Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 07/01/2021, 17:53 (GMT+7)
Hội thảo khoa học cấp quốc gia Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Sáng 7/01, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Đồng chủ trì hội thảo: Đại tướng, GS, TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; GS, TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học.

Đồng chí Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước với Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; làm rõ nội dung, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân và các ngành hữu quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 90 báo cáo khoa học về chủ đề này của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các nhà khoa học trong cả nước. Các tham luận tại Hội thảo đã đánh giá một cách toàn diện, cung cấp lượng thông tin khoa học cao, luận giải sâu sắc các vấn đề về lý luận và thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Hội thảo khẳng định: Một là, Đảng tiếp tục lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn đất nước để đề ra Cương lĩnh Chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Hai là, từ năm 1930 đến nay, Đảng luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của mình; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, nhất là những thời điểm khó khăn, Đảng càng chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quan trọng này. Ba là, thời gian gần đây, nhất là khi chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Họ cố tình phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng, phủ nhận những thành tựu đất nước ta đã đạt được trong hơn 20 năm qua, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đa nguyên, đa đảng. Bốn là, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 để triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Là thanh bảo kiếm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân luôn chủ động phát hiện, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên 200 kế hoạch đấu tranh phản bác, chống các thông tin, luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị chống phá các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước. Tổ chức các “chiến dịch truyền thông” quy mô lớn thông qua mạng xã hội thu hút hàng trăm triệu lượt tiếp cận, tương tác; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên các trang thông tin quốc tế có xu hướng chống Việt Nam, các trang mạng xã hội cá nhân của các đối tượng chống đối trong và ngoài nước.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông khác. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, Hội thảo thống nhất một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tự giác tham gia đấu tranh. Trong đó, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Hai là, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, trong đó đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của ngành Tuyên giáo và lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Công an xác định tiên phong đi đầu trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên cả ba phương diện: nhận diện, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh, xử lý.

Ba là, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, không khoan nhượng; nâng cao khả năng tự phòng, chống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Bốn là, chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch. Sáng tạo, nhạy bén trong việc nắm, dự báo sát, đúng tình hình trong nước, khu vực và thế giới có tác động trực tiếp tới Việt Nam; tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội. Trong đó, chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý và các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội trong tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với nhà mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang thông tin điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội.

Sáu là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đầu tư trang bị, phương tiện, công nghệ đấu tranh trên không gian mạng cho các lực lượng chuyên trách.

Tin, ảnh: ĐỨC MINH

Ý kiến bạn đọc (0)

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV
Sáng 20/7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp lần này có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520