Những chủ trương công tác lớn Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 12/07/2018, 21:05 (GMT+7)
Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
Quang cảnh buổi Hội nghị

Chiều 11-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trung tướng Đỗ Căn, Trung tướng Lê Hiền Vân và các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị; Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan được Hội nghị xác định nhiều nội dung; trong đó, tập trung vào việc tổ chức nghiên cứu khoa học làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đặt ra, trên cơ sở đó tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chủ trương, đường lối, chiến lược liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng và một số lĩnh vực được giao. Nghiên cứu phát triển lý luận chính trị quân sự và lý luận quân sự Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu một số vấn đề lý luận - thực tiễn về quốc phòng, an ninh hơn 30 năm đổi mới đất nước; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020) gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; 30 năm thực hiện “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 - 2021)”; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016 - 2021) về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (từ 2003 đến nay). Đặc biệt là tổng kết công tác đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Phối hợp nghiên cứu giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Hội đồng Lý luận Trung ương là yêu cầu khách quan, cơ bản, cấp thiết, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn. Kết quả phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan là một trong những cơ sở quan trọng để tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; đồng thời, phục vụ cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 Tin, ảnh: Đức Phú

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
Ngày 23/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì Phiên họp. Tạp chí Quốc phòng toàn dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.