QPTD -Thứ Năm, 12/08/2021, 10:46 (GMT+7)
Ba trọng tâm trong học tập và làm theo Bác của Lữ đoàn Phòng không 77

Quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7) đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với ba trọng tâm công tác, góp phần khắc phục hiện tượng dàn trải, hiệu quả thấp trong thực hiện nội dung quan trọng này.

Nhận thức rõ ý nghĩa, giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong “làm theo”, Đảng ủy Lữ đoàn đã lựa chọn ba khâu đột phá: (1) Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; (2) Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; (3) Xây dựng Đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Phương châm chỉ đạo xuyên suốt là: thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn (nhiệm kỳ 2020 - 2025), với phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp ủy khi xây dựng kế hoạch phải xác định nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện sát đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; lựa chọn những nội dung cốt lõi, đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, quy định thời gian hoàn thành; phân công trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc về tư tưởng, kỷ luật, đạo đức, lối sống. Định kỳ trong sinh hoạt lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ có đánh giá kết quả thực hiện học tập và làm theo, gắn với đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì đã có chuyển biến tốt; nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Mỗi quân nhân trong Đơn vị nhận rõ việc học tập và làm theo Bác là tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, từng bước hình thành thói quen phấn đấu, rèn luyện trong sinh hoạt, công tác, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, với tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, tìm tòi sáng tạo, cách làm hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Qua hơn năm năm thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn nhận thấy kết quả đó chỉ là bước đầu, vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Đó là, việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa triệt để, còn nặng về hình thức; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời; nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chậm được đổi mới. Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm mới chưa được thường xuyên. Tổ chức đăng ký phấn đấu có đồng chí còn sơ sài, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ. Vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm khuyết điểm, v.v.

Thủ trưởng Lữ đoàn trao thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia lực lượng 47có thành tích tiêu biểu

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tạo sự thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: phải triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo sự chuyển biến cơ bản về tư tưởng, ý chí quyết tâm, hành động của mỗi tổ chức và cá nhân; đồng thời, coi trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào ba trọng tâm:

Một làtiếp tục tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, những điểm mới và mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Thông qua đó, làm cho mọi tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng. Đảng ủy đã chỉ đạo đưa các chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị của đơn vị; trong đó, chú trọng các nội dung, như: Sửa đổi lề lối làm việc; tấm gương đạo đức “vì nước, vì dân”; phong cách ứng xử “với công việc, với mình, với người” của Bác. Đồng thời, làm rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, thúc đẩy “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cấp chú trọng tổ chức chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định, những câu chuyện về Bác Hồ, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; từ đó, đề cao tinh thần tự giác phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân. Từng đơn vị xây dựng nội dung giáo dục phù hợp, đa dạng hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các hoạt động sinh hoạt của các tổ chức, hội nghị giao ban, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tổ chức hình thức sân khâu hóa, thi kể chuyện và bình chuyện, trao đổi, thảo luận, tọa đàm,… về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không ưu tú”. Sau mỗi đợt học tập, cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức quần chúng viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch phấn đấu, bổ sung, đăng ký “làm theo” sát với nhiệm vụ, chức trách được giao.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp và từng đảng viên. Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Các chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, coi trọng chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ “5 tốt”, đảng viên “5 tốt” với các tiêu chí trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Căn cứ vào chuẩn mực đạo đức chung1, các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn những vấn đề thiết thực để bổ sung vào kế hoạch học tập và làm theo bằng những tiêu chí cụ thể, có tính khả thi, phù hợp. Đối với cán bộ chủ trì các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập, làm theo; chú trọng thực hiện các tiêu chí, như: vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy, đơn vị; gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thực hành tiết kiệm, v.v. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trước hết là nghị quyết của cấp ủy, chi bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, nói đi đôi với làm, sâu sát quần chúng. Đồng thời, phải làm đúng những gì đã nói, làm tốt những việc cần làm, đáng làm; đề cao tinh thần đấu tranh với những biểu hiện nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm, nói sai sự thật, trung bình chủ nghĩa, thiếu gương mẫu trước tập thể, cấp dưới. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên phải đối chiếu với kế hoạch đã xác định và những vấn đề chi bộ cho ý kiến để bổ sung, hoàn thiện; các cấp ủy, chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký. Các cơ quan, đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm.

Ba là, gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Phòng không ưu tú”. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, các cuộc vận động của các tổ chức, lực lượng theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, vững chắc; nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, như: các mô hình “Thanh niên Lữ đoàn 77 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”; “Hội thi chiến sĩ Phòng không với bầu trời Tổ quốc”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên hút thuốc lá”; “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật”; phong trào xây dựng phụ nữ Lữ đoàn 77 “4 tốt”; phong trào “5 không 3 sạch”,... góp phần vào xây dựng tổ chức, xây dựng con người, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc biểu dương, khen thưởng theo đúng quy định, đúng người, đúng việc; coi trọng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đạt thành tích tiêu biểu.

Thực hiện tốt 3 trọng tâm trên, nhằm bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn Phòng không 77 mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá HỒ VĂN LỘC, Chính ủy Lữ đoàn
____________________

1 - 06 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, 06 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 08:57 - 25/10/2021

EUR25,834.0427,258.10

GBP30,546.0631,822.29

USD22,625.0022,855.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:39 - 25/10/2021

HCMSJC57.55058.250
Hà NộiSJC57.55058.270
Đà NẵngSJC57.55058.270