QPTD -Thứ Ba, 09/05/2017, 08:43 (GMT+7)
Những trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Sư đoàn 324

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Sư đoàn 324 đã có nhiều chủ trương, biện pháp sáng tạo; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Bởi vậy, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần để Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324, giao lưu tọa đàm "Tình Bác sáng mãi đời ta" (23-3-2017). (Ảnh: qdnd.vn)

Nằm trong đội hình của Quân khu 4, Sư đoàn 324 là đơn vị chủ lực đủ quân,  có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự điều động của trên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định phải phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp cả về chính trị, tư tưởng, hướng dẫn hành động và triển khai các biện pháp hành chính; trong đó, phát huy động lực tinh thần, tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ là giải pháp quan trọng hàng đầu. Vì thế, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW trước đây và Chỉ thị 05-CT/TW hiện nay, Sư đoàn cho đây là cơ hội lớn để giáo dục nhân cách, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và phong cách cho cán bộ, chiến sĩ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

So với Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW có nội hàm rộng và sâu sắc hơn, tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm với nhiệm vụ. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chỉ thị 05-CT/TW được thể hiện thông qua hệ thống các quan điểm, quan niệm của Người về vấn đề này, phù hợp với yêu cầu xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị hiện nay. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; vừa rút kinh nghiệm từ kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, vừa bám sát chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, những điểm mới và mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là giải pháp được chú trọng hàng đầu. Việc làm này được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhằm thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, trước hết là đối với cán bộ, chủ trì, chủ chốt. Bên cạnh tổ chức học tập nghiêm túc các chuyên đề chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng theo quy định của trên, nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung vào làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về sửa đổi lề lối làm việc; về tấm gương đạo đức “vì nước, vì dân”; phong cách ứng xử “với việc, với mình, với người” của Bác. Đồng thời, làm rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Để đạt hiệu quả cao, các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và duy trì nền nếp kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với đột xuất, giáo dục theo chuyên đề, chủ đề, thông qua giao nhiệm vụ, giao ban, hội ý, kiểm tra, đánh giá; phát huy vai trò đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống phương tiện thông tin, truyền thông, thiết chế văn hóa ở cơ sở. Sư đoàn tiếp tục phát huy hình thức giáo dục, tuyên truyền thông qua mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án, mỗi tuần học một điều luật” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn. Qua đó, góp phần làm cho bộ đội thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Điều lệnh Quân đội, quy định của đơn vị; tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đề cao ý thức tự học, tự rèn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, thúc đẩy phong trào xung kích, sáng tạo của tổ chức quần chúng trong giáo dục, giám sát sự rèn luyện đạo đức, lối sống, phong cách của đội ngũ cán bộ cũng là giải pháp được Sư đoàn tập trung thực hiện. Cả về lý luận và thực tiễn đã chỉ rõ vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ cán bộ, mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay chưa tốt. Vì vậy, bên cạnh coi trọng giáo dục, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ một cách toàn diện, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn rất coi trọng rèn luyện đội ngũ cán bộ thường xuyên nói đi đôi với làm, nói ngắn, viết ngắn, nói ít làm nhiều, gương mẫu đi đầu làm trước, đã làm là phải đúng và trúng, có hiệu quả để bộ đội noi theo. Để làm được điều đó, cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 87-CT/QUTW và Quy định số 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị trong cơ quan, đơn vị mình và xác định rõ phương hướng phấn đấu của từng cá nhân gắn với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực hiện Chỉ thị. Cán bộ, đảng viên, quần chúng cam kết học tập, rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức, tiêu chí phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng những tiêu chí về sự tận tâm, tận lực, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; luôn cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tích cực, chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội và những biểu hiện xa rời thực tiễn, thiếu sâu sát với cấp dưới, nói không đi đôi với làm, v.v.

Các tổ chức quần chúng, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt việc giám sát, phản ánh với cấp ủy, người chỉ huy về tình hình thực hiện Chỉ thị; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong thực hiện những nhiệm vụ mới, khâu khó, việc khó, với những mô hình cụ thể, trong đó tập trung thực hiện tốt 14 mô hình mà Sư đoàn đã xác định1. Cùng với đó, mỗi quân nhân luôn tự rèn luyện cho mình phương pháp tác phong làm việc khoa học, dân chủ; ứng xử có văn hóa, sống nghĩa tình với đồng chí, đồng đội, kính trọng, lễ phép với nhân dân. Đối với cán bộ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn xác định lấy tiêu chí “sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở” làm nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên tự mình đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ được giao, tự giác kiểm điểm, sửa chữa, coi đây là công việc thường xuyên, như “rửa mặt hằng ngày”. Các cấp ủy bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Một trong những giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo là, gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các cuộc vận động, phong trào Thi đua Quyết thắng. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW sẽ là cơ sở để đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống và ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 sẽ là giải pháp để Chỉ thị 05-CT/TW mang lại hiệu quả thiết thực, nên Sư đoàn luôn gắn kết thực hiện hai nội dung này một cách thường xuyên, chặt chẽ từ khâu xác định tiêu chí, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đến kiểm tra, đánh giá kết quả. Trong sinh hoạt kiểm điểm, ra nghị quyết lãnh đạo, các chi bộ đều đánh giá toàn diện việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời, xác định yêu cầu, phương hướng tổng thể thực hiện hai nội dung này. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung nội dung, biện pháp xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, giao trách nhiệm cho các tiểu đoàn, trung đoàn và các cơ quan Sư đoàn, mỗi đơn vị một mô hình, một phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Từng đơn vị coi trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ và sát với đối tượng; kiên quyết khắc phục sự rập khuôn, máy móc, xơ cứng, hình thức, làm không thực chất..., tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác của bộ đội. Cùng với đó, Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, nhất là phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo môi trường thuận lợi để Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 thấm sâu vào mỗi con người, mỗi tổ chức, mang lại hiệu quả thiết thực.

 Đảng ủy Sư đoàn xác định, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình vừa là một nguyên tắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa là giải pháp xây dựng người quân nhân cách mạng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Vì thế, tự phê bình và phê bình trong Sư đoàn được tiến hành thường xuyên theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “cán bộ cấp càng cao, càng phải gương mẫu nêu gương làm trước”. Tự phê bình, phê bình phải dân chủ, khoa học, đánh giá chính xác, trung thực, khách quan kết quả phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, quần chúng theo các tiêu chí đã xác định và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó, đề ra biện pháp giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công tác. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu trong tự phê bình và phê bình không được né tránh nhưng phải đảm bảo sự đoàn kết nội bộ; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải có thái độ nghiêm túc trong tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể; kiên quyết khắc phục tình trạng "dễ người dễ ta" hoặc lợi dụng phê bình để thực hiện động cơ cá nhân không trong sáng. Cùng với đó, tổ chức đảng, tổ chức quần chúng tăng cường kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời phát hiện và uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Hằng tháng, quý, năm lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng của tổ chức và cá nhân. Thực hiện tốt những trọng tâm nêu trên, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn trong sạch, vững mạnh, Sư đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đại tá, ThS. ĐỖ XUÂN ĐÔ, Phó Chính ủy Sư đoàn
____________________

1 - 1. Mỗi tuần một câu chuyện về Hồ Chí Minh; 2. Xây dựng kỹ năng sống cho hạ sĩ quan, chiến sĩ; 3. Quỹ tấm lòng Vàng; 4. Viên gạch hồng; 5. Việc làm nhỏ, công trình lớn; 6. Mỗi tuần một ý tưởng đẹp vì cảnh quan, môi trường đơn vị; 7. Mỗi tuần 01 tin phát thanh gắn với hành động theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8. Gần dân, sát dân, hiểu dân, giúp dân; 9. Quỹ Nghĩa tình đồng đội; 10. Xây dựng vườn hoa thanh niên; 11. Mỗi ngày kể một việc tốt; 12. Xây dựng khuôn viên chung cho toàn Trung đoàn; 13. Tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong huấn luyện thao trường; 14. Quỹ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng tám và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là sự chứng thực vĩ đại của chân lý “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, của sức mạnh dân tộc giải phóng, thực hiện giải phóng dân tộc vì độc lập tự do, làm tiền đề và điều kiện để phát triển dân tộc theo nguyên lý độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến cùng cho hệ giá trị mục tiêu: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.