Quân đội luôn đoàn kết, tôn trọng, đồng cam cộng khổ với nhân dân; vượt qua khó khăn, nguy hiểm, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và thắng lợi chung của cách mạng. Trước yêu cầu của tình hình mới, Đảng, Nhà nước tiếp tục giao cho Quân đội tham gia chương trình xóa đói, giảm nghèo, với phương thức chủ yếu là xây dựng các khu kinh tế mới, khu kinh tế - quốc phòng, phát triển những điểm dân cư dọc biên giới, vùng sâu, vùng xa; làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ biên giới và khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Quân đội tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thông qua nhiều hình thức, mô hình mới, phong phú, sáng tạo, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở những vùng trọng yếu vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Khi cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các địa phương có yêu cầu, Quân đội sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Các cơ quan quân sự tỉnh, huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tham gia giải quyết tốt các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc. Thông qua hoạt động thực tiễn và tiến hành công tác dân vận để bồi dưỡng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, tác phong công tác; giữ nghiêm kỷ luật đoàn kết quân dân, làm cho hình ảnh người quân nhân cách mạng luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc bản chất, truyền thống, “phi chính trị hóa” Quân đội và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là xuyên tạc bản chất cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, mối quan hệ đoàn kết quân dân; từ đó, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, “phi chính trị hóa” Quân đội, cho rằng Quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc chứ không có chức năng bảo vệ, trung thành với Đảng, Nhà nước và chế độ. Thậm chí, có quan điểm còn cho rằng, với tên gọi “Quân đội nhân dân”, nghĩa là Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành, bảo vệ Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực chất của thủ đoạn đó là tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội mất phương hướng chính trị, đứng ngoài chính trị, trở thành quân đội nhà nghề kiểu phương Tây. Trước tình hình đó, việc nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và đấu tranh bác bỏ là yêu cầu cấp thiết hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, hiệu quả. Trước hết, phải tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh, có quan điểm, lập trường vững vàng, không bị tác động bởi những thủ đoạn chống phá, kích động. Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong định hướng, chỉ đạo đấu tranh với những quan điểm sai trái; lực lượng 47 thuộc các đơn vị cần phát huy hơn nữa bằng những bài viết phản bác sắc sảo, đúng định hướng. Các cơ quan báo chí Quân đội, nhất là Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, duy trì các chuyên trang, chuyên mục đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, cần xây dựng nội bộ các cơ quan, đơn vị vững mạnh, nhất là về chính trị, tư tưởng, khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch tạo cớ, lợi dụng chống phá.

Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Quân đội ta luôn giữ vững bản chất cách mạng, tinh thần chiến đấu, tuyệt đối “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân”, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:12 - 06/06/2020

HCMSJC48.25048.650
Hà NộiSJC48.25048.670
Đà NẵngSJC48.25048.670

Thời tiết