Vấn đề chung Tin tức - Thời sự

QPTD -Thứ Năm, 19/09/2013, 09:56 (GMT+7)
Đề cương văn hóa Việt Nam: 70 năm vẫn còn nguyên giá trị

Ngày 18-9-2013, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “70 năm đề cương văn hóa Việt Nam”. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội thảo

Dự Hội thảo còn có các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành, các nhà khoa học và quản lý về văn hóa.

Hội thảo đã nhận được 20 bản tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý văn hóa. Với sự chuẩn bị công phu, tâm huyết, các tham luận tập trung khẳng định ý nghĩa, vai trò, giá trị to lớn của Đề cương văn hóa năm 1943. Nhiều tham luận thể hiện những phát hiện mới và những kiến nghị bổ ích; phân tích, khẳng định tầm tư duy chiến lược của Đảng ta về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, quản lý văn hóa

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Bản Đề cương văn hóa do đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư của Đảng soạn thảo là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của Đảng ta, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng mà chúng ta xây dựng.

70 năm đã qua đi, dân tộc ta, Đảng ta đã trải qua những chặng đường gian khổ, hào hùng, làm nên những thắng lợi vẻ vang. Bối cảnh tình hình và điều kiện cụ thể đã có nhiều thay đổi nhưng những nội dung cốt lõi của Đề cương văn hóa Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Trong bối cảnh xã hội Việt Nam lúc đó, “văn hóa nửa phong kiến, nửa tư sản và hoàn toàn có tính cách thuộc địa” đang thống trị, sự ra đời của Đề cương về văn hóa Việt Nam là một ngọn đuốc soi đường và định hướng tư tưởng, nhận thức, phương châm hoạt động văn hóa cho toàn Đảng, toàn dân trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc, tiến lên xây dựng chế độ mới, nền văn hóa mới.

Kỷ niệm 70 năm ngày ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (năm 1943) là dịp để chúng ta khẳng định những giá trị soi đường, tác dụng định hướng của bản Đề cương lịch sử này, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm, vận dụng những chủ trương đúng đắn, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta vào sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Nguồn: dangcongsan.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2019
Ngày 09-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, chủ trì hội nghị.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 07:25 - 16/12/2019

EUR25681.5326532.46

GBP30893.1731387.92

USD2311023230

Giá vàng

Thời tiết