QPTD -Thứ Năm, 22/03/2018, 08:37 (GMT+7)
Những trọng tâm thực hiện Chỉ thị 05 ở Quân đoàn 4

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xác định phương pháp thực hiện với những nội dung đột phá, đạt được hiệu quả thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05 thành các nghị quyết, kế hoạch hành động và nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng cấp ủy, chi bộ, làm cho nó trở thành việc làm tự giác hằng ngày, tình cảm thiêng liêng của cán bộ, chiến sĩ với Bác Hồ kính yêu. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quân đoàn. Đồng thời, lấy đó làm động lực chính trị, tinh thần quan trọng để xây dựng Đảng bộ Quân đoàn trong sạch vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn (nay là Thiếu tướng) động viên cán bộ, chiến sĩ
Sư đoàn 9 trong diễn tập năm 2017

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, giáo dục tuy đã được các cấp ủy chú trọng, nhưng chưa thường xuyên, liên tục; nội dung, hình thức chưa thật phong phú, đa dạng. Việc triển khai thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, chưa phù hợp, thậm chí vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên chưa thật sự tự giác tu dưỡng, học tập, rèn luyện theo đạo đức, phong cách của Bác, v.v. Để khắc phục những hạn chế trên, tạo sự lan tỏa và chuyển biến thực chất trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đổi mới về cách làm, lựa chọn các nội dung đột phá.

Trước hết, Quân đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trọng tâm là cấp chi bộ. Quán triệt lời dạy của Bác “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt”1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp duy trì, thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; tích cực đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Hướng dẫn 497/HD-CT của Tổng cục Chính trị. Đảng ủy các cấp tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”, “Bí thư Đảng ủy giỏi” nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư, cấp ủy viên. Trong đó, cùng với nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết lãnh đạo, phương pháp tổ chức sinh hoạt, Đảng ủy Quân đoàn chỉ đạo cấp ủy các cấp coi trọng việc cụ thể hóa Chỉ thị 05 và đưa vào nội dung sinh hoạt, lãnh đạo thường kỳ của từng tổ chức đảng. Trong sinh hoạt Đảng, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ; nhất là trong tự phê bình và phê bình phải trung thực, khách quan, không nể nang, né tránh nhưng phải xuất phát từ tinh thần yêu thương đồng chí, đồng đội, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; khắc phục tình trạng nhất trí theo kiểu “xuôi chiều”, “dĩ hòa vi quý” hoặc lợi dụng phê bình để đả kích cá nhân, gây mất đoàn kết. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào nhận thức, hành động, trở thành động lực to lớn thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn ngừa, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, xác định đó là nội dung quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Quân đoàn. Để làm được điều đó, thời gian tới, Quân đoàn chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên. Theo đó, ngoài việc quản lý, giáo dục của tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đề cao sự tự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của từng đảng viên. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại các tổ chức, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng hằng năm. Phấn đấu năm 2018, có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong đó, có 13% - 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có hơn 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ bộ phận và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trong sạch, vững mạnh.

Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hai là, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thấu triệt lời dạy của Bác, Đảng ủy Quân đoàn đã căn cứ vào hướng dẫn của trên về công tác cán bộ, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp mình. Qua đó, xác định quy trình công tác cán bộ và hệ thống tiêu chí với những nội dung, yêu cầu cụ thể cho từng cấp, từng đối tượng cán bộ, bảo đảm chuẩn hóa về số lượng, chất lượng. Quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, nhất là tính dân chủ, công khai trong việc đánh giá, nhận xét, đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ, tạo sự đồng thuận, liên thông và đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì; khắc phục những biểu hiện chủ quan, giản đơn, cảm tính, cục bộ, thiếu khách quan trong công tác cán bộ.

 Để làm tốt công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp tiến hành chặt chẽ theo phân cấp, đảm bảo toàn diện trên tất cả các mặt, từ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị đến trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn; lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và thực hiện chức trách được giao làm cơ sở. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cơ quan, đơn vị triển khai bằng nhiều biện pháp đồng bộ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, bố trí sử dụng; gửi đi đào tạo tại các học viện, nhà trường với bồi dưỡng tại chức và rèn luyện trong thực tiễn. Với phương châm yếu mặt nào bồi dưỡng mặt đó và những nội dung mới; trong đó, chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ, tài năng, Quân đoàn thực hiện công tác luân chuyển cán bộ để giúp đội ngũ này được thử thách, phấn đấu, rèn luyện và nhanh chóng trưởng thành. Cùng với đó, công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ được cấp ủy các cấp thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khách quan, dân chủ, bảo đảm bổ nhiệm những đồng chí xứng đáng cả về phẩm chất, năng lực, “vừa hồng, vừa chuyên”, phát huy được năng lực cá nhân, phù hợp với từng vị trí “dùng người đúng chỗ, đúng việc”, được quần chúng tín nhiệm. Đây là nội dung có tính then chốt, tạo động lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói chung, trong thực hiện Chỉ thị 05 nói riêng, được Quân đoàn hết sức quan tâm. Vì thế, trong quy hoạch cán bộ, Đảng ủy Quân đoàn chỉ đạo từng cấp ủy phải đáp ứng được yêu cầu “động và mở”, một chức danh được xác định bằng nhiều nguồn, theo ba độ tuổi, ưu tiên quy hoạch nguồn cán bộ trẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cũng như tính kế thừa, kế tiếp giữa các thế hệ. Đồng thời, điều động, điều chỉnh hợp lý cán bộ chức danh thừa sang chức danh thiếu, ưu tiên xếp đủ biên chế cán bộ cấp trung đội đến tiểu đoàn các đơn vị đủ quân, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nghiên cứu, sắp xếp hợp lý số cán bộ cấp chiến dịch đã quá tuổi bổ nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của lực lượng này. Cùng với đó, Quân đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quan tâm đến đời sống, hậu phương quân đội, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm, phấn khởi phấn đấu, cống hiến xây dựng Quân đoàn.

Các điển hình tiên tiến trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Ba là, nêu cao tính tiền phong gương mẫu “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy rằng, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên có tác dụng giáo dục quần chúng rất cao “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”2. Quán triệt tinh thần đó, Đảng ủy Quân đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì phải thực sự mẫu mực trong công tác, đạo đức và cả trong lối sống, tự mình phấn đấu thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, để trở thành tấm gương cho cấp dưới, quần chúng học tập và noi theo. Đồng thời, thực hiện: nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả, chấp hành nghiêm những điều đảng viên không được làm,… được thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong công tác và cuộc sống hằng ngày, có như vậy mới thuyết phục được quần chúng. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, hiệu quả của tính nêu gương được nhân lên khi đội ngũ cán bộ, đảng viên sâu sát đơn vị, thực hiện “đồng cam, cộng khổ” với cấp dưới và với chiến sĩ. Thời gian tới, Quân đoàn chủ trương: thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Bốn cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ) với bộ đội, nhất là ở cấp trung đội, đại đội, với nhiều biện pháp giáo dục, quản lý của tổ chức đảng và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những nội dung rất quan trọng, tạo sự gắn bó, đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị; giữa đảng viên, quần chúng với tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN XUÂN SƠN, Chính ủy Quân đoàn

______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 193.

2 - Sđd, Tập 1, tr. 284.

Ý kiến bạn đọc (0)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam. Người đã từng làm tất cả các công việc báo chí, từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị, phát hành báo. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã công bố hàng nghìn bài báo; sự nghiệp báo chí của Người chính là nguồn cảm hứng bất tận, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay.