QPTD -Thứ Hai, 15/10/2018, 08:34 (GMT+7)
Vùng 2 Hải quân thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân”

Nhận thức rõ giá trị của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị này. Đáng chú ý là, Vùng đã gắn kết chặt chẽ Chỉ thị 05 với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh.

Hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong phạm vi được phân công của Vùng 2 Hải quân đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao; trong khi đó, các đơn vị đóng quân phân tán, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Các thế lực thù địch tăng cường chống phá ta về mọi mặt, nhất là cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của bộ đội. Tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Trước thực tế trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trong đó, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” (sau đây gọi là Cuộc vận động) được Vùng coi trọng, xem đây là giải pháp hàng đầu.

Để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện, Vùng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và của Quân chủng Hải quân về thực hiện Chỉ thị 05 và Cuộc vận động. Trên cơ sở đó, đồng thời căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ của Đơn vị, chỉ đạo cấp ủy các cấp xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo và xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động bằng những nội dung, chỉ tiêu cụ thể, thiết thực, tổ chức thực hiện hiệu quả, kiểm tra, đánh giá, phân loại nghiêm túc. Phòng Chính trị kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Vùng những chủ trương, biện pháp và xây dựng kế hoạch, tiêu chí phấn đấu, hướng dẫn chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, đảm bảo cho sự gắn kết mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, Vùng đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; hướng dẫn tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Để cán bộ chủ trì phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, Đảng ủy Vùng yêu cầu, từng cán bộ phải xây dựng kế hoạch, bổ sung các tiêu chí phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 và Cuộc vận động một cách nghiêm túc, cụ thể, được thông qua trước tập thể cấp ủy, chi bộ nơi sinh hoạt. Trên từng cương vị công tác, cán bộ chủ trì phải tích cực, tự giác, gương mẫu phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chí đã xác định; nghiêm khắc với bản thân về những điều đảng viên không được làm, không để các yếu tố và mối quan hệ khác chi phối đến cương vị, chức trách được giao; luôn gương mẫu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; có trí tuệ, năng lực lãnh đạo, phong cách quản lý, chỉ huy. Đồng thời, luôn kiên định, vững vàng, dũng cảm, mưu trí xử lý các tình huống, nhất là trong giải quyết vấn đề nhạy cảm, điểm nóng; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong quản lý, chỉ huy đơn vị,... thực sự là tấm gương sáng cho cấp dưới noi theo. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, động cơ, thái độ, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho mọi quân nhân.

Đặc điểm, nhiệm vụ của Vùng là quản lý nhiều tàu, nhà giàn, đài, trạm ra-đa xa đất liền, bộ đội hoạt động độc lập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phải đối mặt với nhiều tình huống phức tạp, khó lường, đòi hỏi tính tự giác cao. Bởi vậy, để sự gắn kết giữa Chỉ thị 05 với Cuộc vận động đáp ứng yêu cầu đề ra, Đảng ủy Vùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, giáo dục về sự cần thiết phải gắn kết giữa hai nội dung này; làm cho bộ đội nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội, Quân chủng và Đơn vị, đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề về Chỉ thị 05, làm cho toàn đơn vị nhận thức sâu sắc giá trị to lớn và sự cần thiết phải học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ, từng cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung giáo dục phù hợp; đa dạng hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép trong sinh hoạt của các tổ chức (đảng, chính quyền và quần chúng) để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mọi tổ chức và cá nhân. Các cơ quan, đơn vị chú trọng giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu đồ của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; âm mưu của “nước ngoài” đối với Biển Đông; chủ động thông tin định hướng tư tưởng; phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh với hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhiều đơn vị có mô hình và cách làm hay, hiệu quả, như: “Mỗi tuần một câu hỏi truyền thống và pháp luật”; “3 xây, 3 chống”; “5 cùng, 1 phát huy”1; “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Cán bộ giáo dục chính trị giỏi”; “Tàu chính quy, mẫu mực”, v.v.

Cùng với đó, Đảng ủy Vùng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị coi trọng thực hiện tốt việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, những việc làm tốt, mô hình “làm theo” sáng tạo, hiệu quả gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng “chờ” tới hội nghị tổng kết, sơ kết mới biểu dương, tuyên dương. Qua đó, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa phát huy hết tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, kịp thời xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí của tập thể, cá nhân điển hình làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu và bình xét thi đua - khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với Cuộc vận động.

Để tinh thần Chỉ thị 05 và Cuộc vận động được lan tỏa trong đời sống bộ đội, Vùng yêu cầu các cấp phải có những việc làm đẹp, tình nhân ái, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; trọng tâm là nêu cao ý thức, trách nhiệm, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ, theo đúng chức trách, quyền hạn được phân công. Các đơn vị đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, kịp thời giải quyết những vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của mọi quân nhân; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn; xây nhà đồng đội; hỗ trợ quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo và con mắc bệnh bẩm sinh; hỗ trợ gia đình hiếm muộn; động viên, thăm hỏi gia đình chính sách; quyên góp ủng hộ những gia đình quân nhân vùng thiên tai2. Qua đó, góp phần giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm, bồi đắp tình thương yêu đồng chí, đồng đội; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân.

Phát huy truyền thống “quân với dân như cá với nước”, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động, toàn Vùng thực hiện tốt công tác dân vận. Trong 3 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân, thực hiện có hiệu quả các phong trào, như: “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Giúp dân xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được các đơn vị triển khai đến từng tàu, biên đội; động viên mọi quân nhân sẵn sàng cơ động, ứng cứu, chi viện cho đồng bào, ngư dân khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả các hoạt động: làm đường, nạo vét kênh mương nội đồng, vệ sinh trường học, giúp dân chống hạn ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng và Bình Thuận; khám sức khỏe cho nhân dân, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù còn khó khăn, nhưng Vùng đã phát động toàn Đơn vị quyên góp, ủng hộ được hơn 200 triệu đồng xây dựng Nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trên hướng biển, các tàu trực và nhà giàn, kịp thời tuyên truyền, giúp đỡ, cứu hộ, cứu nạn ngư dân gặp nạn, tạo điểm vững chắc cho họ yên tâm đánh bắt, nuôi trồng hải sản. Ngoài ra, Vùng còn phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo, các sở, ban, ngành một số tỉnh, thành phố3 và các trường đại học, trung học phổ thông, doanh nghiệp để tuyên truyền về vai trò, vị trí biển, đảo, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; về truyền thống của Quân đội, Quân chủng và thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam. Nhờ đó, đã tăng cường mối quan hệ máu thịt, tình quân dân, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” trong lòng nhân dân.

Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” tạo tiền đề để cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trọng điểm của Tổ quốc.

Đại tá ĐỖ VĂN YÊN, Chủ nhiệm Chính trị Vùng
_____________

1 - 3 xây: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; ý chí quyết tâm cao; tinh thần trách nhiệm tốt; 3 chống: chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; trung bình chủ nghĩa; đơn thư khiếu nại sai quy định; 5 cùng: cùng biết, cùng bàn, cùng làm, cùng kiểm tra, cùng hưởng, cùng chịu trách nhiệm; 1 phát huy: phát huy dân chủ trong cấp ủy, trong chỉ huy.

2 - Trong 3 năm qua, Vùng đã quyên góp hỗ trợ gia đình khó khăn gần 600 triệu đồng; xây dựng 10 căn Nhà đồng đội; hỗ trợ gia đình quân nhân hiếm muộn hơn 200 triệu đồng.

3 - Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Thuận.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết