QPTD -Thứ Hai, 03/04/2017, 08:01 (GMT+7)
Đảng bộ Quân đội thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng

Cùng với toàn Đảng, Đảng bộ Quân đội đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, Khóa XII. (Ảnh: TTXVN)

Đảng bộ Quân đội có số lượng đảng viên đông, với nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng, hoạt động phân tán trải rộng trên địa bàn cả nước, trong điều kiện khó khăn, gian khổ. Trong quá trình lãnh đạo toàn quân thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội thường xuyên chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Đây là khâu then chốt, yếu tố quyết định, đảm bảo cho Quân đội ta luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quân đội đã thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tế trong Đảng bộ. Do vậy, đã góp phần ngăn chặn, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đồng thời, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu có sự chuyển biến rõ rệt. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được đề cao. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên trong Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; xác định rõ mục tiêu chiến đấu, đối tượng, đối tác cách mạng, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thách thức; tích cực, chủ động đấu tranh với những hành động, tư tưởng sai trái, xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng, chống Đảng, Nhà nước và chế độ, làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Quân đội và Nhân dân, v.v.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra, công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đội vẫn còn những hạn chế, cần khắc phục. Nổi lên là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của một số cấp ủy, chi bộ có lúc, có nơi chưa chủ động, nhạy bén, thiếu sức thuyết phục; quản lý tư tưởng và các mối quan hệ xã hội chưa chặt chẽ. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, thiếu gương mẫu và tự giác rèn luyện, một số còn vi phạm kỷ luật phải xử lý; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ có cấp ủy, chi bộ chưa nghiêm; chưa thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chưa thường xuyên, kịp thời; khắc phục khâu yếu, mặt yếu còn chậm, v.v.

Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân đang đứng trước cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng và cũng là nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Điều đó chứng tỏ quyết tâm chính trị rất cao, sự nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với trọng tâm là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với Đảng bộ Quân đội, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là cơ hội tốt để chúng ta tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ lên một bước, lãnh đạo toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp đã hoàn thành việc tự phê bình và phê bình, bổ sung nội dung kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 đảm bảo nghiêm túc, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ Quân đội đạt hiệu quả thiết thực, theo đúng tinh thần mục tiêu, quan điểm và các nhóm giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện Nghị quyết. Thời gian qua, Đảng bộ Quân đội đã tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết ở tất cả các cấp, theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thông qua đó, mọi cán bộ, đảng viên nhận thức được sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; làm rõ nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu, việc quán triệt phải được tiến hành thường xuyên, trong suốt quá trình thực hiện, để cho tinh thần Nghị quyết thấm sâu vào nhận thức và thể hiện bằng hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên và cán bộ chủ trì. Từ đó, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, đảm bảo Quân đội luôn gương mẫu, đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung quán triệt, nắm vững những quan điểm cơ bản về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những nội dung trọng tâm cần triển khai, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; nâng tầm tư duy, phương pháp luận trong tổ chức thực hiện; đề cao trách nhiệm nêu gương để chỉ đạo thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Quán triệt sâu sắc phương châm: kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết, làm thực chất; kịp thời khắc phục những biểu hiện chiếu lệ, qua loa, đại khái, hình thức, đối phó, không thấy được giá trị thiết thực của Nghị quyết đối với công tác xây dựng Đảng và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kế hoạch 04-KH/TW, ngày 16-11-2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quân ủy Trung ương đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong Đảng bộ Quân đội. Đây là cơ sở rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết đồng bộ, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, với quyết tâm chính trị cao. Bởi vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ cần cụ thể hóa Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình. Đồng thời, triển khai cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, cam kết về việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, đưa nội dung kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương vào sinh hoạt thường kỳ của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế giáo dục chính trị ở các cấp; bắt buộc hằng năm phải học tập nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; làm tốt công tác giáo dục pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn; gắn nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính. Phát huy kết quả tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, nhằm đảm bảo cho cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, sâu sát cơ sở, thực sự gắn bó với quần chúng. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý chặt chẽ các mối quan hệ, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong các cơ quan, đơn vị. Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội.

Thứ ba, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định để ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để Nghị quyết Trung ương 4 mang lại hiệu quả thiết thực, cùng với công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần bổ sung hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định nhằm tạo ra hành lang pháp lý để ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, đảng viên. Trước mắt, cần rà soát, bổ sung hệ thống các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, không rõ trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, nhất là cải cách tổ chức bộ máy, thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần phòng, chống tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý kỷ luật đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền; từng cấp phải cụ thể hóa, thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về xử lý trách nhiệm cán bộ chủ trì để xảy ra tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng trong cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Tiếp tục rà soát, bổ sung thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, xây dựng nếp sống văn minh; không tổ chức ăn uống, “liên hoan”, “gặp mặt” khi được đề bạt, bổ nhiệm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần hoàn thiện các quy định quản lý cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý; thực hiện đúng quy trình và các quy định công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Theo đó, việc đánh giá, xếp loại tổ chức và cán bộ, đảng viên phải theo các tiêu chí: 1. Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của tập thể; 2. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; 3. Thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; 4. Tự phê bình và phê bình; 5. Sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý; 6. Việc khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phải thay thế, miễn nhiệm, điều động ngay những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật; xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, v.v.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Các cấp ủy cần bổ sung nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87 vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và hằng năm. Cụ thể hóa quy chế, quy định xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của tập thể, cá nhân và các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tăng thẩm quyền, chế tài xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chủ động xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo thẩm quyền. Cần tiếp tục coi trọng nâng cao chất lượng cơ quan kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp để đủ sức hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Để việc thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực, cần phải có sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao. Trước hết, các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội mở chuyên trang, chuyên mục về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thông tin kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, cách làm hay, gương “người tốt, việc tốt”; tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, chế độ, thực hiện “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân, phần tử cơ hội chống đối, lợi dụng dân chủ, nhân quyền tuyên truyền xuyên tạc, nói, viết, lưu trữ, tán phát tài liệu sai trái, phản động. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; duy trì chế độ đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, đoàn kết, thống nhất; xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Với kết quả đạt được và sự quyết tâm, trách nhiệm cao của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, sự gương mẫu, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, tin tưởng rằng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân đội sẽ mang lại hiệu quả thiết thực; đảm bảo cho Đảng bộ thực sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức, lối sống, trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Sáng 22/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.