Những chủ trương công tác lớn Chuyên luận chỉ đạo

QPTD -Thứ Hai, 12/06/2017, 08:22 (GMT+7)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc

Công tác kỹ thuật có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân. Phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quan trọng này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những năm qua, nhất là từ khi có Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTW (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 382), ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, toàn quân đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật. Nổi bật là, các đơn vị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác, nhiệm vụ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đột xuất. Ý thức, trách nhiệm của bộ đội và năng lực, hiệu quả tham mưu, chỉ đạo của cơ quan kỹ thuật các cấp được nâng lên. Hệ thống tổ chức ngành Kỹ thuật Quân đội được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nhiều đổi mới, ngày càng nền nếp, chính quy. Các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật có bước tiến vững chắc, đi vào chiều sâu. Hệ thống kho tàng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật trong toàn quân được quy hoạch, đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa. Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật quân sự được coi trọng và đạt kết quả tốt, v.v. Đặc biệt, ngành Kỹ thuật đã có bước tiến lớn trong việc bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, nâng cấp hiện đại hóa vũ khí, trang bị; nghiên cứu, làm chủ công tác bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, nhất là đối với các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Qua đó, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Tuy nhiên, công tác kỹ thuật trong những năm qua vẫn còn một số hạn chế cả trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Hệ thống tổ chức ngành Kỹ thuật, cơ sở bảo đảm kỹ thuật chưa theo kịp sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác quản lý, quy hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến, bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật chưa có sự đột phá lớn. Chất lượng công tác kỹ thuật ở một số ngành, đơn vị còn thấp; việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào công tác kỹ thuật hiệu quả chưa cao. Khả năng khai thác, làm chủ kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị thế hệ mới có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Toàn quân còn xảy ra một số vụ mất an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, v.v.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết
công tác ngành Kỹ thuật năm 2016. (Ảnh: qdnd.vn)

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển mới, tiến hành trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen. Với việc đẩy mạnh hiện đại hóa một số lực lượng và từng bước hiện đại hóa Quân đội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, sẽ có nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao được đưa vào trang bị cho Quân đội. Bên cạnh đó, chúng ta phải tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, mà phần lớn đã qua sử dụng nhiều năm, xuống cấp, thiếu đồng bộ, v.v. Điều đó đặt ra cho công tác kỹ thuật những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, cùng nhiều vấn đề phải giải quyết. Để thực hiện tốt công tác kỹ thuật, đảm bảo theo kịp sự phát triển nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, toàn quân cần tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Trong đó, tập trung làm tốt một số nội dung, giải pháp chủ yếu sau:

1- Thường xuyên coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác kỹ thuật. Các đơn vị trong toàn quân, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần quán triệt sâu sắc hơn nữa đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác kỹ thuật, nhất là Nghị quyết 382. Trên cơ sở đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với công tác kỹ thuật; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trên các mặt công tác kỹ thuật, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác quan trọng này. Để đạt hiệu quả, cần tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo công tác kỹ thuật; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, hướng mạnh về đơn vị cơ sở, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ vai trò quan trọng của công tác kỹ thuật đối với việc hoàn thành nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, cũng như những thuận lợi, khó khăn của công tác kỹ thuật hiện nay, v.v. Qua đó, xây dựng cho bộ đội động cơ, trách nhiệm đúng đắn trong thực hiện nhiệm vụ.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 382, các đơn vị cần tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân. Từ đó, tiếp tục đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. Quá trình thực hiện, chú trọng nhân rộng những kinh nghiệm hay, những điển hình tiên tiến, tập trung đột phá thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm và khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu trong công tác kỹ thuật ở đơn vị. Đặc biệt, các đơn vị cần chủ động gắn thực hiện công tác kỹ thuật với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và lộ trình thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược trang bị Quân đội nhân dân Việt Nam”, Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật trong toàn quân.

2- Chủ động triển khai toàn diện các nội dung công tác kỹ thuật, tập trung đột phá nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị. Thực hiện công tác kỹ thuật là nhiệm vụ của toàn quân; trong đó, ngành Kỹ thuật Quân đội là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, ngành Kỹ thuật, trước hết là Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trong đó, chú trọng tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật; quy hoạch sử dụng, mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa, xây dựng tiềm lực vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao và tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực kỹ thuật quân sự,... đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đơn vị tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, theo hướng “cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm”; thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp, duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; trong đó, ưu tiên bảo đảm cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, cứu hộ cứu nạn, v.v. Các chuyên ngành kỹ thuật chỉ đạo phân cấp bảo đảm kỹ thuật hợp lý giữa các cấp, chú ý phân cấp bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị thế hệ mới phù hợp với năng lực của đơn vị. Toàn quân tập trung thực hiện tốt Chương trình, mục tiêu trọng điểm công tác kỹ thuật theo lộ trình đã xác định. Trong đó, chú trọng làm chủ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới và sau cải tiến, hiện đại hóa; tích cực ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng lực, chất lượng sửa chữa, bảo quản, niêm cất ở các cấp, duy trì vững chắc đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị, ưu tiên các quân chủng, binh chủng kỹ thuật tiến thẳng lên hiện đại và các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là trên các địa bàn chiến lược. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu, thiết kế, chế thử, sản xuất phụ tùng, vật tư kỹ thuật phục vụ bảo đảm thường xuyên và dự trữ; gắn kết chặt chẽ giữa sửa chữa tại chỗ với sửa chữa cơ động, nhất là đối với các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, trên các khu vực, hướng, địa bàn trọng điểm, v.v.

Để đáp ứng sự phát triển của nhiệm vụ, ngành Kỹ thuật Quân đội cần tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, quy hoạch lại hệ thống trạm, xưởng bảo đảm kỹ thuật toàn quân theo hướng chính quy, có tính mở, phù hợp với thế bố trí chiến lược mới. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao năng lực bảo đảm của các cơ sở này. Trước mắt, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện tốt Đề án Quy hoạch cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân và Đề án Quy hoạch hệ thống kho vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt, v.v.

3- Tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp vững mạnh làm nòng cốt trong thực hiện công tác kỹ thuật. Đây là vấn đề vừa có tính cấp thiết trước mắt, vừa cơ bản lâu dài đối với ngành Kỹ thuật. Những năm qua, việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị kỹ thuật, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn quân đã có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trước yêu cầu cao của công tác kỹ thuật, nhất là sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và đổi mới, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đòi hỏi phải tiếp tục coi trọng thực hiện tốt hơn nữa vấn đề này. Theo đó, ngành Kỹ thuật cần chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức ngành Kỹ thuật trong toàn quân theo hướng “tinh, gọn, mạnh, thống nhất”, đồng bộ ở cả 03 cấp (chiến lược, chiến dịch, chiến thuật), phù hợp với quy hoạch tổ chức lực lượng Quân đội và đặc trưng công nghệ của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát, làm tốt công tác quy hoạch xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên kỹ thuật theo quy định. Tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng toàn diện, trước hết có chất lượng cao về chính trị và chuẩn hóa về trình độ, tay nghề, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, cần chú ý gắn quy hoạch với đào tạo, sắp xếp, bố trí sử dụng; tăng cường quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ kỹ thuật, thợ kỹ thuật giỏi trên các lĩnh vực kỹ thuật trọng điểm, đặc thù, mũi nhọn và công nghệ cao, làm nòng cốt trong công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là cho các loại vũ khí, trang bị thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao. Để việc thực hiện đạt hiệu quả, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp công tác huấn luyện kỹ thuật; thực hiện huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát với thực tiễn hoạt động công tác kỹ thuật, vũ khí, trang bị hiện có và lộ trình hiện đại hóa Quân đội. Chú trọng kết hợp huấn luyện chuyên môn với giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường huấn luyện khai thác, làm chủ kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao, huấn luyện an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, v.v. Đi liền với đó, ngành Kỹ thuật tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù để thu hút nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, có đủ điều kiện vào Quân đội và chế độ đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, cũng như tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4- Đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật quân sự và bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngành Kỹ thuật, trước hết là các trung tâm, viện nghiên cứu cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học - công nghệ, kỹ thuật quân sự, phù hợp với điều kiện đặc thù Việt Nam. Trong đó, trọng tâm tập trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào giải quyết những yêu cầu cấp bách trong khai thác, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, khí tài thế hệ mới đã và sẽ được đưa vào trang bị cho Quân đội; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới vào bảo quản, niêm cất vũ khí, trang bị và thiết kế, chế tạo, sản xuất vật tư kỹ thuật,... tạo bước đột phá mới trong công tác kỹ thuật.

Các cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật tích cực rà soát, làm tốt việc nghiên cứu, đề xuất xây dựng bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý công tác kỹ thuật, đáp ứng sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt việc nghiên cứu đổi mới công tác bảo đảm kỹ thuật; hoàn thiện phương thức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới có ứng dụng công nghệ cao; xây dựng cơ chế phối hợp, huy động các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác kỹ thuật, động viên kỹ thuật trong điều kiện kinh tế thị trường; xây dựng các cơ chế, quy chế về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, v.v. Mặt khác, chủ động rà soát, điều chỉnh và xây dựng, hoàn thiện các quy tắc, quy định, quy trình, kỷ luật công nghệ trong các lĩnh vực công tác kỹ thuật; tiếp tục xây dựng các chỉ tiêu, định mức bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị,... tạo hành lang pháp lý cho thực hiện, góp phần xây dựng chính quy công tác kỹ thuật.

Cùng với đó, ngành Kỹ thuật tiếp tục làm nòng cốt cùng toàn quân đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo động lực, thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng BẾ XUÂN TRƯỜNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới
Hôm nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2012-2022 và định hướng hoạt động cho giai đoạn tới. Đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, bàn về những vấn đề liên quan đến "chống giặc nội xâm", giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và hệ thống chính trị