QPTD -Thứ Hai, 04/06/2018, 08:40 (GMT+7)
Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng

Ngày 04-6-1952: Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài viết: “Đạo đức lao động” đăng trên Báo Cứu quốc, số 2092, ngày 04 tháng 6 năm 1952: “Trước kia người ta cho lao động là việc nặng nề, xấu hổ. Này lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng”1. Trong những năm kháng chiến, kiến quốc vô cùng khó khăn và gian khổ để đảm bảo cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân thi đua lao động thì kháng chiến sẽ mau thắng lợi, kiến quốc sẽ mau thành công.

Lời kêu gọi: “Lao động là sự nghiệp quang vinh, vẻ vang, vui thú và anh dũng”  có ý nghĩa to lớn, không chỉ động viên, cổ vũ tinh thần hăng say lao động của đồng bào cả nước mà còn khẳng định giá trị của lao động là vốn quý, lao động là thiêng liêng; lao động vừa tạo ra của cải vật chất, vừa phát triển con người toàn diện. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân lao động cả nước đã nêu cao truyền thống cần cù, siêng năng ra sức ngày đêm lao động sản xuất nâng cao đời sống, bảo đảm  lương thực cho cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp giành thắng lợi, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nhờ có đức tính siêng năng, cần cù lao động mà dân tộc ta, mỗi chúng ta không sợ khó, sợ khổ, biết bền bỉ, nhẫn nại trong học tập, lao động sản xuất...

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị, là tư tưởng chỉ đạo, động viên, cổ vũ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cán bộ Đoàn kinh tế Quốc phòng 379 Điện Biên và các tri thức trẻ trao đổi kinh nghiệm trồng và chăm sóc các giống cây ăn quả. (Ảnh: TTXVN)

Hơn 70 năm qua, cùng với thực hiện tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, quân đội ta luôn tích cực, chủ động thực hiện chức năng “đội quân lao động sản xuất”  và thu được những kết quả quan trọng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thấm nhuần lời dạy của Bác đẩy mạnh tăng gia sản xuất để tự túc phần nào, nhằm giảm bớt gánh nặng của nhân dân. Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng, toàn quân tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, thực sự là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” giỏi trong thời kỳ mới. Xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
__________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr.418.

Ý kiến bạn đọc (0)