QPTD -Thứ Hai, 24/07/2017, 15:37 (GMT+7)
Trọng tâm thực hiện Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương ở Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng

Quán triệt Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân”, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện. Nhờ đó, đã góp phần thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị .

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải phòng xác định: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là trách nhiệm chính trị, tình cảm sâu nặng đối với Bác Hồ kính yêu và là công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi người, mỗi đơn vị. Để Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương (gọi tắt là Chỉ thị 87) đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và mang lại hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tập trung thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

Một là, đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 87. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, của Quân ủy Trung ương, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài của sự nghiệp cách mạng; Chỉ thị 87 chính là cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong Quân đội. Đây còn là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong triển khai, Đảng ủy Bộ Chỉ huy chỉ đạo cấp ủy các cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt hội đồng quân nhân, đọc báo hằng ngày. Đoàn thanh niên tổ chức các buổi học tập, sinh hoạt, tọa đàm về: “Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tìm hiểu truyền thống của Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, v.v. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực hiện ngày càng tốt hơn lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự phấn đấu, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai làtập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm các khâu, các bước trong quy trình ra nghị quyết lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết, thống nhất; phát huy tốt tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tạo không khí dân chủ, cởi mở, chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết chi bộ. Đồng thời, duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ công tác kiểm tra, giám sát, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị 87 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, tổng kết để rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay,  kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong đơn vị, v.v. Nhờ đó, đã góp phần làm cho Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Thành phố trở thành một tập thể đoàn kết, gương mẫu, thống nhất cao; bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới trên biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

          Ba làphát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện. Trong đó, các cấp ủy đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chú trọng khắc phục những khâu yếu, mặt yếu ở từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện với phương châm: trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” với “chống”, lấy xây làm chính. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, từng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Đặc biệt, với tinh thần “Gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy là mệnh lệnh không lời”, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp luôn xây dựng ý chí quyết tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực sự gương mẫu trong lời nói, việc làm, tác phong công tác, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng. Các đơn vị đã hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, đảng viên và quần chúng căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất, thường ngày gắn với yêu cầu về đạo đức nghiệp vụ Biên phòng của từng đối tượng, từng lĩnh vực. Để làm được điều đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị luôn nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 87 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); bám sát đặc điểm, tình hình đơn vị, vị trí, chức năng của các tổ chức và chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân để chỉ đạo xây dựng hệ thống tiêu chí cho phù hợp. Trên cơ sở 06 chuẩn mực đạo đức chung, 06 chuẩn mực đạo đức cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” và lời dạy của Bác đối với Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã cụ thể hóa và xây dựng 06 chuẩn mực đạo đức1 cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng. Quá trình thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn tự giác, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật. Nhờ đó, tạo sức mạnh tổng hợp động viên đơn vị, cá nhân khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng.

Năm làxây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị. Đây là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong học tập, công tác, có sức lan tỏa mạnh mẽ, bảo đảm cho việc Chỉ thị 87 đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả cao. Nhận rõ tầm quan trọng đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chí của tập thể, cá nhân làm cơ sở để phấn đấu, bình xét, khen thưởng; kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 87 với điển hình tiên tiến trong phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động khác. Đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả. Nhờ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo Bác ở mỗi cơ quan, đơn vị. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc ở từng cơ quan, đơn vị. Với các phong trào thiết thực, như: “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói lời hay, làm việc tốt”; “Xây dựng môi trường văn hoá”; “Chi đoàn văn hoá”; “Thực hiện 10 xây, 10 chống”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”; mô hình “Tàu thanh niên làm theo lời Bác”,... đã làm cho việc thực hiện Chỉ thị 87 thêm khởi sắc, thiết thực và hiệu quả. Bằng những hành động, việc làm cụ thể, như: củng cố, duy trì tốt hoạt động của các tổ công tác địa bàn tại các xã, phường ven biển, hải đảo, nắm chắc tình hình, củng cố cơ sở chính trị, tham mưu hỗ trợ, phối hợp với địa phương trong giữ gìn an ninh trật tự; tham mưu xây dựng và nâng cao hiệu quả mô hình Du lịch cộng đồng gắn với xóa nghèo bền vững tại xã Việt Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng,... đã góp phần giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, tô thắm thêm truyền thống, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Biên phòng trong lòng nhân dân.

 Với việc xác định đúng những nội dung trọng tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 87, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố. Năm 2016, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng được Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc; tháng 2-2017, được Nhà nước tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Đây là cơ sở, tiền đề vững chắc để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới./.

Đại tá ĐÀO QUANG THỨC, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố
______________________

1 - 1. Sống có lý tưởng, vì nước, vì con người, vì xã hội; 2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Trách nhiệm với công việc; 3. Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, kiêm tốn; 4. Tôn trọng pháp luật, kỷ cương; 5. Đoàn kết nhân ái; 6. Suốt đời phấn đấu học tập, rèn luyện.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.