Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 08/07/2021, 06:59 (GMT+7)
Quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước

Dự Hội nghị cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, bài phát biểu thảo luận với các chính đảng về chủ đề "Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính đảng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lập tức nhận được sự đồng tình ủng hộ cao và tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "Mưu cầu hạnh phúc là nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của mọi người dân. Đó là khát vọng về một xã hội tốt đẹp mà ở đó con người ai cũng được phát triển toàn diện; được sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong hòa bình, mọi người bình đẳng với nhau, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau".

Đó cũng là tư tưởng chỉ đạo và thực tiễn hành động trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Người thường xuyên nhắc nhở người đảng viên phải luôn thấm nhuần quan điểm "bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân". Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân.

Hơn 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác, thực hiện thành công khát vọng cháy bỏng của dân tộc là giành độc lập, giữ gìn độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập đất nước, giành nhiều thắng lợi trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Việt Nam hiện là nước đang phát triển, đạt mức thu nhập trung bình, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh hàng đầu thế giới; văn hóa phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, thuộc nhóm nước đạt chỉ số cao về phát triển con người của Liên hợp quốc, nhất là so với các nước có cùng trình độ phát triển; trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế... Hơn một năm qua, nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19, Đảng, Nhà nước luôn đặt yêu cầu coi sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân là trên hết; vừa chủ động, tích cực phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong muôn vàn khó khăn, người dân Việt Nam vẫn một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ; động viên, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn và đóng góp tiền của, công sức, quyết tâm cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Với truyền thống dân tộc, tinh thần của dân, do dân và vì dân, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã kêu gọi nhân dân đồng lòng, chung sức và chỉ trong thời gian ngắn, Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 và Quỹ vaccine phòng Covid-19 đã nhận được số tiền ủng hộ lớn, góp phần thúc đẩy triển khai các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Có thể nói, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, nhờ đó mà đất nước vượt qua các giai đoạn khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển. Đó là bởi kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn dân; mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Nhất là, Đảng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào sức mạnh của nhân dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân. Vì vậy, những thành tựu của Việt Nam hôm nay chính là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân.

Tại Đại hội lần thứ XIII, một trong những bài học được Đảng Cộng sản Việt Nam rút ra từ thực tiễn 35 năm đổi mới là trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thật sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với ý chí và quyết tâm của dân tộc là phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; mở rộng quan hệ và đẩy mạnh hợp tác với các lực lượng chính trị, xã hội và nhân dân các nước, phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và tiến bộ xã hội.

Chỉ ra những thách thức mà nhân dân các nước đang phải đối mặt như khủng hoảng kinh tế - xã hội, bất ổn chính trị - xã hội, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hoạt động khủng bố, đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc mọi mặt của đời sống..., Tổng Bí thư chia sẻ: Cần lấy người dân làm trung tâm, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất để làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách cho phù hợp, hiệu quả. Nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm giữa các quốc gia, chính đảng góp phần xây dựng tình hữu nghị, tôn trọng, tương trợ lẫn nhau của các dân tộc, vì tương lai tốt đẹp chung của nhân loại. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, nhiệm vụ cấp bách của các quốc gia, chính đảng và tổ chức chính trị - xã hội là sớm đẩy lùi đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Để thực hiện được nhiệm vụ này, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngoài huy động sức mạnh nội lực, hợp tác quốc tế hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có việc bảo đảm nguồn cung, tiếp cận bình đẳng, kịp thời với vaccine phòng dịch bệnh.

Tin tưởng vào lực lượng, sức mạnh và trí tuệ của nhân dân là một trong những phẩm chất cơ bản của người cộng sản. Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định: "Dân là gốc" vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là bài học từ thắng lợi của mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, được lòng dân. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, với mục tiêu chăm lo đời sống của nhân dân. Đất nước ta vì thế mà đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Nguồn: nhandan.com.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2020
Tối 24/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV năm 2020. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ trao Giải trang trọng này.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270