QPTD -Thứ Năm, 05/05/2022, 08:30 (GMT+7)
Toàn quân quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tôn vinh, bởi những cống hiến, hy sinh to lớn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được kết tinh từ truyền thống yêu nước của dân tộc; sự giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự tin tưởng, giúp đỡ của nhân dân, cùng những nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ. Còn chủ nghĩa cá nhân là thứ giặc vô cùng nguy hiểm, với những biểu hiện đa dạng, lúc tinh vi, kín đáo, khi lộ liễu, biến báo khó lường, xuất hiện ở nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng, làm phá hoại sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, của dân tộc. Vì thế, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong Quân đội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa cấp thiết trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản lâu dài, nhằm xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú; góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung quan trọng này, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về bản chất cách mạng, giá trị cốt lõi của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng những biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân không ngừng được nâng cao. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền; xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Quân ủy Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên được đổi mới cả về hình thức và phương pháp. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiểm soát quyền lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Những đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới được nhiều cấp ủy, chỉ huy đơn vị và các tổ chức quần chúng cụ thể hóa trong triển khai Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn kết với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng. Việc nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nền nếp, nghiêm túc. Nguyên tắc tập trung dân chủ luôn được phát huy; công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, hiệu quả; Quy chế Dân chủ cơ sở được duy trì thường xuyên và ngày càng được mở rộng; công tác tự phê bình và phê bình luôn được đề cao.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân

Qua thực tiễn sinh động, những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân ngày càng nhiều, đa dạng, hiệu quả, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trong toàn quân và xã hội1. Đặc biệt, đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân; nhất là trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Những kết quả đó là rất quan trọng, có ý nghĩa cả về trước mắt và lâu dài, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhận thức, trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” có mặt còn hạn chế; việc nhận diện các biểu hiện, tác hại của chủ nghĩa cá nhân còn lúng túng, mơ hồ. Tình trạng vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có nơi còn diễn biến phức tạp, tinh vi, trong đó có cả tập thể, cá nhân, cán bộ cao cấp,… làm ảnh hưởng đến truyền thống, uy tín của Quân đội, phẩm chất và hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, v.v.

Những năm tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng bảo vệ Tổ quốc có sự bổ sung, phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao; Quân đội tiếp tục có sự điều chỉnh về tổ chức lực lượng; hậu phương, gia đình không ít cán bộ, chiến sĩ còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt,… sẽ tác động đến tâm tư, tình cảm và việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Tình hình đó đòi hỏi toàn quân phải đoàn kết, thống nhất, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt, trước hết là vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để làm được điều đó, cùng với thực hiện toàn diện các mặt công tác, việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 847) là nội dung rất quan trọng; là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện Nghị quyết. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để việc thực hiện Nghị quyết 847 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ thấm sâu những giá trị thiêng liêng, cao quý cùng những đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; ý nghĩa, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết; thấy rõ những biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân, cũng như nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nhận thức rõ, việc Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 847 còn thể hiện vai trò “gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quân đội phải thực sự trong sạch nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nêu cao trách nhiệm, niềm vinh dự, không ngừng phát huy, tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phải đa dạng, linh hoạt, phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, cuộc thi tìm hiểu về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là ở cấp cơ sở. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp cần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết vào các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở để nâng cao chất lượng tuyên truyền. Các cơ quan thông tấn, báo chí Quân đội cần phát huy ưu thế và vai trò của mình, chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về phát huy phẩm chất “Bộ đôi Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; tích cực đổi mới về nội dung, hình thức; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong toàn quân và xã hội.

Hai là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thực hiện sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội đã làm tốt công tác quán triệt, học tập Nghị quyết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu, bởi để tinh thần của Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nếp sống, nếp nghĩ và việc làm hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ, cần phải có quá trình hoạt động liên tục, tích cực cả về bề rộng và chiều sâu. Do vậy, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tiếp tục nghiên cứu các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương và văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu xây dựng và ban hành các kết luận, chỉ thị, đề án, chương trình hành động cụ thể, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất trong toàn quân. Cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 952-KH/QUTW, ngày 01/3/2022 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Hướng dẫn số 88/HD-CT, ngày 12/01/2022 của Tổng cục Chính trị về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, v.v. Nghiên cứu, cụ thể hóa các đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân ở từng đối tượng để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng dễ nhận diện, “tự soi, tự sửa”; nhất là những đặc trưng mới, cấp thiết, như “tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”, “kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”,… được xác định trong Nghị quyết.

Căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ, các cấp ủy, tổ chức đảng ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 847 hoặc cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường kỳ, đột xuất và giai đoạn; xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động với phương châm: kế hoạch “một”, biện pháp “mười” và quyết tâm phải “hai mươi”. Trong quá trình thực hiện, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; đề cao vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì; phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết; xây dựng, ban hành quy chế, quy định cụ thể để khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, quần chúng phát hiện và dám đấu tranh với các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín, truyền thống tốt đẹp của Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết 847 với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cuộc vận động trong và ngoài Quân đội. Nghị quyết 847 là sự tiếp tục và cụ thể hóa quan điểm của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Quân đội; đó cũng là bước tiếp nối việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Vì vậy, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải kết hợp chặt chẽ với thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị,... của trên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, v.v. Đồng thời, việc thực hiện Nghị quyết 847 phải đặt trong tổng thể các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; nhất là trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, những hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần bổ sung nội dung của Nghị quyết 847 vào mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác; lấy việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết làm giải pháp thực hiện các khâu đột phá mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã xác định. Trong tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch linh hoạt, lồng ghép các nội dung phù hợp, hiệu quả, tránh hình thức, máy móc dẫn đến chồng chéo, thời gian thực hiện nhiều nhưng không khả thi, hiệu quả thấp.

Bốn là, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm: trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo” trong thực hiện Nghị quyết. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân ở từng cơ quan, đơn vị, suy đến cùng là tổng thể các hoạt động của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả quá trình tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi quân nhân; đó cũng là sự thể hiện ở chính phẩm chất, nhân cách, đạo đức của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Vì thế, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp là vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp đến hiệu quả thực hiện Nghị quyết, cũng như nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp cần quán triệt quan điểm: cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương. Trọng tâm là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 06/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Quân đội”. Trên cơ sở đó, xác định rõ những nội dung mà cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp cần phải nêu gương trong thực hiện Nghị quyết; tập trung vào: tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống; đổi mới phương pháp, tác phong công tác theo hướng khoa học, cụ thể, sát thực tiễn, hướng về cơ sở; tinh thần “tự soi, tự sửa”, tự rèn, tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, cửa quyền, tham ô, tham nhũng, lãng phí, v.v.

Để nêu cao trách nhiệm trong việc nêu gương, các cấp ủy cần nghiên cứu, cụ thể hóa văn bản của trên để hoàn thiện các quy định cụ thể về trách nhiệm nêu gương, về thực hành “tự soi, tự sửa” của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình, nhất là đối với cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp trong gương mẫu, đi đầu phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân theo phương châm: “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Bảo đảm, việc nêu gương phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi, từ việc nhỏ tới việc lớn, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn quân.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị quyết 847. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, một trong những nguyên nhân của việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ và chống chủ nghĩa cá nhân ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao là do công tác kiểm tra, đôn đốc không thường xuyên, giấu giếm khuyết điểm; có nơi “phát nhưng không động”, cam kết nhưng không thực hiện đúng những cam kết của mình,… dẫn đến việc thực hiện trở nên hình thức, hiệu quả thấp, thậm chí tạo điều kiện cho chủ nghĩa cá nhân nảy sinh, phát tác trong cơ quan, đơn vị. Vì vậy, trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 847 lần này, đòi hỏi cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động đưa nội dung phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát. Quá trình thực hiện phải nắm vững và thực hiện hiệu quả tư tưởng chỉ đạo: “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với giám sát của cấp ủy đảng đối với cán bộ, đảng viên; chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là tình hình chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp mới nhằm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong điều tra, xem xét, xử lý các vụ án, vụ việc; Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, định kỳ, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, làm tốt công tác phát hiện các mô hình mới, cách làm hiệu quả; những tập thể và cá nhân tích cực đấu tranh, phê phán chủ nghĩa cá nhân để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong toàn quân.

Với nhận thức sâu sắc, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, tích cực, chủ động, sáng tạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, tin tưởng rằng chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết 847, không ngừng phát huy, làm sáng mãi phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân một cách triệt để, hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
____________________

1 - Tiêu biểu như: “Chi bộ bốn tốt”, “Chi bộ bốn tốt, ba không”, “Chi bộ năm tốt, đảng viên năm tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương bằng hành động”, “Đề cao trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Mỗi ngày, mỗi cán bộ, đảng viên miệng nói một điều hay, tay làm mười việc tốt”, v.v.

 

Ý kiến bạn đọc (0)